Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

В „Държавен вестник“, бр. 107 от 2020 г., е обнародван Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗД на ЗННД). С § 2 от заключителните разпоредби на ЗД на ЗННД отпадна изискването при кандидатстване на гражданите за частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител да представят удостоверение за придобита юридическа правоспособност, когато удостоверението е издадено след 1 март 2011 г. От месец март 2011 г. функционира електронен регистър на издадените удостоверения за юридическа правоспособност, който се поддържа от Министерството на правосъдието. В тази връзка са предложени допълнения в чл. 6, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители и в чл. 4, ал. 3, т. 3 от Наредба № 3 от 2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители, които предвиждат, че се изисква представянето на удостоверение за придобита юридическа правоспособност на хартиен носител от страна на участниците в съответната процедура, единствено ако то е издадено преди 1 март 2011 г. Друга съществена промяна, която се предлага с проекта на Наредба, е свързана с отпадане на изискването за представяне на свидетелство за съдимост при кандидатстване на гражданите за частни съдебни изпълнители и помощник частни-съдебни изпълнители.


Дата на откриване: 11.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари