Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г., попр. ДВ, бр. 105 от 2014 г.)

Съгласно действащата редакция на чл. 34, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, по време на експлоатация на обектите не се разрешава поставяне на горими материали по пътищата за евакуация. Не са регламентирани конкретни изисквания, относно разполагането в коридорите на детски градини, ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на метални ученически или детски шкафчета, които са негорими, но тяхното съдържание включва горими материали (дрехи, учебници, раници и др.). Липсата на изрична нормативна уредба по този въпрос води до множество запитвания от директори на училища и детски градини, кметове на райони и граждани за възможността за разполагане на шкафчета в евакуационните коридори на тези сгради. Въпросът придоби още по-голямо значение във връзка с изпълняващите се национални програми за развитие на образованието. Това наложи разработването на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, в която са регламентирани конкретни изисквания, относно възможността и условията за разполагането на горими материали в ученически и детски шкафчета в евакуационните коридори на детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и на училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1. В тези обекти ще се допуска поставяне на горими материали (дрехи и/или материали, свързани с образователния процес) в евакуационен/ни коридор/и на сградите, в случай че горимите материали са поставени в метални ученически или детски шкафчета, монтирани само към едната стена на коридора и стационарно закрепени към стената и/или пода, като минималното разстояние от всеки евакуационен изход до шкафчетата е 0,9 m. В горепосочените обекти задължително следва да е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал и евакуационните стълбища в сградите да са отделени съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Предвидена е забрана за поставяне в шкафчетата на леснозапалими течности, горими течности и горими газове, както и за поставяне върху тях на всякакви материали и оборудване, в т.ч. негорими такива. В проекта на наредбата са предвидени и редакционни промени, свързани със замяната на отменен стандартизационен документ с новата версия на същия документ, както и премахване в две от приложенията на наредбата на позоваването на отменена наредба и на несъществуващ телефонен номер. Прецизирани са част от изискванията на наредбата, като са включени текстове, с които ясно да бъде регламентирано, че пожарогасителите и противопожарни системи и съоръжения в обектите следва да са обслужени и поддържани през целия експлоатационен срок на обекта. Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите беше публикуван за обществено обсъждане на 15.09.2020 г. за срок от 30 дни. Поради направени промени в първоначалния текст и изготвянето на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, проектът на акт се публикува за повторно обществено обсъждане.


Дата на откриване: 17.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 февруари 2021 г. 11:11:54 ч.
Drone

предлагам

Предлагам да се внесе изменение в проекта , конкретно в $ 4 т.2 . Да се добави ,след "инструкциите на производителите" , в сега действащата норма на чл. 38 (3) , следния текст ", но не по-малко от веднъж годишно"

Мотиви : Масово комините, шахтите ,димоотводите и въздухопроводите на съоръженията по смисъла на чл. 38(3) са изработени и монтирани от нелицензирани производители, без наличие на какъвто и да е одобрен или преминал изпитания типов проект на съоръжението. Никой от тези т.нар. "майстори", няма да даде на клиента си  никаква инструкция за поддръжка или почистване на своето "творение" , като често те са изпълнени без проект, в разрез със всякакви норми за пожарна безопасност, долепени директно до фасади на сгради с топлоизолация с КРО "Е-F". Желателно е дори , да се помисли за налагане на ПАМ в този случай, въпреки че няма непосредствена опасност от пожар в момента , но при възникване на такъв в тези съоръжения , винаги има неминуеми непредвидени поражения по трасето на комина. Както и на изготвяне , одобряване и предлагане на ефективно действащи конкретни процедури ,съгласувани от ГДПБЗН ,със съответните примерни активни вещества и техники, като образец на почистване на комин метален, комин керамичен, комин от бетонови тела и т.н, използувани за готварски нужди по смисъла на чл. 38(3).

 

02 март 2021 г. 14:17:57 ч.
Yordan92

Предложение за промяна в Наредба 8121з-647/01.10.2014 г.

Предлагам следните изменения в Наредба 8121з-647/01.10.2014 г.

1. чл. 12, ал. 2 да се измени както следва, след думата 100 m2 да се добави текстът "и за такива, за които е предвидено автоматично дистанционно изключване на ел. захранване, посредством софтуерен продукт"

Мотиви: В голяма част от големите търговски обекти, са реализирани интелигентни системи за управление на процесите, при които захранването се изключва автоматично при определен, предварително зададен час в денонощието. За подобен тип обекти става безмислено воденето на подобен тип дневник. Процесът по изключване на ел. захранването е достатъчно да бъде регламентиран в заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. без да е необходимо механично водене на дневник Приложение 3.

11 март 2021 г. 09:57:20 ч.
psnedev

Необходима е промяна и на чл. 74:

Предлагам да се прецизира текстът на чл. 74.

Той изисква огневите работи задължително да се извършват от правоспособни лица съгласно Наредба 7 / 2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

Понятието „огневи работи“ включва и дейности като топене (загряване) на битуми, смоли и други подобни, рязане на метали и техните сплави при използване на абразивни машини и инструменти, за които правоспособност по заваряване не е необходима.

 

 

13 март 2021 г. 10:36:35 ч.
Drone

отново предлагам

В проекта ,в § 2 , се създава чл. 22 ал. 7 / нова /. Следва да се даде дефиниция в Допълнителните разпоредби на Наредбата заз понятието "експлоатационен срок на обекта" . Мисля, че е наложително , поради възможни тълкувания и то с право, поради временно или сезонно функциониране на обектите. Както и преустановяване на основната част от дейността или пък на цялата дейност, поради примерно пандемични условия. Също така и принудително дългосрочно спиране на експлоатацията , включително и от съдебна забрана. Няма начин да се изисква в тези хипотези изпълнението на мероприятията по цитирания чл. 22 ал. 7 /нова/