Обществени консултации

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Националните програми за развитие на образованието се изпълняват със средства от държавния бюджет съгласно чл. 280, ал. 3, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Чрез разходите, които са включени за изпълнението им, се реализират национални мерки и дейности, чиито цели  не могат  да бъдат постигнати в желаната степен, ако се финансират в рамките на средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗПУО – издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците; подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.              

С проекта на Решение на Министерския съвет се предвижда да бъдат одобрени 6 национални програми за развитие на образованието. От представените в проекта 6 национални програми, 4 са изпълнявани и преди настоящата година. За първа година ще се изпълнява национална програма съвместно с Министерството на отбраната, насочена към поддържане на училищни традиции, свързани с патриотичното възпитание. Изготвена е нова програма за професионалното образование и обучение, като заложените в нея дейности са се реализирали в предходни години под формата на отделни модули към различни национални програми. В програмите има и нови моменти, които надграждат и подпомагат провежданите политики и мерки в конкретната област. Разписаните дейностите са в съответствие с епидемичната обстановка в страната, предизвикана от COVID – 19.

Одобряването и изпълнението на настоящите национални програми за развитие на образованието през 2021 година ще подпомогнат реализирането на основните политики, които МОН реализира в сферата на образованието, включително развитие и модернизиране на професионалното образование, придобиване и надграждане на дигитални умения, достъпа до качествено образование с фокус към ученици с изявени дарби и деца и ученици от уязвимите групи, образованието на българите зад граница и изграждането и поддържане на училищни традиции, свързани с патриотичното възпитание.


Дата на откриване: 15.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 17.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 февруари 2021 г. 21:25:46 ч.
georgiev1991

Национална прогрма "Професионално образование и обучение. Бенефициенти.

Национална програма "Професионално образование и обучение" Според така предложената програма единствен бенефициент са професионалните гимназии и средните училища. Целесъобразно е по тези модул и дейност бенефициент да могат да бъдат и обединените училища, които също предлагат професионално обучение. Към момента обединените училища като  вид институции, регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование имат добра, но е нужна модернизиране на материално-техническа база,която да е в съответствие със съвременните изисквания.

Предложението ми е да бъдат включени и Обединените училища, които предоставят пофесионална подготовка по специалности от професиите.

17 март 2021 г. 21:00:19 ч.
Aziti

Професионално ориентиране, преориентиране, допълнителна квалификация

В професионалните училища да се организират практически курсове през събота и неделя както и през ваканциите за ученици от начален и прогимназиален етап  както и от други професионални училища с цел професионално ориентиране и или разширяване кръга на уменията.