Обществени консултации

проект на Наредба за изм. и доп.на Наредба № Н-19 на министъра на отбраната от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в МО и БА

1.      Причини, които налагат приемането на акта:

С Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела за административно обслужване (РМС № 704 от 2018 г.) е възложено на всички министри да предприемат необходимите действия за изготвяне и внасяне за одобряване/приемане в Министерския съвет на промени в закони и подзаконови нормативни актове, както и да издадат актовете, които са от тяхната компетентност.

В Приложение № 5 към РМС № 704 от 2018 г. са направени препоръки към Министерство на отбраната за изпълнение на мярка № 110 (услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане-дубликат). За реализирането й са направени препоръки общинските администрации да осигурят предоставянето на услугата като вътрешна административна услуга, а Министерство на отбраната да извършва проверката по служебен път.

Разпоредбите на чл. 6, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Наредба № Н-19 на министъра на отбраната от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия създават задължение правоимащите лица да предоставят на хартиен носител копие от акта за раждане и свидетелство за съдимост.

За изпълнение на посочените мерки от РМС № 704 от 2018 г. е необходимо да се направят промени в Наредбата, като отпадне изискването към правоимащите лица да представят на хартиен носител копие на удостоверение за раждане. Предвижда се да се въведе задължение съответните длъжностни лица от Министерство на отбраната да го набавят служебно от общинските администрации.

Императивната разпоредба на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност изисква административните органи да осигуряват служебно документи, които са налични при него или при друг орган, което налага Министерство на отбраната да набавя служебно свидетелството за съдимост от Министерство на правосъдието.

Замяната на думите “Управление на човешките ресурси” с “Управление на човешките ресурси в отбраната” цели унифициране на терминологията, установена вече в Устройствения правилник на Министерството на отбраната.

2. Цели, които се поставят, са:

- намаляване на административната тежест по отношение на правоимащите лица;

- изпълнение на мярка № 110 от Приложение № 5 към РМС № 704 от 2018 г.

Целите се постигат, посредством промени в Наредбата, предвиждащи въвеждане на  задължение за съответните длъжностни лица от Министерство на отбраната да набавят необходимите документи по служебен път от общинските администрации и Министерство на правосъдието. Така отпада задължението на правоимащите лица да ги представят, с което отпада и административната тежест върху тях.   

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането:

В резултат на приемането на промените в Наредбата ще се постигне намаляване на административната тежест по отношение на правоимащите лица чрез отпадане на изискването за представяне на документи на хартиен носител: копие на акт за раждане и свидетелство за съдимост. Същото ще спести време и средства на заинтересованите лица. 

Ще се изпълни мярка № 110 от Приложение № 5 към РМС № 704 от 2018 г., както и  ще се изпълни императивната разпоредба на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, а именно административният орган да не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а да ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.

            Срокът за обществено обсъждане на проекта е 14-дневен предвид поставения в РМС № 704/05.10.2018 г. краен срок за изпълнение на мерките за трансформация на административното обслужване – края на 2020 г. Това ще позволи на Министерство на отбраната да спази срока, предвиден в РМС № 704/05.10.2018 г.

 


Дата на откриване: 3.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари