Обществени консултации

Закон за изменение на Закона за администрацията

Предлаганите законови промени целят да се отговори на обществената необходимост за по-голяма прозрачност и публичност на възнагражденията в държавната администрация и са продължение на вече започнатия процес по въвеждане на  общ, справедлив и обществено оправдан за данъкоплатеца модел на възнаграждения в публичния сектор.
Към момента законодателството не предлага единно и принципно решение по въпроса. В повечето случаи законите изрично предвиждат, че за  участието в работата на съответните комисии, съвети, комитети, работни групи, експертни групи и други възнаграждение не се изплаща както за представителите на държавата или общината, така и за представителите на неправителствения сектор. Други закони не допускат изплащане на възнаграждение само за представителите на държавата, а в трети -  възнаграждение е предвидено и за двете категории.
Служителите в държавната администрация редовно участват в дейността на различни комисии, комитети, работни групи и други подобни формати, за което по правило не се изплаща допълнително възнаграждение. Същевременно в някои сфери, като концесиите, законодателството предвижда множество и  различни основания за изплащане на възнаграждения на служители на държавната администрация (за участието им в комисии или експертни групи към комисиите, за изготвянето на документи и пр.), като в повечето случаи става въпрос за  тесен кръг от служители, най-вече в определени административни звена и структури на  централната администрация на изпълнителната власт, в чиито функции са включени дейности по предоставянето и контрола на концесии. Запазването на подобни възможности за възнаграждения, които не са обвързани с постигнати резултати, освен, че не  допринася за ефективност на съответните дейности, ще крие  риск от изкривяване на всеки модел на възнаграждения в публичния сектор.
Същевременно с част от предлаганите промени се цели да се откликне и на друга обществена потребност, а именно участието на представители на неправителствени организации в съвети, комисии, управителни органи на фондове и други образования със статут на юридически или без статут на юридически лица  и пр., като форма на партньорство и гражданско участие в управлението да е на доброволни начала без изплащане на възнаграждение, т.е. да не обременява данъкоплатеца. По този начин ще се създадат условия и за равнопоставеност на представителите на публичния и на неправителствения сектор.
От промените може да се очаква оптимизиране на разпределението на публичния ресурс и повишаване на ефективността, ефикасността  и прозрачността на  дейностите в публичния сектор.
Предлаганите промени в специалните закони са съобразени с предвидените разпоредби с общ характер в Закона за администрацията, Закона за държавния служител и Кодекса на труда, както и съответните  особености на изменяните закони.


Дата на откриване: 14.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари