Обществени консултации

проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

В проекта на правилник е разписана процедура за назначаване на лица на академични длъжности по спомагателно длъжностно разписание – по реда за назначаването на гост-преподаватели, както и определянето на условията и реда за отстраняване и отписване на слушатели от Академията и е съобразена разпоредбата на чл. 99 от ЗОВСРБ за отстраняването им по дисциплинарен ред и последващо отписване от обучение.


Дата на откриване: 19.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 март 2021 г. 21:41:49 ч.
papi79

предложение

"Чл. 94. Слушателите се отстраняват от обучение по здравословни причини със заповед на министъра на отбраната, за срок не по-дълъг от една година, въз основа на подаден рапорт до началника на Академията и решение на Академичния съвет. " - заповедта на министъра не може да бъде издадена въз основа на рапорт и решение на Академичния съвет, защото това не са документи, доказващи здравния статус на лицето. Това се удостоверява с медицински прегред и свидетелство от ЦВМК. Как ако слушателя е станал негоден за служба ще му се определя срок да се върне обратно? Тук се бърка с наредбата за медицинска експертиза!

04 март 2021 г. 21:41:50 ч.
papi79

предложение

"Чл. 94. Слушателите се отстраняват от обучение по здравословни причини със заповед на министъра на отбраната, за срок не по-дълъг от една година, въз основа на подаден рапорт до началника на Академията и решение на Академичния съвет. " - заповедта на министъра не може да бъде издадена въз основа на рапорт и решение на Академичния съвет, защото това не са документи, доказващи здравния статус на лицето. Това се удостоверява с медицински прегред и свидетелство от ЦВМК. Как ако слушателя е станал негоден за служба ще му се определя срок да се върне обратно? Тук се бърка с наредбата за медицинска експертиза!