Обществени консултации

Проект на План за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката

Планът за действие е разработен във връзка с изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и План за действие 2021-2023 към Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата. Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и План за действие 2021-2023 към Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата (БДП), обособени по стратегически цели и тематични направления.

В планът целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и План за действие 2021-2023 към Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата. 

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от План за действие 2021-2023 към Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативни цели на държавната политика по БДП. 

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към План за действие 2021-2023 към Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата.


Дата на откриване: 3.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 февруари 2021 г. 19:45:29 ч.
joro112

функционално образование по пътна безопасност

Кога и тук ще имаме предмет пътна безопасност в училищата, теми в интруктажи по ЗБУТ , опреснителни обучения чрез  клипове с развиващи се ситуации, каквито използват навсякъде по света, например Франция в училищата и съдържанието на изпитите  по теория за кандидатите за водачи на МПС. Вместо агенцията да купува белжници и химикалки , да купят френски учебни материали за различните етапи на обучение в училищата. Да купят съдържание на изпитите по теория за различните категории водачи от страните с най-добри резултати по пътна безопаснст. Да обявят държавна поръчка , две фирми за провеждат изпитите на кандидатите за водачи на МПС , може да дойдат със собствено съдържание на изпитите, за да има конкуренция. Контрола може да остане в ИААА , защото държавен служител не може да контролира друг държавен служител.Защо общия закон за движението е водещ за обучение и изпити по професиите водачи на МПС , при специален закон за професионално образование и обучение?Създадените изкуствено излишни регулации симулират дейност в ИААА , оправдават съществуването щата на служителите в агенцията.Защо въпреки, че министрите на транспорта  обвиняват ИАААА в корупция  , не връщат обучението и изпитите по професиите водачи на МПС обратно в МОН? Защо в едно са законодателна и изпълнителна власт, като всяка агенция е връзка със законодателството на ЕС, изготвя законопроекти, наредби, инструкции, а в същото време ги изпълнява, контролира транспорта, обучението, провежда изпити? Къде е демокрацията, разделението на властите?Директива на ЕС за услугите на вътрешния пазар, закон за дейностите по предоставяне на услуги са единодушни, че услугите свързани с обучение на водачи на МПС не са транспортни.Какво правят в транспортното министерство?