Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Класификатор на длъжностите в администрацията и Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители)

С проекта на постановление се предвиждат изменения в Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) и Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители.
 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осъществява контрол по изпълнение на договорите за оказване на медицинска и/или дентална помощ чрез проверки, извършвани от длъжностни лица, които са служители на НЗОК, както и от длъжностни лица в районните здравноосигурителни каси – контрольори. Към настоящия момент служителите на НЗОК, които осъществяват контрола по чл. 73 от Закона за здравното осигуряване заемат длъжности по служебно правоотношение, докато длъжността „контрольор в РЗОК“ е предвидена в КДА за заемане по трудово правоотношение с изискване за 2 г. минимален професионален опит.
 
Предлага се длъжността „контрольор в районна здравноосигурителна каса“ да се заема по служебно правоотношение, като изискването за професионален опит да се завиши от две на три години.
 
В Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители се прецизира правното основание за приемането ѝ, като се привежда в съответствие с актуалните разпоредби на Закона за държавния служител.


Дата на откриване: 22.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 21.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 януари 2021 г. 15:18:38 ч.
stoppingby

Предлагам

Проектът на ПМС да се допълни с изменение на Наредбата за документите за заемане на държавна служба.

В края на 2020 с ПРЗ на Закона за бюджета за 2021 г.  бяха направени  промени в чл. 7, ал. 3 на ЗДСл. Действително, тези промени са скандални, но подзаконовата уредба трябва да се приведе в съответствие със ЗДСл като се промени т. 5 в Приложение № 2, към чл. 2, ал. 4.  

28 януари 2021 г. 12:04:56 ч.
ivpetrova

Нужда от изменение на други актове

Подкрепям горния коментар.

Помислете също за промяна на минимумите в матрицата за заплащане. Сегашното положение се отразява много зле в териториалната администрация, където в момента минимумът за главен експерт е толкова, колкото и за чистачката - 650 лв. А после се говори, че администрацията била некадърна и неподготвена. И че нямало кандидати. Не се подигравайте с  хората, които са учили, върнали са се   по родните си места и смятат, че могат да допринесат с нещо, ако работят в администрацията! Вие бипте ли кандидатствали по такава обява?

04 февруари 2021 г. 08:01:03 ч.
МиленаМар

Крайно време беше!

Крайно време беше  длъжността "контрольор в РЗОК" да се заема чрез конкурс, а не да се назначават близки на директорите пенсионери - лекари.  Затова приветствам предложението. Досега  все се криеха зад това, че по КТ не е задължително да се провежда конкурс.

11 февруари 2021 г. 10:16:11 ч.
stoppingby

Като става дума за НЗОК

Забранете провеждането на конкурси за главни секретари и за директори чрез тест. В НЗОК това е практика - тест с 15 затворени въпроса за такива длъжности.

Ето един пример - първият попаднал, макар и стар https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80&oq=%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80&aqs=chrome..69i57.9257j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

Ако някой реши да потърси, ще намери много такива. 

И това далеч не е единствената администрация, прилагаща подобен подход.