Обществени консултации

проект на Правилник за устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж към Националния военен университет „Васил Левски“

Съгласно чл. 23в. от Закона за професионалното образование и обучение,  професионалните колежи осъществяват своята дейност въз основа на принципа на автономията, като уреждат устройството и дейността си в правилник.

В чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е регламентирано правомощието на министъра на отбраната да издава правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните колежи.

В настоящия Правилник за устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж към Националния военен университет „Васил Левски“ са отразени настъпилите изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение (ДВ, бр. 61 от 2014 г., изм., бр. 79 от 2015 г., в сила от 1.08.2016 г.).

В Правилника са разписани текстове свързани с правомощията и функционалните отговорности на органите за управление на колежа и на основните звена, развитието на инструктурския състав, правата и задълженията на обучаемите в колежа, организацията на учебния процес и международната дейност, както и финансовото и логистично осигуряване на образователната институция.

 

 


Дата на откриване: 12.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари