Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Министерството на вътрешните работи

С оглед на законосъобразното функциониране на Центъра за професионално обучение към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, като институция в системата на професионалното образование и обучение по чл. 18, т. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗППО), неговата дейност следва да бъде уредена с правилник за устройството и дейността му на основание чл. 49б, ал. 1, т. 5 от ЗПОО. С § 2, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 60 от 2020 г.) в чл. 17, ал. 11 е създадено правно основание за приемането правилник за устройството и дейността му.


Дата на откриване: 8.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 март 2021 г. 13:21:28 ч.
rstodorova

Предложение за промяна

Предлагам да бъдат разгледани следните текстове:

Чл. 3. (1), 2. първоначално и специализирано обучение на доброволци, ръководители на доброволни формирования и обучители на доброволци по Закона за защита при бедствия (ЗЗБ);

Видовете обучения на доброволци са регламентирани в Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, а не в Закона за защита при бедствия. Считам, че текстът следва да се прецизира и предлагам следната редакция: „2. първоначално и специализирано обучение на доброволци, ръководители на доброволни формирования и обучители на доброволци, регистрирани по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ)“

Чл. 26, (4) Договорите за обучение на доброволци се сключват с кмета на общината, създал доброволното формирование по чл. 41, ал. 1 ЗЗБ, в което участват доброволците. За документирането на извършеното обучение с цел установяване на фактическите разходи се подписва двустранен протокол в 4 (четири) еднообразни екземпляра – 3 (три) за Центъра и 1 (един) за общината. В съответствие с протокола се представя предложение до министъра на финансите за извършване на промени по бюджетите на МВР и общината. На основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси финансовите средства на база фактически извършени разходи за осъществените дейности се предоставят чрез трансфер по бюджета на МВР.

Последните две изречения следва да отпаднат, предвид това, че средствата за разходите на общините за обучение на доброволци се предвиждат ежегодно по бюджетите им със Закона за държавния бюджет за съответната година на база на стандарт за обучение на доброволец, приет с ежегодното Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за съответната година.