Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се очаква да бъде осигурена по-голяма публичност и информираност на земеделските стопани за компенсаторните плащания, които могат да получават за изпълнението на ангажиментите за биологично земеделие от 2021 г. и след нея. По този начин националното законодателство ще бъде съобразено с европейското законодателство в тази област.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 lchakrakchieva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 29.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 1.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 март 2021 г. 19:21:24 ч.
Sarnouki

Коментари и препоръки по Проект на Наредба 4 за М11, 2021, от името на НАППЧП

2. В ал. 2 се създава т.9:[Ile1]

„9. кандидатите, които са заявили за подпомагане нови площи по направление „Биологично растениевъдство“ с трайни насаждения и не са предоставили документи, удостоверяващи[Ile2] , че трайните насаждения не са надвишили продължителността на периода на плододаване[Ile3]  по Наредба за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр.  65 от 1991 г.)[Ile4]


 [Ile1] [Ile1]Оценяваме и уверено подкрепяме решението на МЗХГ да подпомага само плододаващи насаждения по мярката и в тази връзка, предлагаме следната опростена и лесно-доказуема методика за определянето на типа площи (в коментарите по-долу)

 

 [Ile2] [Ile2] [Ile2]Вярваме, че най-адекватните документи, удостоверяващи, дали дадено насаждение не е надвишило продължителността на периода си на плододаване са именно – национално признатите приходни документи:

-         Фактура;

-         Договор с преработвател, търговец или трето лице, надлежно регистрирано по закона за храните;

-         Транспортни бележки;

-        Приемо-предавателен протокол.

Това са лесно проверими документи както от страна на БАБХ, така и в НАП.

 

Количествата реализирана реколта трябва да съответстват на

-         Схемите за обвързано подпомагане на плодове за одобрените за подпомагане култури по тази схема, и

-         По декларация от водещото научно звено, за съответната култура от  Приложение № 10 към чл. 36, ал.1, т.2, б. “а”, които не са в списъка на одобрените за подпомагане по схемите за обвързана подкрепа на плодове.

Цените на реализация да съответстват най-малко с 50% от пазарните цени, определени от Института по пазарна икономика към датата на продажба.

 

При невъзможност на стопанина да докаже пълен добив и цена на реализация на реколтата за 2021г. за дадени площи, то сумата за плащането по мярката към тези площи следва да се съобрази, в процентно съотношение, към доказуемата реализация.

 

В случайте, в които производителият не е реализирал продукцията, дори и при хипотезата, че той е и преработвател на същата, то той трябва да може да докаже съответните наличности на склад в първичен или преработен вид.

 

 [Ile3] [Ile3]Този период зависи основно от условията в които даденото насаждение вирее и се развива. При благоприятни почвено-климатични условия и/или грижи от страна на стопанина културата би могла да плододава в период, много по-дълъг от даден административно-формален определен такъв.

 

 [Ile4] [Ile4]Предвид темповете на развитие на съвременната наука в земеделието и прилагането в практиката на безброй иновативни методи за създаване и отглеждане на дадено насаждение, се опасяваме, че еднозначното рефериране към тази наредба, без нейното адекватно обновяване преди това, ще доведе до значително изкривяване желания ефект от прилагането на мярка 10 и на статистиката, и до нецелесъобразното изразходване на предвиделия по мярката бюджет.