Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С постановлението са предвидени промени в:

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Правилника за прилагане на Закона за концесиите

Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия,

Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”

Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци”

Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране

Правилника за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правилника за условията и реда за работата на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по породи животни,

Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция”

Постановление № 74 на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина

Постановление № 140 на Министерския съвет от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности

Постановление № 195 на Министерския съвет от 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива

На заседанието си на 7 март 2012 г. Министерският съвет прие протоколно решение (т. 25 от Протокол № 9) за предприемане на мерки за промени в законодателството, свързани с отмяната на изплащането на възнаграждения на министри, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда за участие като представители на държавата в съвети, комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други подобни, които не са юридически лица.

Предложените промени са в изпълнение на цитираното Решение на Министерския съвет и в контекста на реформата на заплащането в държавната администрация.


Дата на откриване: 14.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари