Обществени консултации

Наредба за реда за създаване и организиране на дейносттана доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Проектът на наредбата регламентира реда за създаването на доброволните формирования, в т.ч. кандидатстването, подбора, членството и промяна и прекратяване на членството в доброволното формирование, правата и задълженията на доброволеца, ръководството на доброволното формирование, обучението и подготовката на доброволците, оповестяването на доброволното формирование и материално – техническото и финансовото му осигуряване. Същият е съобразен с последните изменения в Закона за защита при бедствия, отнасящи се за доброволните формирования


Дата на откриване: 11.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари