Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04. 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Обн. ДВ. бр. 38 от  2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) се приема на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) и влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
            Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, право да получават възнаграждения за корекционно възпитателната работа с  подрастващите имат не само обществените възпитатели, но и членовете, които са включени в състава на местната комисия. Размерите на възнагражденията за различните видове дейности, свързани с ангажираността на членовете на местните комисии, се определят от Председателя на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет. 
             При прилагане на Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се наблюдава  изоставане по отношение на определянето на размера на възнагражденията на специалистите, работещите в системата на работа с деца с девиации в поведението.  Посоченото обстоятелство оказва влияние върху мотивацията за работа на специалистите и върху подбора на кадрите, които може да привлече към дейността си една местна комисия.  
             След актуализирането на Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материалното стимулиране на обществените възпитатели, възниква необходимостта да се актуализира и Наредба № 3 от 19.04. 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
 Предвид провеждането на предстоящите избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. е необходимо в спешен порядък да бъде извършена посочената промяна в нормативния акт, поради което е определен 14 - дневен срок за постъпване на предложения и становища по Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04. 2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
 
Контактна информация:
ЦКБППМН, гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 9, ет. 4 или имейл адрес: ckbppmn@abv.bg.
 
Проектът е публикуван и на сайта на ЦКБППМН - http://www.ckbppmn.government.bg/event/view/3.


Дата на откриване: 15.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 февруари 2021 г. 11:25:00 ч.
Georgi Filipov

Становище - Георги Филипов

В § 1 на проекта за изменение на Наредба № 3, се предлага замяна на думите "на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" с думите "които се изплащат за изпълнение на задачи, свързани с дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните." 

Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове, цитирам „Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно“./край на цитата/.

В тази връзка, предлаганата от вносителя промяна в заглавието на Наредбата, вместо да го направи по – кратко, ще направи същото още по – дълго.

Предлаганата от вносителя промяна в заглавието на Наредбата може да бъде отразена чрез промяната на текста на чл. 1 от Наредбата, който да добие следния вид:

Чл. 1. За изпълнение на задачи, свързани с дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на членовете им се заплаща възнаграждение, определено съгласно тази наредба.“    

23 февруари 2021 г. 11:40:27 ч.
Georgi Filipov

Становище 2 - Георги Филипов

Вносителят предлага промяна в точка 4 на член 2, където думите „до 20 лв. на изготвен доклад“ се заменят с думите „до 50 лв. на изготвен доклад“ и в точка 6 на същия член, където думите „до 20 лв. на заседание на състава“ се заменят с думите „до 40 лв. на заседание на състава“.

Без да омаловажавам труда на члена на комисията, който изготвя характеристичния доклад за възпитателното дело, намирам предлаганото увеличение за неоправдано и предлагам същото да бъде в размер на 40,00 /Четиридесет/ лева на изготвен доклад.

В голяма част от местните комисии Председателите на съставите по възпитателни дела са правоспособни юристи, неработещи на служебни или трудови правоотношения с общините. В тази връзка намирам предлаганото увеличение в точка 6 от 20 лева на 40 лева за недостатъчно, и предлагам възнаграждението за председателстване на състав да бъде в размер от минимум 50,00 /Петдесет/ лева.

23 февруари 2021 г. 11:49:16 ч.
Georgi Filipov

Становище 3 - Георги Филипов

Както и в предишния текст на наредбата, така и в сега предлаганите промени в реда на изпращането на възнагражденията, никъде не е упоменато същите да бъдат изплащани след издадена заповед от Кмет на община /район, кметство/ предвид функцията на Кмета на общината като разпоредител с финансите на същата.

В тази връзка предлагам да бъде добавен нов член – член 5, със следният текст:

Чл. 5. (1) След окомплектоването на цялата необходима документация по чл. 4, Секретарят на местата комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с докладна записка, представя на Председателя на комисията определените конкретните размери на възнагражденията и лицата, имащи право да ги получат.

(2) Председателят на комисията изготвя писмено предложение до Кмета на общината /района, кметството/, за издаване на заповед за изплащане на възнагражденията.

(3) Възнагражденията по ал. 1 се изплащат от общината /района, кметството/, със заповед на кмета.

23 февруари 2021 г. 13:15:11 ч.
Georgi Filipov

Становище 4 - Георги Филипов

В мотивите към проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3, вносителят е записал, цитирам : „За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 ….не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания. /край на цитата/.

На 02.02.2021 година, в брой 9 на „Държавен вестник“, е публикувана Наредба за изменение на Наредба № 2 от 7 юли 1999 година на ЦКБППМН за материалното стимулиране на обществените възпитатели. С нейните разпоредби възнагражденията на обществените възпитатели бяха увеличени със задна дата, считано от 01.01.2021 година.

С предлаганите промени в Наредба № 3, ще бъдат увеличени възнагражденията на членовете на комисиите.

Двете увеличения, изплащани заедно, при сегашния размер на единния разходен стандарт, ще бъдат достатъчни само и единствено за изплащане на тези възнаграждения, а комисиите ще останат без средства за издръжка и средства за провеждане на други, предвидени в плановете им, дейности.

Предвид горното, е необходимо увеличение на единния разходен стандарт, с цел изпълнение на разпоредбите на двете наредби, както и за наличието на достатъчно останали средства за нормалната работа на комисиите и изпълнението и финансирането на другите й дейности.

24 февруари 2021 г. 16:03:05 ч.
Georgi Filipov

Становище 5 - Георги Филипов

Предлаганият от мен нов член 5 на наребдата кореспондира напълно с реда и начина на изплащане на възнагражденията на обществените възпитатели към местните комисии, опреден с Наредба № 2 на ЦКБППМН.
За по - голяма яснота в реда и начина на изплащане на възнагражденията на членовете на комисиите и за спазване на финансовата дисциплина, предлагам в текста на нарадебта да бъд добавен и член 6 със следния текст:
Чл. 6. (1) Средствата за изплащане на възнагражденията се разчитат по бюджета на всяка една местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни за съответната календарна година.
(2) Конкретният размер на средствата от бюджета на местната комисия за календарната година, разчетен за възнаграждения на членовете на комисиите, както и на съответните осигурителни вноски към тях, се определя в началото на всяка една година със заповед на Председателя на комисията, издадена по проект за разпределение на средствата, изготвен от Секретаря на комисията.
(3) Контролът по разходването на средствата за възнаграждения на членовете на комисиите по чл. 2, се упражнява от Председателя и Секретаря на съответната местна комисия и съответните финансови органи в общината /района, кметството/.