Обществени консултации

Проект на Наредба № 376 за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване

Наредбата ще регламентира условията и реда за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, настъпили на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство от Република България. С наредбата ще се осигури прилагането на Регламент (EC) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване (Регламент (EC) № 376/2014). Именно поради това се предлага наредбата да се издаде с номер „376“, защото по този начин актът ще се асоциира с номера на Регламент (EC) № 376/2014, с който той е разпознаваем от въздухоплавателните организации и чието правилно прилагане наредбата ще осигури.

При подготовката на проекта са взети предвид издадените от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз в доклад № SYS.BG.11.2018 констатации и препоръки във връзка с прилагането на регламента. Констатация BG #21137 от доклада е свързана с недостатъчно подробно разписване в нормативната уредба на отговорностите по управлението на националната база данни за докладване на авиационни събития, анализа на докладите от авиационни събития и последващите действия, както и със смесване на отговорностите, процесите и процедурите, свързани с докладването на авиационни събития и с разследването на авиационни произшествия и инциденти. Констатация BG #21138 е направена във връзка с установени несъответствия в националните нормативни актове и Регламент (EC) № 376/2014.

Като коригиращи действия във връзка с тези констатации с Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз е съгласувано разработването и приемането на нормативен акт, в който детайлно да се разпишат отговорностите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) като компетентен орган по отношение прилагането на регламента.

С проекта на наредбата се постига изпълнение на задълженията на Република България като държава-членка на Европейския съюз за предприемане конкретни действия на национално ниво по отношение на докладването на авиационни събития и на друга информация, свързана с авиационната безопасност, посочени в Регламент (ЕС) № 376/2014, регламентират се процесите за докладване, анализ и последващи действия при събития в гражданското въздухоплаване, разписват се по-подробно взаимодействието, както и разграничаването на отговорностите на ГД ГВА и Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Във връзка с констатация BG #21137 и в съответствие с чл. 7 от Регламент 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (Регламент 2018/1139) в чл. 22 от проекта на наредбата е предвидено създаването на Консултативен съвет за безопасност във гражданското въздухоплаване към главния директор на ГД ГВА. Чрез този съвет ще се извършват консултации със съответните заинтересовани страни във връзка с изготвянето и поддържането на Националния план за безопасност в гражданското въздухоплаване, който е приложение към Националната програма за безопасност в гражданското въздухоплаване по чл. 16б, ал. 1, т. 3а от Закона за гражданското въздухоплаване. Националният план за безопасност в гражданското въздухоплаване и Националната програма за безопасност в гражданското въздухоплаване се изготвят в изпълнение на разпоредбата на чл. 8, параграф 1 от Регламент 2018/1139, където е посочено, че „държавната програма за безопасност включва или се придружава от национален план за авиационна безопасност. Този план се основава на оценка на свързаната с безопасността информация и всяка държава членка, в консултация със съответните заинтересовани страни, набелязва в него основните рискове за безопасността, засягащи нейната национална система за безопасност на гражданското въздухоплаване и определя необходимите действия за ограничаването на тези рискове“.

Във връзка със стартиралата процедура за нарушение № 2020/2024 срещу Република България поради неправилно прилагане на член 16, параграф 12 от Регламент (ЕС) № 376/2014 за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване и уведомително писмо C(2020) 1402 final от 14.05.2020 г. на Генералния секретариат на Европейската комисия, в проекта на наредба са предложени разпоредби (чл. 3, чл. 21, ал. 3 и § 1, т. 3), регламентиращи принципа на „култура на справедливостта“. Създадената в § 1, т. 3 от наредбата легална дефиниция на понятието „култура на справедливостта“ препраща към разпоредбата на чл. 2, т. 12 от Регламент 376/2014, където е дефиниран принципът „култура на справедливост“, означаващ „култура, в която операторите или други лица, действащи на предна линия, не се наказват за действия, бездействия или взети от тях решения, съответстващи на техния опит и обучение, но не се проявява търпимост към грубата небрежност, умишлените нарушения и разрушителните действия“.

С оглед правилното прилагане на Регламент (EC) № 376/2014, в проекта на наредбата са създадени разпоредби – чл. 9 и чл. 12, формулирани в съответствие с издадената на 08.10.2020 г. публикация на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз с правила за докладване на авиационни събития във връзка с прилагането на Регламент (EC) № 376/2014. В правилата са обяснени произтичащите от регламента задължения за държавите-членки, за компетентните органи и за въздухоплавателните организации, като са предоставени насоки за правилно тълкуване на разпоредбите на регламента за спазване на принципа „култура на справедливост“ във връзка с търсене и вменяване на отговорност, забрани и т.н.

С § 3 от проекта на наредбата се предлагат изменения в Наредба № 13 от 27.01.1999 г.  за разследване на авиационни произшествия (Наредба № 13). Предложена е отмяна на разпоредбите в Наредба № 13, касаещи прилагането на Регламент (EC) № 376/2014. По този начин с Наредба № 13 ще бъде регламентирано единствено разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО.

За осигуряване прилагането на разпоредбата на чл. 19, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947 от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства и във връзка с Регламент (ЕС) № 376/2014 с чл. 11 и § 1, т. 6 от проекта на наредбата са създадени разпоредби за докладване на авиационни събития с участието на безпилотни летателни системи (БЛС) по смисъла на Регламент (ЕС) № 376/2014.

С проекта на наредбата е предложено и изменение на чл. 10, ал. 1, т. 18 от Наредба № 37 от 19 октомври 2016 г. за авиационните оператори (обн., ДВ. бр. 87 от 2016 г., изм., бр. 40 от 2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 2018 г., доп., бр. 55 от 2019 г., изм., бр. 12 от 2020 г.) с цел привеждане на разпоредбата за докладване на авиационни събития от авиационните оператори в съответствие с реда и условията, регламентирани в проекта на Наредба № 376 за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване.

Очакваните резултати от издаването на наредбата са: подобряване на прилагането на Регламент (ЕС) № 376/2014 чрез детайлно разписване на отговорностите и задълженията на ГД ГВА и на въздухоплавателните организации, както и осигуряване прилагането на разпоредбата на чл. 19, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947, а също така и отстраняване на несъответствия в подзаконовата нормативна уредба, установени с констатации BG #21137 и BG #21138 от доклад № SYS.BG.11.2018 на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз;.

Предложеният проект на наредбата не оказва пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

Предлаганият проект на наредба не е свързан с въвеждане на изисквания на актове на вторичното право на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз.

Проектът на наредбата е публикуван за провеждане на обществени консултации на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

           

Лице за контакт:
Мими Данева,
Старши експерт,
Отдел „Въздушно пространство, търсене и спасяване“,
Главна дирекция  "Гражданска въздухоплавателна администрация",
Тел.: 02 937 10 05, +359 888 766 518,
E-mail: mdaneva@caa.bg
 

 


Дата на откриване: 21.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 февруари 2021 г. 09:50:55 ч.
mladen.kotsov

Коментари

В съответствие с член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), регламентите са задължителни в своята цялост и се прилагат пряко във всички държави-членки и не може да се прилага непълно, избирателно или частично. Те се прилагат пряко като национален закон в държавите-членки и не се изисква мярка за тяхното включване в националното законодателство, но могат да предприемат мерки за тяхното прилагане. Такова е и официалното становище на Европейската комисия изразено в ръководните материали издадени от нея към Регламент (ЕС) № 376/2014 (https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/safety/doc/guidancematerial376.pdf), както и в корпоративната декларация, налични на https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/safety_management_en.

Много от текстовете на проекта на наредба повтарят изисквания от Регламент (ЕС) № 376/2014 (рефериран по-долу, като Регламента), като например обхвата на наредбата (Чл. 1) повтаря обхвата на регламента посочен в чл. 3 от него. Наредбата следва да дава националните мерки за прилагане на изкисванията на регламента, когато това е допустимо, като например:

  • Да обхване и въздухоплавателни средства, които са извън обхвата на регламента, като  държавните (военните), които в определени случаи попадат под разпоредбите на Закона за гражданското въздухоплаване, съгласно Чл. 12, б) и в) и след като ГД ГВА е определен в него за прилагане на  Регламент (ЕС) № 376/2014;
  • Да определи ясно коя е националната база данни и как се осъществява достъпа до нея;
  • Да се определят правилата и процедурите за събиране и съхраняване на информацията съгласно Чл. 6 от Регламента;
  • Да се определят националните процедури за проверка на качеството на данните съгласно Чл. 7 от Регламента;
  • Да се определят правилата и процедурите за отправяне на искания, както и конкретните формуляри за това съгласно Чл.11 от Регламента;
  • Следва да се посочат правилата и процедурите за анализ и последващи действия на национално равнище, процедурата за анализиране на информацията по параграф 6 и публикуването на докладите;
  • Следва да се посочат мерките за изпълнение на Чл.15 от Регламента;
  • Да се установи система от санкции съгласно Чл. 21 от Регламента.

Правилата за докладване на събития са определени от Регламента и е недопустимо в наредба да залагат принципи, както е посочено в чл. 9 от проекта, който повтаря тези правила и следва да отпадне ли да бъде изменен.

Съгласно чл.6 т. 10 от Регламента (ЕС) № 376/2014 органите за гражданско въздухоплаване на държавите членки трябва да имат пълен достъп до съответната национална база данни, посочена в параграф 6, с оглед на изпълнението на своите отговорности във връзка с безопасността и във връзка с това чл. 13 от проекта следва да бъде изменен така, че ГД ГВА да е задължена да предоставя такъв достъп.

В допълнение подкрепям включването на изисквания за докладване на събития с безпилотни летателни системи, които липсват в европейското законодателство.

 

.