Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 2014 г.)

Предложените промени са в изпълнение на влязлото в сила допълнение на чл. 384 от Закона за съдебната власт относно материята, свързана със създаването и ползването на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), като се осигурява достъп до извадка от данните, съдържащи се в ЕИСПП, която представлява обществена информация и може да се предоставя по реда и начина, определени с наредбата по чл. 378, ал. 4 ЗСВ, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. С приемането на проекта на акт ще се създаде подзаконова нормативна уредба, с която ще се осигури: съответствието на подзаконовия акт с нормативен акт от по-висока степен, каквато се явява разпоредбата на чл. 384, ал. 4 ЗСВ; определянето на изискванията и реда за предоставяне на публичен достъп до агрегирана информация от ядрото на системата; определянето на типа, структурата и съдържанието на обществената информация, която се съдържа в ЕИСПП и достъпът до която не е ограничен и следва да се публикува на портала за отворени данни; правото на всеки български гражданин за достъп до обществена информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност за съставяне на собствено мнение относно дейността на задължените по Закона за достъп до обществена информация субекти.


Дата на откриване: 22.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 януари 2021 г. 17:56:04 ч.
rlbg

подкрепа с допълнение

Здравейте,

В допълнение към предвиденото предоставяне на данни от системата към обществеността е удачно да се дадат правомоция на Междуведомствения съвет да предоставя достъп до определена част от информацията в системата на други ведомства, организации и лица съобразно техните компетенции - напр. на специализирани дирекции към МВнР, на възложители на специални поръчки по ЗОП, на банките и финансовите институции за превенция на пране на пари и др. 

Поздрави