Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.

Предвиждат се промени в чл. 105 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (ПУДМВР), с което ще се създаде правна възможност министърът на вътрешните работи да утвърждава допълнителен щат към основния щат на структурите на МВР за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение, за подпомагане на тези дейности в рамките на общата численост на МВР, определена в чл. 104, ал. 1 от ПУДМВР. Цели се обезпечаване изпълнението на функциите по управление, подготовка и изпълнение на програми и проекти, финансирани със средства, предоставени на МВР от фондовете на Европейския съюз и от други международни програми и договори. Предвижда се създаване на правна възможност в чл. 45 от ПУДМВР служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР да могат да извършват проверка по отношение на контрола по спазване на правилата за движение в автоматизирана информационна система на МВР за невръчени електронни фишове и за наложени наказания глоба, незаплатени в срока за доброволно плащане, тяхното връчване и предоставяне на възможност за заплащане на глобите на място в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), изградени на международни шосейни пътища. Ще се постигне засилване на контрола на движението по пътищата, повишаване на събираемостта на наложените наказания глоба, както и ще се предостави възможност за тяхното заплащане от собствениците или ползвателите на моторни превозни средства на място в зоните на ГКПП. Съгласно чл. 40 от ЗМВР в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” при МВР (ГДБОП) са създадени териториални звена - сектори, чийто район на действие е определен със заповед на министъра на вътрешните работи. С цел подобряване на дейността на ГДБОП е предвидено изменение в чл. 6 от ПУДМВР – промяна в структурата на ГДБОП чрез създаване на отдели на мястото на териториалните звена - сектори. С Решение 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.) е въведен Механизъм за гражданска защита на Съюза. Основният инструмент за постигане на целта е създаване и поддържане в готовност на модули, други способности за реагиране и експерти за оказване на помощ в страните от ЕС и извън него. Към момента, България притежава пет модула (екипа), които са регистрирани в Общата система за комуникация и информация при извънредни ситуации (CECIS) на Механизма за гражданска защита на Съюза, за оказване на международна помощ при: наводнения, земетресения, горски пожари и инциденти с наличие на химически, биологични, радиационни и ядрени материали. Предвижда се допълване в чл. 59 от ПУДМВР на дейностите, които извършва Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР в изпълнение на Решение 1313/2013/ЕС. Предвижда се прецизиране на дейността на дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ при МВР в чл. 96а от ПУДМВР.


Дата на откриване: 12.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 февруари 2021 г. 17:24:06 ч.
CvG

Махнете текстът на точка 2 в параграф 2

Моля незабавно да свалите от портала за обществено обсъждане предложения текст в точка 2 на параграф 2, в който се дава право на граничните полицаи да връчват известия за неплатени глоби на „Пътна полиция“ или да предоставят „услугата“ плащане на глоба на територията на Граничните контролно-пропускателни пунктове.

1. Има окончателно определение 13906 от 10 ноември (датата се помни лесно) 2020 г. на Върховния административен съд, че тази практика противоречи на Констиуцията на Република България, на правото на Еврпопейския съюз и на Европейската конвенция за защита правата на човека. Произнасянето се отнася само за ГКПП-Кулата, но в МВР навярно могат да се досетят, че щом на едно ГКПП се нарушват права, значи същото се върши и на всички останали ГКПП и няма нужда гражданите да водят за всяко от тях по едно дело, което да приключи със същия резултат.

2. От юли миналата година има и питане в Конституционния съд от омбудсмана Диана Ковачева и предстои произнасяне дали проверките за неплатени глоби и налаганите след констатиране на такива дължими суми на принудителни административни по Закона за движение по пътищата, а именно – отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС и спиране на МПС-то от движение, нарушават правото на всеки български гражданин да напуска СВОБОДНО пределите на страната.

В допълнение, специално за ръководството на МВР, припомням текста на чл. 35, алинея 1 от Конституцията на Република България:

(1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

Цветан Гемишев, журналист от в. „Труд“

14 февруари 2021 г. 17:28:00 ч.
CvG

Махнете текста на точка 2 в параграф 2

Моля незабавно да свалите от портала за обществено обсъждане предложения текст в точка 2 на параграф 2, в който се дава право на граничните полицаи да връчват известия за неплатени глоби на „Пътна полиция“ или да предоставят „услугата“ плащане на глоба на територията на Граничните контролно-пропускателни пунктове.

1. Има окончателно определение 13906 от 10 ноември (датата се помни лесно) 2020 г. на Върховния административен съд, че тази практика противоречи на Констиуцията на Република България, на правото на Еврпопейския съюз и на Европейската конвенция за защита правата на човека. Произнасянето се отнася само за ГКПП-Кулата, но в МВР навярно могат да се досетят, че щом на едно ГКПП се нарушват права, значи същото се върши и на всички останали ГКПП и няма нужда гражданите да водят за всяко от тях по едно дело, което да приключи със същия резултат.

2. От юли миналата година има и питане в Конституционния съд от омбудсмана Диана Ковачева и предстои произнасяне дали проверките за неплатени глоби и налаганите след констатиране на такива дължими суми на принудителни административни по Закона за движение по пътищата, а именно – отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС и спиране на МПС-то от движение, нарушават правото на всеки български гражданин да напуска СВОБОДНО пределите на страната.

В допълнение, специално за ръководството на МВР, припомням текста на чл. 35, алинея 1 от Конституцията на Република България:(1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

Цветан Гемишев, журналист от в. „Труд“

15 февруари 2021 г. 15:55:53 ч.
Bai_Bradar

Отложете инициативата

Като се присъединявам към мнението, изразено от г-н Цветан Гемишев, призовавам вносителя да отложи инициативата си по изменение на нормативния акт до обявяването на решението по Конституционно дело № 11/ 2020 г., защото от това решение зависи дали изобщо има смисъл от тази инициатива.