Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци

Проектът на Наредба има за цел подобряване на законодателството по управление на отпадъците и по-конкретно разширява се обхвата на акта, като се разписват ангажиментите към лицата, извършващи дейности с битови отпадъци и кметовете на общини по отношение изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО. Удължени са някои административни срокове, които РИОСВ следва да спазват, с цел намаляване на административната тежест, както и са изчистени технически пропуски по текстовете на Наредбата.


Дата на откриване: 26.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 26.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари