Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., обнародван в бр. 103 на „Държавен вестник“ за 2020 г., с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби се извършиха изменения и допълнения на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които засягат лекарствените продукти, които се заплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на настоящата наредба.

Според новите правила за лекарствените продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, за които стойността, заплащана от бюджета на Министерството на здравеопазването, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, Министерството на здравеопазването и притежателите на разрешение за употреба или техни упълномощени представители ежегодно сключват рамкови споразумения относно максималната стойност, до която съответният лекарствен продукт може да се доставя на Министерството на здравеопазването по реда на Закона за обществените поръчки. Законовата делегация  предвижда условията и редът за сключване на рамковите споразумения да се определят с настоящата наредба, причината за което е изготвянето на предложения проект.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 17.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари