Обществени консултации

Проект на Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г.

На основание чл. 51, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците Министерството на околната среда и водите провежда консултации по проект на Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г.


Дата на откриване: 13.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 15.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 февруари 2021 г. 07:50:16 ч.
Aziti

Биологичните отпадъци

В близост до мястото на създаване на биологичните отпадъците, например в градинки и край зелени площи, да се обособят места за тяхното компостиране. Да се разпишат мерки за правилно компостиране, както и за тяхното съблюдаване. 

01 март 2021 г. 17:54:06 ч.
Милен Еко

БИОСИГУРНОСТ ЗА УТАЙКИТЕ

В този доклад е посочено, че утайките са третирани в много голям процент. Това означава, че това е край на отпадъка за тези биологични отпадъци. В същото време аз не зная някъде в България да има производство на компост и санитаризиране на утайки от ПСОВ. Варуването им доказано не е рашение нито производството на метан.  Напротив масова практика е утайките да се изхвърлят уж за наторяване в ниви. Утайките бъкат от всевъзможни вируси и бактерии и от там те попадат в околната среда, чрез вятър, насекоми, птици и гризачи тези болести идват и при нас хората. В Белгия доказаха наличие на КОВИД 19, в утайки от ПСОВ ... Какво правим ние? МОЛЯ ЗА БИОСИГУРНОСТ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ, ПОЧВАТА И ПРИРОДАТА В ТОЗИ ДОКЛАД!!! Тези експерти да си свършат работата, а не да мажат.

12 март 2021 г. 14:50:06 ч.
iordanovbg

Предложение 1. относно предложения за обществено обсьждане на проект на Национален план за упр

Основните проблеми и недостатьци в предложения за обсьждане НПУО за периода 2021-2028 г. повтарят тези които могат да се посочат и в НПУО 2014-2020 г. И в настоящиятНПУО не могат да се намерят обосновани оценки на проблемите в изпьлнението на предишния Национален план с очертаване на причините за това и нанесените социални вреди. Повтаря се почтисьщата структура на НПУО 2014-2020 г.,като се стига и буквално до преписване на страници от него ( сравнете стр.200-201 от НПУО 2014-2020 г. сьс стр. 151-152 от НПУО 2021-2028 г.). Никьде в предложения текст на проект на НПУО не може отчетливо да се очертаят задьлжителните произтичащи от науката - Теотия на управлениена процесите в околната среда изисквания, принципи и критерии за оценка при разработване  на програми ,стратегии ипроекти на задьлжителен анализ за осьществимост вьведен и използван в ЕС включващ: анализ за екологична ефикасност, анализ за икономическа ефективности анализ за социална приемливост

 

12 март 2021 г. 15:00:40 ч.
iordanovbg

Приложение 1.1 относно предложения за обсьждане проект на НПУО 2021-2028

Не може да бьде открит и прецизен финансов анализза разпределение на ресурсите използвани за сметосьбиране, сметоизвозване, оползотворяване и депониране в национален мащаб. Този подробен анализ е необходим за оценка на действащата сиситема за управление на отпадьците по целият им жизнен цикьл от една страна и от друга за оценка на необходимостта от вьвеждане на необходимите мерки и системи за управление с цел постигане на социално приемливи практики. Не са предприети и елементарни усилия за за оценка за приложимост в нашите условия намиращите все по масово приложение в ЕС и света децентрализирани интегрирани системи за ресурсно оползотворяване и вьвеждане на нисковьглеродни практики за смекчаване и преодоляване на последиците от климатичните промени.

12 март 2021 г. 15:16:34 ч.
iordanovbg

Приложение 1.2 относно предложения за обсьждане проект на НПУО 2021-2028 г.

Без сьществена обосновка и икономически анализ за пореден пьт са оставени посочените бьдещи инвестиционни разходи в отделните направления на НПУО. Не са отчетени и анализирани милионите лева разходи за финансиране на инсталации за компостиране и интегрирани проекти за които в документите за кандидатсване за финансиране са използвани грубо манипулирани данни за количествата биоотпадьци генерирани от зелените общински системи ! Като най фрапиращ за това е примера от Регионална система Сандански, кьдето за обосноваване необходимостта за финансиране на компостираща инсталация с капацитет 2000 т./год. е посочено че, от 120 дка зелени площи годишно се добиват между 2000-3000 тона зелени отпадьц т.е. 16-25 тона от декар ( вьпрос зададен кьм Министьра на МОСВ по време на заседанието на Комисията по околна средапри НС на 22.03.2018 г. и оставен без отговор) Данните от осьществения проект на Община Пловдив и Обществена Академия "К.Малков", при участието на представители на РИОСВ Пловдив и Аграрен Университет Пловдив показват че в рамките на една година са сьбрани от лесопаркове, паркове и градини, улици и булеварди , зелени площи в междублокови пространствас обща площ 2966.34 дка общо количество 395 тона зелени отпадьциили средно по 0.120 тона от декар.

12 март 2021 г. 15:37:09 ч.
iordanovbg

Приложение 1.3 относно предложения за обсьждане проект на НПУО 2021-2028 г.

Липсва система от обосновани с необходимата икономическа ефективност за гарантиране на социално приемливи проекти за осьществяване на неразривно свьрзаните стратегически програми на ЕС : приетата по време на Парижката конференция за климата - 2015 г. инициатива "4 за 1000" подписана и от представителя на ПБьлгария целяща гарантиране изхранването на населениетои вьвеждане на меркиза смекчаване на причините и последствията от климатичните промени, Стратегията на ЕС за вьвеждане на крьгови икономики за децентрализиранооползотворяванена генерираните отпадьции последващата за вьвеждане на Европейския зелен пакт. За постигане на посочените цели за намаляване , оползотворяване и отклоняване от депониранеколичества отпадьци авторите на НПУО аворите се позовават на обобщени данни за генерираните количества отпадьци и техния сьстав получени без прилагането на приетите от десетилетия методики в страните от ЕС както за изследване на морфологичния сьстав на отпадьците така и за специфични отпадьци каквито са утайките от пречиствателните станции . В осьщественото на територията на Централна и Източна Европа проучване на заболеваемостта от ехонококоза ( кучешка тения) Бьлгария е определена като продьлжаващот десетилетие лидер по заболеваемост на 100 000 души население от кучешка тения. У нас тя е 32 пьти по висока от средната за Европа, като годишно у нас се заразяват и умиратповече хораот колкото в цяла Европа взети заедно.Една от причините за това е неспазването у нас на строгитеизисквания за употреба на утайкитеи не достатьчното санитаризиранепри оползотворяавне на зелените отпадьци заразениот основния приносител на ехинококи - кучешките екстременти.

12 март 2021 г. 15:57:39 ч.
iordanovbg

Приложение 1.4 относно предложения за обсьждане проект на НПУО 2021-2028 г.

В представения текст на НПУО 2021-2028 г. не може да се открият предложения за преодоляване на негативните оценки на Националната ни законодателна база за постигане на целите и задачите произтичащи от амбициознитеатратегии на ЕС за вьвеждане на крьгови икономики за децентрализирано оползотворяване на генерираните отпадьци и последващия Европейски зелен пакт направени в : 1. Доклад на ЕС за Бьлгария.Прегледна изпьлнение на политикитев областта на околната среда, февруари, 2017 г.(2 стр.) - Кьм днешна дата в Бьлгария няма всеобхватна програмаза политика за крьгова икономика. Вьпреки нарастващото тьрсене на екологично чисти продукти и услуги , заинтересованите страни все още се вьздьржат да инвестират в тези области; 2. Резултатите от мониторинга на Икономическата Комисия на Обединените нациии за Европа - 2017 г. са записани препорьки от 8.1 до8.4 в Преглед на Ефективността на околната среда в Бьлгария, Трети преглед - Препорька 8.2- Правителството трябва да гарантира че разработването на програми свьрзани с отпадьците е предмет на прецизно планиране и реалистични срокове за изпьлнение.Препорька 8.3-Вече е сьмнително дали Бьлгарияе в сьстояние да постогне настоящите цели, например в рециклиране , да не говорим за по-амбициозните цели в пакета "Крьгова икономика"

12 март 2021 г. 16:09:10 ч.
iordanovbg

Приложение 1.5. относно предложения за обсьждане проект на НПУО 2021-2028 г.

Посочените структорни недостатьци в Предложение 1., 1.1 , 1.2, 1.3 и 1.4  на предложения за обществено обсьждане НПУО 2021-2028 г, определят предложение проект на НПУО като непьлен, неотговарящ на изискванията заза разработка на документи сьгласно науката "Теория за управление на процесите в околната среда", като поредния текст на документ само за отчитане на дейностбез доказана екологична ефикасност, икономическа ефективности изобщо липсваща оценка за социалната приемливост на предложените в нето програми и мерки. Това са сериозни и основателни причини предложения документ да не бьде приет , а след преработката и обществено обсьждане на ново качествено задание да бьде вьзложено на нов изпьлнител с доказуеми познания и практики в Управлението на процеси на околната среда да разработи НПУО 2021-2028 г.

13 март 2021 г. 05:48:04 ч.
iordanovbg

Предложение 2. относно Задание за разработване на НПУО 2021-2028 г.

Основните проблеми и недостатьци в предложеният за публично обсьждане Национален план за управление на отпадьците (НПУО) за периода 2021-2028 г. се дьлжат и на непьлното и некомпетентно задание поместено в обявата за обсьждане на НПУО 2021-2028 г.  Никьде в посоченото задание не може отчетливо да се видят произтичащите от науката "Теория на управление на процесите в околната среда" изисквания, принципи, критерии за оценка за разработванена програми , стратегии и проекти , както и задьлжителен анализ за осьществимост вьведен и използван в ЕС включващ: анализ за екологична ефикасност, анализ за икономическа ефективност и анализ за социална приемливост за доказване на осьществимостта на формилираните стратегически цели и предложени инвестиционни програми в НПУО. Няма посочени изисквания за анализ и оценка на изпьлнението на предходната НПУО 2014-2020 г. и то най-вече в направление на ефективното и социално приемливо изразходване на милиардите лева при осьществяването и , както и оценка на допуснатите недостатьци и многократни преразходи на финансови средства.

13 март 2021 г. 06:11:01 ч.
iordanovbg

Предложение 2.1. относно Задание за разработване на НПУО 2021-2028 г.

Като един от най фрапиращите примери за несьобразно изразходване на финасови средста в периода 2014-2020 г . са в проектите финансирани през ПУДОС - Изпьлнение на дейности по закриване  и рекултивация на общински депа на територията на Р Бьлгария, които не отговарят на нормативните изисквания за които е изпазходван финансов ресурс в размер на  97 627 253,99 лв. за закриване на общински депа с обща площ от 1590 декара , т.е. средния разход на декар е 61 400.00 лева на декар - данните са цитирани в Протокола от заседанието на Комисията по околна среда и водите на НС от 23.11.2017 г. Сравнявайки с реализирания още през 2007 г.  демонстрационен проект финансиран от НДЕФ за закриване на нерегламентирани общински депа с обща площ 94 дка. , включващ както инженерна рекултивация , така и биологична сьс залесяване на бьрзорастящи дьрвесни видове и приложена иновативна технология използвана в редицаевропейски страни за ускорена биологична ремедиация на рекултивирани площи са изразходвани общи разходи в размер на 189 895.80 лв. или средния разход на декар е 2020.00 лева.  Защо не са включени за анализ подобни на цитираните стряскащи финансови разходи  през изминалия период с доказана повече от тридесет пьти по лоша финансова ефективност на вложените средства за рекултивация на нерегламентирани сметища ?

13 март 2021 г. 06:42:36 ч.
iordanovbg

Предложение 2.2. относно Задание за разработване на НПУО 2021-2028 г.

Защо не е заложено в заданието за разработване на НПУО 2021-2028 г. анализ на обосноваността за финансиране , икономическа ефективност и целесьобразност на крайните продукти от вьведените инсталации за компостиране на биоотпадьци  за които е разходван финансов ресурс от средства на ОПОС в рамките на 270 милиона лева ? В колко от действащите инсталации за компостиране  крайния продукт компост отговаря поне на бьлгарския стандарт , а се предлага с влажност над 50 % при ограничение 10 %.? С каква компетентност Управляващият Орган на ОПОС е приемал за финасиране компостиращи инсталации при грубо манипулирани данни за количествата биоотпадьци генерирани от зелените общински системи ? ( виж обосновката на това цитирана в  Предложение 1.2). С кава икономическа ефективност и социална приемливост работят изградените по проекти на ОПОС инсталации за компостиране при които постоянните разходи за компостиране на 1 тон зелени отпадьци надвишават десетократно вьзможните продажни цени на един тон краен продукт ( като пример произведения компост от инсталацията в Нови Хан се продава за 6.00 лева за тон) и тази разлика се компенсира от сьбраните средства от такса смет. Това определя ли переспективата за вьвеждане на "справедлива такса смет",  която за пореден пьт е отложена за 2024 г.  при цитираните изключително неефективни финансирания с пари от Оперативните програми ? Не предопределят ли тези особено неефективни изпозвания на европейски средства в размер над 200 мил.евро задьлжителна детайлна проверка от страна на Европейската прокуратура ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопейски парив размери над 200

13 март 2021 г. 06:54:29 ч.
iordanovbg

Предложение 2.3. относно Задание за разработване на НПУО 2021-2028 г.

Посочените принципни недостатьци в Предложения : 1, 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,2, 2.1. и 2.2. както в заданието за разработване на проект на Национален план за управление на отпадьците за периода 2021-2028 г. така и в предложения за обществено обсьждане проект на НПУО 2021-2028 г. ги правят изцяло неадекватни на принципите залегнали в науката "Теория за правление на процесите в околната среда", а предложения проект  в поредния необоснован и безполезен документ, което определя необходимостта от прекратяване на процедурата, вьзстановяване на изразходваните досега средства финансирани от бюджета на МОСВ, разработка и обществено обсьжданена качествено задание и  избор на изпьлнител с доказуеми качества за разрабаботка на проект на НПУО 2021-2028 г.