Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както и ефективно управление на финансови средства по мярката. Част от промените целят да се осигури съответствие на текстове, включени в предложенията за десетото изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и приложимото европейско и национално законодателство.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   BTsolova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 29.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 1.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 февруари 2021 г. 11:16:09 ч.
fteodosiev

Въпроси за изготвяне на становище

Във връзка с публикувания Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ви моля за пояснение на следните въпроси, с оглед необходимостта от допълнителна информация за изготвяне на становище в хода на общественото обсъждане във връзка с предвидените нови текстове:

 1. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения, моля да поясните до кога следва да бъде извършена сеитбата на тревните смески?
 2. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения моля да поясните в плана по чл. 36, ал. 2 освен избраната за прилагане дейност и  номерата на парцелите, следва ли да се посочат агротехническите обработки и периодът на извършването им?
 3. Допустимо ли е в плана по чл. 36, ал. 2, заверен от дипломиран агроном описаните агротехническите обработки за затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения да се планират за есенна сеитба до края на стопанската година, а именно 01.10.2021 г.?  
 4. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения и предвиденото изискване в чл. 46, т. 2, буква „д“ какъв следва да бъде „документ, удостоверяващ, че за заявените трайните насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване.“, от коя институция следва да бъде издаден с оглед валидността му. В регистър на Изпълнителна агенция по лозята и виното е достъпна информацията за датата на засаждане на парцели с култура „винени-лозя“, следва ли да се разбира, че за парцели с тази култура е необходимо удостоверение от ИАЛВ или ДФЗ-РА прави служебна проверка? За друг вие „трайни насаждения“ какъв следва да бъде документът за удостоверяване на периода на плододаване?
 5. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност, моля да поясните до кога следва да бъде извършена сеитбата на медоносните треви?
 6. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност моля да поясните в плана по чл. 36, ал. 2 освен избраната за прилагане дейност и  номерата на парцелите, следва ли да се посочат агротехническите обработки и периодът на извършването им?
 7. Допустимо ли е в плана по чл. 36, ал. 2, заверен от дипломиран агроном описаните агротехническите обработки да планират за есенна сеитба на медоносните треви до края на стопанската година, а именно 01.10.2021 г.?
 8. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност – има ли изискване и/или ограничение за основната култура на парцела, на който се създават буферните ивици или направлението е приложимо за всички култури, с описание “Обработваема земя“, съгласно Номенклатурата на културите.

 

 

 

09 февруари 2021 г. 11:16:35 ч.
fteodosiev

Въпроси за изготвяне на становище - 2

 1. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност - има ли минимален брой ивици с медоносна растителност за един парцел?
 2. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност –  При подаване на заявление за подпомагане в Държавен фонд земеделие парцелът в блок на земеделското стопанство се очертава в ИСАК с основната си култура (например пшеница) респективно ивиците отделно ли се очертават или остават част от очертанията на парцела, заявен с код на основната култура
 3. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност  – общата площ на ивиците следва да е минимум 15% или точно 15% и има ли максимален процент от общата площ, който да бъде насят с медоносни треви?
 4. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност  - в изискванията за създаване на ивиците е посочено, че се прокарват напречно на склона в зависимост от наклона на терена. Има ли минимален наклон на терена, който се изисква за включване на парцел по направлението?
 5. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност  - допустимо ли е ивиците да бъдат създадени със смески от културите по Приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 3, б. „а“ или следва да бъде насята самостоятелна култура от списъка?
 6. Във връзка с направление по чл. 3, ал. 4, дейност за поясно редуване на културите – всеки пояс като отделен парцел в ИСАК ли следва да се очертае?
 7. При подаване на заявление за подпомагане в ИСАК по направление по чл. 3, ал. 4, дейност за поясно редуване на културите, за създаване на агротехническия план за изпълнение на дейността - първата възможна култура се явява в пролетна сеитба 2021 година (окопни), като редуващата се култура със слята повърхност следва да бъде насята през есен 2021, респективно окопни през пролет 2022. Такава последователност на сеитбите  в плана допустимо ли е да бъде заложена?
 8. Площите, заявени за подпомагане по дейностите в направлението чл. 3, ал. 4 се поемат за период от една година. Съгласно чл. 8, ал. 4 е записано, че „Новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане от 2021 г., в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9  от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ бр. 22 от 2009 г.) се изпълняват за срок от една година.“. Коя дата следва да се възприема като дата на поемане на едногодишния агроекологичен ангажимент?
 9.  Във връзка с член 11 и предвидените в чл. суми за размер на плащанията по направления, моля да уточните в случай на заявени и одобрени за подпомагане площи, надхвърлящи предвидените средства как ще бъдат разпределяни средствата. На принципа „пръв по време- пръв по право“ или пропорционално със средно взета сума за подпомагане на хектар, на база общата сума за подпомагане и заявените площи.

28 февруари 2021 г. 23:40:53 ч.
sevar_dulo

Национална асоциация на младите фермери в България-предложение .

По направление контрол на почвената ерозия  подточка Б)за противоерозионни мероприятия в лозя и трайно насаждения позицията ни е че субсидията трябва да бъде  намалена с 50 % от предложеното в наредбата .Стойноста на сумата ,която приспадаме да бъде калкулирана към направление за създаване на буферни ивици с медоносна тревна растителност ,тъй като имаме загуба на доход от площа ,която засяваме с медоносна растителност и то значителна и предлаганата сума за обезщетяване е твърде минимална .Това е единственото направление ,чието прилагане е свързано с чуствителна загуба на доход ,тъй като искването е 15 % от заявената площ да е засята с медоносна тревна растителност.

01 март 2021 г. 19:15:25 ч.
Sarnouki

Коментари и препоръки по Проект на Наредба 7 за М10, 2021, от името на НАППЧП

От НАППЧП, изпратихме писмо с коментари към Наредбата по имейл към BTsolova@mzh.government.bg на дата 26.02.2021г. поради невъзможност да се изпратят коментарите тук в strategy.bg.

Надяваме се коментарите да бъдат разгледани и взети под внимание.

 

Благодарим!

01 март 2021 г. 19:18:19 ч.
Sarnouki

Коментари и препоръки по Проект на Наредба 7 за М10, 2021, от името на НАППЧП

11.[Ile1]  земеделските стопани, които са заявили за подпомагане нови площи по дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, б. „а“ и не са предоставили документи, удостоверяващи[Ile2] , че трайните насаждения не са надвишили продължителността на периода на плододаване[Ile3]  по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.).“[Ile4]


 [Ile1]Оценяваме и уверено подкрепяме решението на МЗХГ да подпомага само плододаващи насаждения по мярката и в тази връзка, предлагаме следната опростена и лесно-доказуема методика за определянето на типа площи (в коментарите по-долу)

 [Ile2] [Ile2]Вярваме, че най-адекватните документи, удостоверяващи, дали дадено насаждение не е надвишило продължителността на периода си на плододаване са именно – национално признатите приходни документи:

-         Фактура;

-         Договор с преработвател, търговец или трето лице, надлежно регистрирано по закона за храните;

-         Транспортни бележки;

-        Приемо-предавателен протокол.

Това са лесно проверими документи както от страна на БАБХ, така и в НАП.

 

Количествата реализирана реколта трябва да съответстват на

-         Схемите за обвързано подпомагане на плодове за одобрените за подпомагане култури по тази схема, и

-         По декларация от водещото научно звено, за съответната култура от  Приложение № 10 към чл. 36, ал.1, т.2, б. “а”, които не са в списъка на одобрените за подпомагане по схемите за обвързана подкрепа на плодове.

Цените на реализация да съответстват най-малко с 50% от пазарните цени, определени от Института по пазарна икономика към датата на продажба.

 

При невъзможност на стопанина да докаже пълен добив и цена на реализация на реколтата за 2021г. за дадени площи, то сумата за плащането по мярката към тези площи следва да се съобрази, в процентно съотношение, към доказуемата реализация.

 

В случайте, в които производителият не е реализирал продукцията, дори и при хипотезата, че той е и преработвател на същата, то той трябва да може да докаже съответните наличности на склад в първичен или преработен вид.

 [Ile3]Този период зависи основно от условията в които даденото насаждение вирее и се развива. При благоприятни почвено-климатични условия и/или грижи от страна на стопанина културата би могла да плододава в период, много по-дълъг от даден административно-формален определен такъв.

 [Ile4]Предвид темповете на развитие на съвременната наука в земеделието и прилагането в практиката на безброй иновативни методи за създаване и отглеждане на дадено насаждение, се опасяваме, че еднозначното рефериране към тази наредба, без нейното адекватно обновяване преди това, ще доведе до значително изкривяване желания ефект от прилагането на мярка 10 и на статистиката, и до нецелесъобразното изразходване на предвиделия по мярката бюджет.

 

01 март 2021 г. 19:18:55 ч.
Sarnouki

Коментари и препоръки по Проект на Наредба 7 за М10, 2021, от името на НАППЧП

„13. земеделски парцели, заявени за подпомагане по дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, б. „а“, за които не е предоставена оценка [Ile1] по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения[Ile2]


 [Ile1]Вярваме, че изготвянето на актуална пазарна оценка от лицензиран оценител би било подходящо решения за оценяване на дадено насаждения, въпреки, че и това не би бил правилен подход за случая, тъй като ще доведе до допълнителни тежести за стопанина.

 

В тази връзка подкрепяме доказването на продукция единствено по общопризнатите пазарни методи, описани по-горе.

 [Ile2]Същия коментар както по-горе:

Предвид темповете на развитие на съвременната наука в земеделието и прилагането в практиката на безброй иновативни методи за създаване и отглеждане на дадено насаждение, се опасяваме, че еднозначното рефериране към тази наредба, без нейното адекватно обновяване преди това, ще доведе до значително изкривяване желания ефект от прилагането на мярка 10 и на статистиката, и до нецелесъобразното изразходване на предвиделия по мярката бюджет.

 

01 март 2021 г. 19:19:22 ч.
Sarnouki

Коментари и препоръки по Проект на Наредба 7 за М10, 2021, от името на НАППЧП

§ 13. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1:

а) в т. 2:

аа) в буква „а“ накрая се добавя „- поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията [Ile1] от Приложение № 10;“


 [Ile1]Това трябва да отпадне или какво точно се има предвид?

 

Може би трябва да се специфицира да се окопават само младите насаждения.

 

Не мислим, че е редно да се окопава, при положение, че мярката е насочена към противоерозионни мероприятия.

 

Възможно най-голяма площ от трайното насаждение трябва да е затревена.

 

Да се добави: “и/или” преди “вътрешноредово окопаване”

 

01 март 2021 г. 19:19:52 ч.
Sarnouki

Коментари и препоръки по Проект на Наредба 7 за М10, 2021, от името на НАППЧП

§ 17. В чл. 46, т. 2 се създават букви „г“ и „д“:

 „г) разходно-оправдателен документ за закупените тревни смески за дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“ и семена на медоносни растения за дейността чл. 36, ал. 1, т. 3, буква „а“;

 д) предоставена оценка [Ile1] по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения[Ile2]  и/или документ, удостоверяващ[Ile3] , че за заявените трайните насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване.“


 [Ile1]Същия коментар както по-горе:

 [Ile1]Вярваме, че изготвянето на актуална пазарна оценка от лицензиран оценител би било подходящо решения за оценяване на дадено насаждения, въпреки, че и това не би бил правилен подход за случая, тъй като ще доведе до допълнителни тежести за стопанина.

 

В тази връзка подкрепяме доказването на продукция единствено по общопризнатите пазарни методи, описани по-горе.

 [Ile2]Същия коментар както по-горе:

 [Ile2]Предвид темповете на развитие на съвременната наука в земеделието и прилагането в практиката на безброй иновативни методи за създаване и отглеждане на дадено насаждение, се опасяваме, че еднозначното рефериране към тази наредба, без нейното адекватно обновяване преди това, ще доведе до значително изкривяване желания ефект от прилагането на мярка 10 и на статистиката, и до нецелесъобразното изразходване на предвиделия по мярката бюджет.

 

 [Ile3]Същия коментар както по-горе:

Вярваме, че най-адекватните документи, удостоверяващи, дали дадено насаждение не е надвишило продължителността на периода си на плододаване са именно – национално признатите приходни документи:

-         Фактура;

-         Договор с преработвател, търговец или трето лице, надлежно регистрирано по закона за храните;

-         Транспортни бележки;

-        Приемо-предавателен протокол.

Това са лесно проверими документи както от страна на БАБХ, така и в НАП.