Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Предложените промени са насочени към осигуряване на възможност на гроздопроизводителите и винопроизводителите да се справят с възникналата икономическа криза и последиците от нея.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 ktuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 1.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 февруари 2021 г. 11:49:00 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 1. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „0,04 лв.“ се заменят с „0,07 лв. без ДДС“;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се поясни защо се предлага включване на текст „без ДДС“ и в кой случай помощта е с ДДС.

 

 

§ 1. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 2 в изречение първо накрая се добавя „налична в склада/помещението преди подаване на заявлението по чл. 92, ал. 2 и проверката на място по чл. 92, ал. 8“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предложеният текст на условие е при условие „и“, като не става ясно как се изпълнява това задължение, ако проверката по чл. 92, ал. 2 не се извърши в „в срок от 10 работни дни след подаване на всички заявления“, по отношение на поддържане на наличността по партида.

 

 

§ 1. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:

3. Създава се ал. 3а:

„(3а) Не се предоставя финансово подпомагане за партиди вино за един и същи срок за съхранение, за които партиди вино вече е подадено заявление по чл. 92, ал. 2 през същата година на кандидатстване.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам условието „за които партиди вино вече е подадено заявление по чл. 92, ал. 2“ да се промени на „които са одобрени за подпомагане“, защото подадено заявление може да бъде оттеглено или отхвърлено, което не води до получаване на подпомагане за партида.

 

02 февруари 2021 г. 11:49:21 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 2. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „периода за прием по мярката“ се заличават, а след думите „бюджет по мярката“ се добавя „за съответния прием“;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се поясни как потенциалните кандидати ще бъдат информирани предварително за предстоящия прием като се премахва задължението в заповедта да бъде посочен периода за прием? Забележката е свързана и със съществуващата до момента липса на ясното по ал. в какъв срок преди приема трябва да се издаде заповедта за да се гарантира нормален срок за потенциалните кандидати да се подготвят за него.

Предлагам да се поясни наличието на условие „и“ през текста „утвърждава образците на документи за кандидатстване по мярката“ дали преди всеки прием ДФЗ са длъжни да променят образците на документите и дали това не води до допълнителна административна тежест върху бизнеса.

 

 

§ 2. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

3. В ал. 8 накрая се добавя „и наличието на заявените партиди вино в склада/помещението.“;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се поясни дали наличието следва да бъде за партида или за количество по партида, защото предложения текст обхваща случая само, че може да има някакво количество от партидата и тя да е налична чрез него. Ако не се мотивира предложението предлагам да отпадне защото посочените в него обстоятелства се съдържат в заявлението по ал. 2.

 

 

§ 2. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

4.   Създава се ал. 10а:

„(10а) Срокът по ал. 10 се удължава, когато:

1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;

2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;

3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;

4. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е изпратено уведомително писмо – със срока за получаване на отговор от кандидата.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

В предложението липса задължение за уведомяване на кандидата при наличие на обстоятелства по точки 1, 2 и 3, което го поставя в неяснота за това и в невъзможност да предприеме законови действия за защита на своя интерес. Настоящата констатация не е мотивира в доклада за НИД и предложението да отпадне или да се мотивира.

 

 

§ 2. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

5. В ал. 11, т. 1 след думите „по ал. 9“ се добавя „и 10а“;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предложеният текст трябва да бъде само във връзка с чл. 10а, точка 4, защото само по тази точка кандидата има задължение да представи документи.

 

 

§ 2. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

6. Създава се ал. 11а:

„(11а) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава частичен отказ, когато при проверката на място по ал. 8 се установи, че част от заявените партиди не са налични в склада/помещението или не отговарят на изискванията по тази глава. В тези случаи заявлението за предоставяне на финансова помощ получава одобрение само за наличните в склада/помещението партиди вино, които отговарят на изискванията.“;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предложението се отнася за партида, а не за количество по партида, което е установено при проверка и следва да бъде подпомогнато. Предложеният текст за прилагане при констатирано по- малко количество по партида- дали следва да се премахне цялата партида за подпомагане или да се предостави подпомагане само за наличното количество по нея!

 

02 февруари 2021 г. 11:49:39 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 3. В чл. 93 се правят следните изменения:

3. Създават се ал. 4 – 10:

(5) Финансовата помощ може да бъде изплатена авансово, при условие, че със заявлението за кандидатстване е заявено авансово плащане. Размерът на авансовата помощ е 100 на 100 от договорената финансова помощ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предложеният текст задължава аванса да бъде 100 на 100, а не до 100 на сто, като в проекта на доклад за НИД липсват мотиви за това, като не се оценява риска кандидатите да не могат да осигурят банкова гаранция за целия размер на финансовата помощ, както се предлага.

 

 

§ 3. В чл. 93 се правят следните изменения:

3. Създават се ал. 4 – 10:

(6) Заявление за авансово плащане се подава в ЦУ на ДФЗ до 1 месец от подписване на договора по чл. 92, ал. 14. Към заявлението за авансово плащане кандидатът прилага:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се преразгледа текста „по чл. 92, ал. 14“, защото подписването на договор е по ал. 13, а по ал.. 14 е не подписването на договор.

 

 

§ 3. В чл. 93 се правят следните изменения:

3. Създават се ал. 4 – 10:

(6) Заявление за авансово плащане се подава в ЦУ на ДФЗ до 1 месец от подписване на договора по чл. 92, ал. 14. Към заявлението за авансово плащане кандидатът прилага:

1. банкова гаранция в размер на 110 на сто от исканата за авансово плащане сума със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за съхранение;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В проекта на доклад за НИД липсва обосновка за 110 на сто размер на банковата гаранция. При условие на COVID-19 и посочени в проекта на доклад неблагоприятни условия за сектора защо не е предложено 100 на сто размер на банковата гаранция?

 

02 февруари 2021 г. 11:49:52 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 6. (1) Заповедта по чл. 92, ал. 1 за 2021 г. се публикува на интернет страницата на ДФЗ в срок до 3 работни дни от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

(2) Периодът за прием на заявления по чл. 92 ал. 2 за 2021 г. е 1 – 12 март 2021 г.

(3) В случай на наличен бюджет след приема по ал. 2, през 2021 г. може да бъде проведен втори прием на заявления по чл. 92 ал. 2 в периода 1 – 11 юни 2021 г. , като заповедта по чл. 92, ал. 1 се публикува на интернет страницата на ДФЗ най-късно на 29 май 2021 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предложението не мотивирано в проекта на доклад за НИД, като липсва и информация за неговото съгласуване с постоянната работна група, но може би това е като следствие от умишленото изключване на тази група за обсъждане на условията по мярката, за разлика от други мерки от наредбата, където това се изисква. Предложението не е мотивирано и по отношение на предложените срокове за прием.

Предлагам в текста на параграфа текста „2021“ да се поясни за каква година се отнася.

 

02 февруари 2021 г. 11:50:04 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 7. (1) Мярка „Кризисно съхранение на вино“ се прилага през финансовата      2021 г. на основание Делегиран Регламент (ЕС) 2021/95 на Комисията от 28 януари 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (OB L 31, 29.01.2021 г.).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се мотивира включването на ал. 2-4 в „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“, а не в чл. 93, където е тяхната приложимост и самият член е специална глава от наредбата, която е само за мярката.

 

02 февруари 2021 г. 11:50:23 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект на НИД

§ 10. За дейности по договори, сключени между 16 октомври 2020 г. и 15 октомври 2021 г.:

1. максималният размер на финансовата помощ по чл. 8, ал. 1 е до 90 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с офертите по чл. 12, ал. 2, т. 7;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Във връзка с увеличение на пазарните цени за услуги и материали в края на 2020 и началото на 2021 поради COVID-19 и свързани с него забавяния в производство и доставки на материали и разходи за труд за изпълнение на операции по Приложение №1 от наредбата предлагам да се преразгледат пределните цени по приложението за приема през финансова 2021.

 

2. Предлагам чрез нов текст в чл. 14 от наредбата да се задължи ДФЗ да прилага към договора за безвъзмездна финансова помощ приложение с одобрените дейности, операции, количества, стойности и оферент, които да кореспондират с одобрените разходи и офертите на оферентите по тях. Настоящата практика на ДФЗ е

 

3. Предлагам да се преразгледа вида на мярката в колона „Мярка“ от таблица „Пределна цена за дейност "Засаждане"“ поради липса на връзка с площ за точка:

11.       Временно съхранение на лозов посадъчен материал      ч/дни

 

4. Предлагам да се преразгледа вида на мярката в колона „Мярка“ от таблица „Пределна цена за дейност "Изграждане на подпорна конструкция" и дейност "Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения"“ поради липса на връзка с площ за точка:

1.         Транспорт на колове - крайни и междинни          т/км