Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на НУРРЛ по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, ИИРИПИОДСИСКО

Проектът на наредба има за цел да определи условията и реда за вписване в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта (ЗХ) на лабораториите, които могат да извършват изпитвания на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване (игрални съоръжения), да заложи изисквания за изпитване, както и да дефинира реда за извършване на проверки за съответствие на игралните съоръжения, предназначени за използване на територията на Република България.

С проекта се определят условията, на които трябва да отговарят лабораториите за вписване в регистъра, прецизиран e редът по вписване на лабораториите в регистъра, въвежда се процедура на уведомление от регистрирана лаборатория в случай на промени в обстоятелствата, при които тя е била регистрирана, както и условията за заличаване на лаборатории, когато те престанат да съответстват на изискванията за регистрацията им.

Регламентират се изискванията за изпитване на игралните съоръжения и изискванията по отношение на съдържанието на техническата документация, която заявителят следва да представи на лабораторията. Въведени са задължения на лабораторията, свързани с коректното провеждане на изпитванията и деклариране на съответствието на изпитвания продукт с изискванията към него.

Уреждат се начинът, условията и сроковете на извършване на проверки за съответствие на игрални съоръжения с вписаните в регистъра типове и модификации.

Проектът на акт е съобразен с приетите със ЗИД на ЗХ от 2020 г. законови промени по отношение на органите за контрол в областта на хазарта, като правомощията по регистрация на лабораториите са възложени на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите (НАП).

Предвид влизането в сила на ЗИД на Закона за хазарта на 08.02.2021 г., с цел да се осигури прилагането на закона в своята цялост, срокът за обществено обсъждане е 14 дни.


Дата на откриване: 22.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 7.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари