Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Проектът на Наредба и внесеният наскоро в Народното събрание ЗИД на ЗУО имат за цел да въведат част от изискванията на приетия на ниво ЕС през 2018 г. законодателен пакет „Отпадъци“, и по специално Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци. С изменението на Директива 1999/31/ЕО е въведена цел за намаляване до 10 % на депонираните битови отпадъци до 2035 г., която може да бъде отложена с 5 г., при условие, че държавата е постигнала намаление до 25 % към същата година. Същевременно, от 2030 г. се въвежда ограничение за депониране на битови отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване.


Дата на откриване: 26.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 26.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари