Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт

С предлаганото изменение се цели прецизиране на продуктовия обхват на Централния орган за покупки по отношение на кръга от потребители, определени с акт на Министерския съвет да възлагат изпълнението на дейностите по системна интеграция  на „Информационно обслужване“ АД. 

          Съгласно § 45, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ПЗР към ЗИД на ЗЕУ) (обн. ДВ, бр. 94 от 2019 г., доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г.), системната интеграция по глава първа „а“, раздел IV от закона се осъществява от „Информационно обслужване“ – АД. Обхватът на това понятие е определен в чл. 7с от ЗЕУ. Системната интеграция е комплексна дейност, която освен предоставянето на услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани от административните органи, включва и други дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги. Законът не дефинира обекта и предмета на тези дейности, поради което те биха могли да обхващат доставки, както и друг вид услуги, различни от посочените. Според § 45, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ, възложителите, определени с акт на Министерския съвет са длъжни да възлагат изпълнението на тези дейности на „Информационно обслужване“ АД. 

         С Решение № 727 от 05.12.2019 г., с последващи изменения и допълнения на Министерския съвет са определени административните органи като е  отчетена степента на развитие на информационните им системи, наличието, вида и характера на предоставяните електронни административни услуги и качеството на първичен администратор на данни, ползвани при предоставяне на множество електронни административни услуги.

        При сключване на договори за изпълнение на дейности по системна интеграция по чл. 7с от ЗЕУ между  административните органи, определени по реда на  § 45, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ и „Информационно обслужване“ АД, не се прилага Законът за обществените поръчки.

         Дейностите по системна интеграция включват предоставянето на услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани от административните органи, както и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги.

      Системният интегратор участва и подпомага административните органи от формулирането на първоначална концепция за изграждане на системите до времето, когато те са използвани докрай или се преустанови тяхната употреба.

Обхватът на всички дейности по системна интеграция се определя съвместно между административния орган и Системния интегратор, в зависимост от желания резултат.

Безусловно  необходим компонент при  изграждането, поддържането и развитието на информационните и комуникационни системи са компютърните конфигурации.

Доставката на компютри се извършва от административните органи, по различни спецификации и технически параметри чрез самостоятелно провеждане на обществени поръчки или чрез Централния орган за покупки към Министъра на финансите. Тези доставки осигуряват  потребности на всеки административен органи, но за качественото реализиране на услугата по системна интеграция от Системния интегратор е необходим общ (цялостен) подход.

С предложеното изменение посочените административни органи се изключват от задължението да се възползват от централизираното възлагане по отношение на доставката на компютри, като дейност, която осигурява изпълнението на услугите свързани със системната интеграция.

Лице за контакт:
Цветелина Хантова
Директор на дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел.: 02 9409302
Е-mail: tshantova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 22.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари