Обществени консултации

проект на РМС за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария

С настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са направени предложения, които са необходими за осъществяване на най-спешните и належащи структурни и организационни промени във въоръжените сили през 2021 година. Те са свързани с промени в организационната структура на въоръжените сили, трансформирането на системата за командване и управление, и логистичното осигуряване на въоръжените сили. Посочените промени изцяло отразяват предложенията от приключилия Стратегически преглед на отбраната, Докладът за резултатите от който е одобрен с Решение на Министерски съвет № 35/15.01.2021 година, както и кореспондират със заложеното в проекта на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2032 г. Предвид изложеното се предлагат следните изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България / ЗОВСРБ /:

1. Предвидено е създаването на две нови структури в състава на Българската армия - Командване за логистична поддръжка и военни формирования на пряко подчинение на командира на Командването и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и военни формирования на пряко подчинение на командира на Командването. В тази връзка се предлага изменение в чл. 60а, ал.2, чл.60б, чл.60в и всички относими разпоредби от ЗОВСРБ, с които се предвижда, че Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, наред с останалите структури от Българската армия -  Съвместното командване на силите, командванията на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и на Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, се ръководят от командири, подпомагани от щабове, които формират оперативното ниво за командване и управление в Българската армия и са непосредствено подчинени на началника на отбраната. Командването за логистична поддръжка се формира като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения във връзка с дейността реорганизирани военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите, а Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана - като правоприемник  на активите, пасивите, архива и другите права и задължения във връзка с дейността на Стационарната комуникационна и информационна система – структура на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ, което налага изменение в тази разпоредба и съответно отмяна на чл. 105б от ЗОВСРБ. Целта на направените предложения е изпълнение на конституционните задължения на българските въоръжени сили, на съюзните задължения на страната в НАТО и ангажиментите по Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, адаптиране архитектурата на командната структура на въоръжените сили, чрез трансформирането й за бърз преход за изпълнение на задачи при криза и конфликт, както и повишаване на гъвкавостта в определянето на ефективна система за командване и управление за всяка конкретна операция.

2. Предлага се изменение и допълнение в чл. 26 от ЗОВСРБ като се предвижда възможност министърът на отбраната в качеството му на централен едноличен орган на изпълнителната власт, по ръководството и осъществяването на държавната политика в областта на отбраната на страната, да извършва изменение в числеността на военните формирования в рамките на определената в плана за развитие на въоръжените сили по чл. 60е от ЗОВСРБ численост на структурите от Българската армия и на другите структури от въоръжените сили по чл. 50, ал.1 от закона в съответствие с определената от Народното събрание обща численост на въоръжените сили. Министърът на отбраната следва да има право да управлява не само предоставените му финансови и материални ресурси, а и определените човешки ресурси във въоръжените сили, чрез тяхното преразпределение в съответствие с поети ангажименти и развитие на отбранителни способности, което по своята същност не изисква санкция от страна на Народното събрание или Министерски съвет. По този начин ще се осигури гъвкав и ефективен механизъм за управление и своевременно разпределение на човешките ресурси във въоръжените сили, без това да засяга правомощията на Народното събрание и на Министерския съвет, съответно по чл. 16, т. 6 и чл. 22, ал. 2, т. 5 от ЗОВСРБ, които разпоредби също се прецизират.

С оглед посоченото ново правомощие на министъра на отбраната се предлага и допълнение в разпоредбата на чл. 164, т. 1 от ЗОВСРБ като изрично се сочи, че в резултат на организационно-щатни промени, определени в акт на министъра на отбраната /определената нова численост на съответно военно формирование/, може да се прекратяват договори за военна служба и да се освобождават от длъжност военнослужещи на посоченото правно основание.

3. Нормата на чл. 54, ал.1 от ЗОВСРБ определя видовете планове на въоръжените сили, въз основа на които те изпълняват задачите си, без да е регламентиран редът и правомощията по тяхното разработване, активиране на необходимите сили и средства и изпълнението на конкретен план, което налага разписването на нарочна разпоредба за това. Р България като страна членка на НАТО е длъжна да синхронизира и хармонизира нормативната си база в съответствие с някои от процедурите, прилагани от страните членки в Алианса. В тази връзка се предлага създаването на нова ал. 2 в чл. 54, в която се регламентира процедурата и редът за разработването на планове за действие на въоръжените сили, активиране на силите и изпълнение на конкретен план, а именно - възлага се на началника на отбраната със заповед на министъра на отбраната.

4. Новата организационна структура на Българската армия, в която се формират горепосочените две нови командвания, налага същите да бъдат определени като юридически лица на бюджетна издръжка. Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, като структури от Българската армия е необходимо да притежават юридическа правосубектност, аналогично на останалите структури по чл. 60д – Съвместното командване на силите, командванията на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и на Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции. Отчитайки изпълнението на мисията, функцията и задачите, които ще се възложат на двете нови структури от Българската армия, както и организационните им връзки с останалите юридически лица по чл. 60д от ЗОВСРБ и с Министерството на отбраната е целесъобразно да им бъде определен статут на самостоятелни юридически лица. Създаването на изрична уредба, регламентираща, че новите структури са юридически лица на бюджетна издръжка цели предоставянето на оперативна самостоятелност на тези структури, в това число и възможността да им бъдат предоставени в управление имоти като самостоятелно ведомство по реда на Закона за държавната собственост, както и да бъдат самостоятелен възложител по реда на Закона за обществените поръчки за удовлетворяване на нуждите им. В тази връзка се предлагат изменения и допълнения в разпоредбата на чл. 60д от ЗОВСРБ, като разпоредбата се прецизира и във връзка с отговорността на юридическите лица относно управлението на движими вещи - държавна собственост и разпореждането с излишните движими вещи - частна държавна собственост, с изключение на: оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия  /ОБВВПИ/; продукти, свързани с отбраната, които не са ОБВВПИ и изделия и технологии с двойна употреба; движими вещи с общо предназначение, определени с акт на министъра на отбраната, които преминават в управление на Министерството на отбраната. Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, министрите и ръководителите на другите ведомства управляват предоставените им имоти и вещи - държавна собственост. По смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗДС "Ведомства" са Народното събрание, администрацията на президента на Република България, Конституционният съд, Министерският съвет, министерствата и други държавни органи и организации на бюджетна издръжка, на които е възложено управление на държавната собственост. Поради тази причина действащата разпоредба на чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ се допълва с нова т. 3, съгласно която тези юридически лица отговарят за управлението на движими вещи – държавна собственост, като се прецизира /в нова т. 4/ съществуващият и към момента текст, въвеждащ изключения от общото правило на ЗДС ръководителите на тези ведомства да се разпореждат с определен вид излишни за ръководените от тях вещи. В този случай разпореждането с тези вещи се осъществява от министъра на отбраната.

5. Действащият чл. 77, ал. 3 от ЗОВСРБ определя Щаба на отбраната като стратегически военен щаб, без да се регламентират неговите основни функции, докато за общата и специализираната администрация те се регламентират с чл. 5 от Закона за администрацията. Това налага прецизиране на посочената разпоредба от ЗОВСРБ, като се определят основните функции на Щаба на отбраната като стратегически военен щаб, който подпомага началника на отбраната при определяне на необходимите отбранителни способности, използването на въоръжените сили, подготовката на войските и силите и разработва стратегически прогнози, анализи, военни оценки и препоръки за вземане на решения в областта на отбраната.

В разпоредбата на чл.85, ал. 1 от ЗОВСРБ липсва правомощие на началника на отбраната, свързано с отговорността му за изграждането на необходимите отбранителни способности, планиране използването на въоръжените сили и координацията с военните органи на НАТО и ЕС, които дейности са ключово важни за изграждането и използването на въоръжените сили в тясна координация с НАТО и ЕС. Предвид изложеното, се предлага прецизиране и на тази законова разпоредба, чрез което ще се постигне регламентиране на функции и отговорности, аналогично с останалите страни членки на НАТО и ЕС .

6. Прецизира се и разпоредбата на чл. 122, ал. 4 от ЗОВСРБ, като изрично се посочва, че с решението на Народното събрание, с което се обявява извънредното положение или с указа на президента ще се определят условията и реда за преминаването през и пребиваването на съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Задачите, числеността, срокът за използване и ръководството на формированията от въоръжените сили се определят в стратегическите планове и плановете за операции на въоръжените сили и в този смисъл са обект на регламентация в разпоредбата на чл. 122, ал. 5 от ЗОВСРБ.

7. Званията на курсантите във висшите военни училища са определени в чл. 138, ал. 2 от ЗОВСРБ, обвързани са с 5 (пет) годишния им срок на обучение като в съответствие с утвърдения модел за развитието им, след успешно завършване на всяка учебна година, на курсантите се присвоява поредно звание. За нуждите на въоръжените сили на Р България, по силата на споразумение за сътрудничество между Военномедицинска академия, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ) и Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, във ВВМУ се обучават курсанти по специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ от регулираната професия „офицер за тактическо ниво на управление“ и по гражданска специалност „Медицина“ от регулираната професия „лекар“. Поради спецификата на обучение, подготовката се провежда по учебен план с период от 6 (шест) години и в настоящата уредба липсва възможност за присвояване на поредно звание, след завършване на петата учебна година. Предвид изложеното, се налага създаването на правна възможност на курсантите по специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“, в последната година на обучение да им се присвои следващо звание, поради което се предлага допълнение в чл. 138, ал.2  от ЗОВСРБ, като се предвижда определяне на ново звание - „Офицерски кандидат – 1-ви клас“.

8. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага  изменение и допълнение в чл. 23 и в чл. 24 от Закона за военната полиция. Действащите разпоредби на Закона за военната полиция ограничават правомощията на началника на отбраната в качеството си на най-старшият офицер с висше военно звание да ръководи подготовката и участието на военнополицейските формирования в Българската армия, което налага създаването на нарочна разпоредба в чл. 23 от този закон, която да определя, че началникът на отбраната ръководи посочените

формирования, поставя им задачи и осъществява контрол върху изпълнението им.

Предлага се изменение и допълнение на всички относими разпоредби в Закона за военното разузнаване, Закона за Българската телеграфна агенция и Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, като се постига синхронизиране на тези закони с новите длъжностни лица и структури в Българската армия, определени в ЗОВСРБ.

 


Дата на откриване: 2.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 15.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 февруари 2021 г. 14:07:43 ч.
vdimval

Коментар по т.8 от Мотиви

 

Предложените промени в ЗОВСРБ, в които е включено предложение №8 за промяна на текстове от Закон за военната полиция (ЗВП) пораждат изключително недоумение в правната култура на вносителите. Аргументите са следните:

  1. Присъствието на  военнополицейските формирования в ЗВП не ги прави автоматично част от структурата на командване и ръководство на служба „Военна полиция“. Всъщност никъде в закона те не са разглеждани като част от СВП, напротив, изрично в чл.23 ал.4 е посочено, че „ (4) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2016 г. ) Директорът на служба "Военна полиция" може да включва личния състав на формированията по ал. 1 в смесени екипи с органи на службата за изпълнение на определени военнополицейски задачи след съгласуване с командира, в чието подчинение е военнополицейското формирование.“. Доколкото командирите в БА са подчинени на Началника на отбраната, то това в същата степен важи и за командирите на военнополицейски формирования, които по длъжностни разписания утвърдени от Министъра на отбраната са на непосредствено подчинение на командирите на видовете въоръжени сили, логистично, финансово и с човешки ресурси се осигуряват от бюджетите на структурите от БА, и изпълняват общите планове за подготовка на формированията.
  2. Във връзка с изложеното в т.1, мотивировката на Министерство на отбраната, че „Действащите разпоредби на Закона за военната полиция ограничават правомощията на началника на отбраната в качеството си на най-старшият офицер с висше военно звание да ръководи подготовката и участието на военнополицейските формирования в Българската армия, което налага създаването на нарочна разпоредба в чл. 23 от този закон, която да определя, че началникът на отбраната ръководи посочените формирования, поставя им задачи и осъществява контрол върху изпълнението им.“ поставя под въпрос дали някой в това министерство, в т.ч. и Началника на отбраната е наясно с правомощията, които има.
  3. Предвид желанието за конкретика и ясно дефиниране кое е длъжностното лице, което ще упражнява контрол над военнополицейските формирования, както и характера на самите военнополицейски формирования няма проблем това да се направи с предложената нова ал.3 към чл. 23 от ЗВП.
  4. По предложената нова ал.4 към чл.23 от ЗВП е твърде дискусионно нейното съществуване поради обстоятелството, че с отпадането на думите „и общ контрол“ от стария текст на чл.23 ал.3, предложена нова като ал.5, служба „Военна полиция“, респективно директора на СВП ще има само отношение по силно ограничено методическо ръководство, което няма нищо общо с ръководството, поставянето на задачи на формированията и контрол по тяхното изпълнение. И от тук смущаващо звучи последната част от предлаганата нова ал.4, касаеща военнополицейските формирования, а именно „…началникът на отбраната се подпомага от служба „Военна полиция“, като й поставя конкретни задачи.““. За неосведомените този текст би могъл да звучи и нормално, но предвид направените неосъществени опити чрез последният Стратегическият преглед служба „Военна полиция“ да се преподчини на Началника на отбраната, това е явен опит за изпълнение на тази задача чрез абсолютни неадекватни предложения за промяна на Закон за военната полиция чрез Преходни и заключителни разпоредби на ЗОВСРБ.

В заключение считам, че предлаганите промени в ЗВП са немотивирани, водят до създаване на възможности за злоупотреби по отношение на начина на поставяне на задачите от структури, различни от посочените в закона (министъра на отбраната - чл.1, ал.2 от ЗВП), което от своя страна ще доведе до обезличаване и разрушаване на службата и невъзможност да изпълнява на практика законово възложените й функции и задачи.

Предвид обстоятелството, че Закон за военната полиция се явява специален закон по отношение ЗОВСРБ, правенето на промени чрез Преходни и заключителни разпоредби е правен тероризъм.

 

05 февруари 2021 г. 17:20:45 ч.
papi79

Много вожд малко индианец

Доживяхме да си имаме и киберотбрана! Браво, герои на тихия фронт!
Да направим няколко нови места за генерали, но да не забравяме за всеки - по един шофьор, по една хубава кола, цяла сграда за щаб, нова администрация (нали ще правят обществени поръчки по 60д! а знаем, че в логистиката са най-големите далавери, защото войската трябва да папка). 
Докато зад ККИПКО стои сегашната стационарна КИС и има някакъв смисъл, от зад това ново отроче - КЛП нищо няма, освен отколешните амбиции на командирите в Бригада логистика да им е генералска длъжността.
Осъзнайте се, хора!!! Армията ни цялата е с размер на една дивизия, а се роят нови и нови командвания "да отговорим на съюзническите" измишльотини. Амбициите на един герой ги удовлетвориха и му направиха Командване с 200 подчинени, сега и на складовете с боклуци от 30-50 години - пак генерал! А и това ще е структура от БА - значи няма как да обслужва интересите на всички структури (пряко подчинените на министъра тука нямат шанс). Просто още едно звено във веригата за придобиване, още административни хватки и препредаване от един разпоредител по 60д на друг, за което ще се плаща на цяло Командване. Много интересно как до сега сме се оправяли без него? 
И нека да бъде обяснено - на кой точно съюзнически документ отговаряме с това ново отроче, то и неродено, защото Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 е само приета на заседание на Министерски съвет и още е проект. Като направим промяната в ЗОВС и не се приеме проекта - тогава какво правим?
А по тая логика утре може да се пръкнат Командване за химическа поддръжка, Командване за инженерна поддръжка, Командване за зенитна поддръжка, Командване за медицинска поддръжка (с тризвезден генерал, понеже сега е само с две), Командване на подводниците, Космическо командване (в някои армии такова има - защо да няма и у нас?), Командване на транзитно преминаващите през наша територия войски и може би да ги обедини един Щаб на командванията? Или да върнем Генералния щаб от близкото минало с всичките му управления и чиновници? Това няма нищо общо със съвременна и гъвкава командна структура, както ни го пробутват. А и като разрешат на министъра да определя кое формирование колко личен състав ще има, ще имаме и най-послушните генерали на света, защото ако не слушат - утре министъра може да ги остави без подчинени и хайде сбогом.
А като стигнахме и до подчинените - много интересно, че в оценката на въздействието те липсват - единствената заинтересована страна е МО, а хилядите военнослужещи, които ще трябва да бъдат преназначени/освободени с тия административни маневри - тях интереса им къде е? те нямат ли семейства, деца и някакви планове за кариера, не искат ли да служат в една стабилна и предвидима среда? Тези промени ще създадат поредното напрежение в много структури. Да не искате да ни докарате до дереджето на Мианмар?
Най-полезното и спестяващо-милиони-за-нищо ще бъде такива промени да не се правят без ясна визия за бъдещето (забърканата каша наречена Програма не отговаря на националните ни интереси, за любопитните, които не са чели документа).