Обществени консултации

Проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г.) е създадена нова т. 27а в чл. 21, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), с която се регламентира правомощие на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да създаде и да поддържа платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия (платформата). Съгласно чл. 38и, ал. 5 от ЗЕ, условията и редът за поддържане на платформата се определят с правила, приети с решение на КЕВР (ПППСОДЕЕ). С проекта на ПППСОДЕЕ се цели да се създадат условия и ред за поддържането, участието и ползването на платформата, както и сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат от нейната работа. В тази връзка, с оглед яснота и прецизност, проектът на ПППСОДЕЕ е структуриран систематично в седем отделни глави. Приемането и прилагането на ПППСОДЕЕ ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между ползвателите на платформата, както и между тях и оператора на платформата. По този начин ще се създаде ефективен инструмент за сравняване на оферти, благоприятстващ либерализацията на пазара, ще се улесни и насърчи изборът и смяната на доставчик на електрическа енергия и ще се повиши конкуренцията между търговците, извършващи продажби на дребно на територията на Република България.

 


Дата на откриване: 17.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 3.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари