Обществени консултации

проект на Правилник за устройството и дейността на Професионалния старшински колеж към Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”

Съгласно чл. 23в. от Закона за професионалното образование и обучение,  професионалните колежи осъществяват своята дейност въз основа на принципа на автономията, като уреждат устройството и дейността си в правилник.

В чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е регламентирано правомощието на министъра на отбраната да издава правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните колежи.

В настоящия Правилник за устройството и дейността на Професионалния старшински колеж към Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ са отразени настъпилите изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение (ДВ, бр. 61 от 2014 г., изм., бр. 79 от 2015 г., в сила от 1.08.2016 г.).

В Правилника са разписани текстове свързани с правомощията и функционалните отговорности на органите за управление на колежа и на основните звена, развитието на инструктурския състав, правата и задълженията на обучаемите в колежа, организацията на учебния процес и международната дейност, както и финансовото и логистично осигуряване на образователната институция.

 

 


Дата на откриване: 12.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 февруари 2021 г. 09:40:02 ч.
svs_varna

Коментар за пдобавки в Правилника на ПСК

В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ е изписано Професионален сержантски колеж, а на всякаде преди това е Професионален старшински колеж, което е и правилно.

В глава трета, Обучаващ състав, чл.13 би следвало да се добавят и инструктори - цивилни служители.

Във ВВМУ има и цивилни преподаватели, а и офицери и старшини напуснали ВМС и БА би могло да бъдат привличани за водене на занятия и подготовки.

В раздел V, чл.54 след сержантски в скоби би следвало да се запише старшински, доколкото във ВМС званията са такива.