Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите се актуализират правомощията на министъра на финансите и функциите на дирекциите „Бюджет“, „Икономическа и финансова политика“, „Държавни разходи“, „Държавни помощи и реален сектор“, „Национален фонд“ и „Правна“ в Министерството на финансите. Целта на актуализирането е правомощията и функциите да бъдат прецизирани и приведени в съответствие с изпълняваните дейности съобразно действащи законови разпоредби и актове на Министерския съвет.

Също така се създава уредба за служител по мрежова и информационна сигурност на пряко подчинение на министъра на финансите, с основни функции, определени в Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Така ще се постигане по-високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Министерството на финансите, както и оптимизиране на организацията, разделяне и разпределяне на функции с цел изпълнение на нормативно определените изисквания.

Включени са и текстове относно изграждането на Одитен комитет и Комитет по риска, както и относно ангажиментите на ръководителите на звена по отношение упражняването на предварителен, текущ и последващ контрол съобразно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и актуализираната методология по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор.

Отговорна дирекция:“Човешки ресурси и административно обслужване”
E-mail:hras@minfin.bg

 


Дата на откриване: 19.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари