Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Наредба № 54 е издадена на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване и определя техническите изисквания към оборудването на морските кораби, процедурите за оценяване на съответствието, прегледите на морските кораби за съответствие на оборудването им с техническите изисквания, условията и редът за нотифициране на органи за извършване на оценяване на съответствието на морското оборудване.

Целта на предложеното изменение и допълнение на Наредба № 54 е изпълнение на мярка № 83 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 30 на Министерския съвет от 14 януари 2021 г., във връзка с приключване на процедура за нарушение № 2019/2218 за неизпълнение на задължения по Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (OB L 257 от 2014 г.).

С § 1 от проекта се предлага изменение на чл. 1, т. 3, като в предметния обхват на наредбата се включват проверките на морско оборудване, извършвани в рамките на надзора на пазара на морското оборудване.

С § 19-25 от проекта се предлага ново заглавие на глава пета от наредбата - „Проверки на морско оборудване” и изменения в чл. 25-30 за целите на прилагане на Раздел IIa „Надзор на пазара на морско оборудване” от глава четвърта на Кодекса на търговското корабоплаване. С изменението на чл. 29 от наредбата се предвижда изрично посочване на причина за несъответствието на морското оборудване в случаите на налагане на ограничителна мярка на икономическите оператори на пазара на морското оборудване, като: 1. неспазване на изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели на морското оборудване; 2. неспазване на стандартите за изпитване; 3. недостатъци в съответните стандарти за изпитване (в изпълнение на изискването на чл. 26, параграф 5 от Директива 2014/90/ЕС.)

На следващо място, в чл. 49 се създава ал. 3, съгласно която производителите, вносителите и дистрибуторите на морско оборудване предприемат коригиращи действия по отношение на оборудването в случаите по чл. 80г, ал. 6, чл. 80е, ал. 1 и чл. 80ж, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване (в изпълнение на изискването на чл. 26, параграф 3 от Директива 2014/90/ЕС). В тази връзка е прецизиран обхватът на представителната власт на упълномощения представител, като е предложено изменение на чл. 51, ал. 2.

С измененията по § 2-18, § 21, § 26 и § 28-31 се прецизират използвани понятия в съответствие с въведените дефиниции в Кодекса на търговското корабоплаване; думите морско оборудване „инсталирано на борда на морски кораб и/или предлагано на българския пазар” се заменят с морско оборудване „монтирано на борда на морски кораб и/или предоставяно на пазара”, думите „пуска на пазара и/или в действие” се заменят с „пуска и/или предоставя на пазара”, думата „разпространител” се заменя с „дистрибутор”, думата „преглед” се заменя с „проверка”, прецизирани са дефинициите на понятията „вносител”, „упълномощен представител” и „морски кораб”. Въведено е определение на понятието „стандарти за изпитване” в съответствие с дефиницията в чл. 2, т. 4 на Директива 2014/90/ЕС.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г.) е изготвена Таблица за съответствие с Директива 2014/90/ЕС. Проектът на наредба е съгласуван и в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Изменението на Наредба № 54 не оказва въздействие върху държавния бюджет.

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

 

Лице за контакти
Елеонора Караколева,
Старши експерт,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
Тел.: 0879829735,
Е-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg


Дата на откриване: 25.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари