Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология е разработен с цел да се определят административните звена, които да подпомагат председателя при  осъществяването на новите му правомощия на института във връзка с приетите промени в Закона за хазарта и Изборния кодекс. С предложения проект на акт ще се осигури съответствие на структурата и организацията на работа на БИМ с актуалните разпоредби на ЗХ и ИК и нормативните актове по прилагането им, ще се даде ясна регламентация на правомощията на органа на изпълнителната власт, ще се разпределят функциите по структурни звена за по-ефективна организация в дейността на института.

Спазването на новите нормативни изисквания налага осигуряването на достатъчен административен капацитет. Създаването на нова дирекция „Изпитване на продукти и устройства“ от специализираната администрация на БИМ, предполага увеличаването с 11 щатни бройки на общата численост на института, като новото звено ще изпълнява, възложените със Закона за хазарта и Изборния кодекс допълнителни функции.

Предвид  влизането в сила на ЗИД на Закона за хазарта на 08.02.2021 г. и провеждането на предстоящите избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. е необходимо в спешен порядък да бъде осигурен административен капацитет за изпълнението на нововъзложените функции, поради което срокът за обществено обсъждане е определен да бъде 14 дни.


Дата на откриване: 12.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари