Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища

Проектът на Правилник за устройството и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища, се издава на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

          Правилникът включва:

1.    осигуряване и настаняване на ученици за живеене и нощуване;

2. създаване на условия за развитие на интересите, способностите, компетентностите на учениците и за изявите им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и за кариерното им ориентиране;

3. осигуряване възможности за самоподготовка на учениците, за консултации по учебни предмети и индивидуална работа;

4. разработване и участие в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между общежитието, училището, семейството и социалната среда.

Проектът на правилник е изготвен в съответствие с актуалните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и съобразно действащата нормативна уредба.

С правилника се цели да се регламентират нормативно устройството, функциите и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища, по отношение на:

1. осигуряване условия за живеене, самоподготовка на учениците и опазване живота и здравето им;

2. подпомагане интелектуалното, емоционалното и физическото развитие, и социалната реализация  на учениците в съответствие с техните  потребности, способности и интереси;

3. съдействане за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;

4. подпомагане професионалната насоченост и придобиването на компетентности в подготовката и самоподготовката по програмите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, необходими за успешна личностна и професионална реализация;

5. съдействане за ранното откриване на заложбите на учениците, стимулиране на  познавателните интереси и творческите способности и насърчаване на тяхното развитие и реализация;

6. подпомагане формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия  живот;

7. съдействане за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

8. подпомагане опознаването на националните и световните културни ценности и традиции.


Дата на откриване: 11.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 февруари 2021 г. 07:58:47 ч.
Aziti

ОткритиеТО

Хубаво е, че ще съдействате за ранното откриване на заложбите на учените, но по-интерсноТО е какво ще се случи след като ги откриете....

След "диагностиката" следва "лечение". Какво ще е то и каква е ролята на общежитието при "лечението"?!