Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Предлага се отмяна на действащата разпоредба на чл. 17, ал. 18 от Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи, в който са посочени лицата, които се пропускат в Медицинския институт на МВР, и се създава нов чл. 17а, ал. 1, в който се определя кръгът от лицата, което се пропускат в Медицинския институт на МВР: курсантите от Академията на МВР; членовете на семейства на служители от МВР; служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от ЗМВР, които при прекратяване на служебното или трудовото им правоотношение са придобили право на пенсия и са работили повече от 10 години в МВР, с изключение на служителите, чието правоотношение е прекратено поради дисциплинарно уволнение или поради осъждане за умишлено престъпление от общ характер, както и членовете на семействата и родителите им; наградените с отличие „Почетен знак на МВР”; лицата, на които се извършва специализирано медицинско освидетелстване по реда на чл. 9, т. 11 от Правилника за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на МВР. В Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. не е регламентиран редът за определяне на вида и реда за издаване на пропускателните документи. Предлага се с проектната ал. 2 на чл. 17а да се предвиди, че видът на някои от картите и редът за издаването им да се определят със заповед на министъра на вътрешните работи. В преходната разпоредба на § 3 е предвидено, че до замяната с пропускателните документи, определени със заповедта по чл. 17а, ал. 2, издадените до влизане в сила настоящата инструкция пропускателни документи на лицата по чл. 17а, ал. 1, т. 2, 3 и 5, запазват своята валидност.


Дата на откриване: 3.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари