Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия

Причините, които налагат приемането на проекта на ПМС са следните: В действащата Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (наредба) не е поставено изискване в разпорежданията за задействане на системата да се посочат обстоятелствата, които налагат да се извърши ранно предупреждение и оповестяване, и действията, които да предприемат оповестените лица. Необходимо е да се прецизират изискванията за документите, които следва да внесе задълженото лице по чл. 35, ал. 3 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) при съгласуване на проект за изграждане на локална система за оповестяване (ЛСО), в зависимост от вида на обекта, в който осъществява дейност, представляваща опасност от възникване на бедствия. За изграждане на ЛСО, обезпечаващи изпълнението на чл. 24, ал. 1 от действащата наредба при спазване изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 2 и 3, и предвид липсата на дефиниция на понятието „застрашена територия“ в ЗЗБ, в Закона за опазване на околната среда и в подзаконовите актове по прилагането им, е необходимо да се регламентира определянето на застрашената територия за различните видове обекти по чл. 35 от ЗЗБ. В наредбата не са разгледани следните специфични казуси: - сирени на проектирани в съответствие с нормативните изисквания ЛСО са предвидени да се монтират достатъчно близо до съществуващи сирени от Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението, което води до наслагване на звука и, респективно, до влошаване разбираемостта на съобщенията; - негативният ефект на предходния казус би се получил и в случаите, в които застрашените територии на два или повече обекта се припокриват частично или изцяло. В действащата наредба липсва специфично изискване за минималното ниво на звука, с което трябва да се покрият акустично зони със спящи хора, попадащи в застрашената територия. Липсва основание за утвърждаване на методически указания относно задълженията и отговорностите на служителите от МВР при работа с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). С предлаганите промени се цели: - Въвеждане на изискване към разпорежданията за задействане на системата – в тях да се посочат обстоятелствата, които налагат да се извърши ранно предупреждение и оповестяване, и действията, които да предприемат оповестените лица; - Прецизиране на изискванията за документите, които следва да внесе задълженото по чл. 35, ал. 3 лице при съгласуване на проект за изграждане на ЛСО, в зависимост от вида на обекта, в който осъществява дейност, представляваща опасност от възникване на бедствия; - Регламентиране определянето на застрашената територия за различните видове обекти по чл. 35 от ЗЗБ; - Уреждане на посочените по-горе специфични казуси, така че едновременно да се обезпечи изпълнението на чл. 24, ал. 1 при спазване изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 2 и 3 и да се предотврати наслагване на звука от близкостоящи сирени и влошаване разбираемостта на съобщенията; - Въвеждане на специфично изискване за минималното ниво на звука, с което трябва да се покрият акустично зони със спящи хора, попадащи в застрашената територия, в съответствие с БДС EN 50849 „Звукови системи за аварийни цели”. - Въвеждане на основание за утвърждаване на методически указания относно задълженията и отговорностите на служителите от МВР при работа с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Очакваните резултати са: - Обезпечаване и оптимизиране на ранното предупреждение и на оповестяването на населението в застрашената територия; - Оптимизиране на проектирането и изграждането на ЛСО на обекти по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ, за които застрашените територии се припокриват; - Улесняване прилагането на наредбата.


Дата на откриване: 3.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари