Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

С Решение № 833 от 12 ноември 2020 г. от Министерския съвет на Република България е приета Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 година (Националната стратегия). Приемането на Стратегията е продължение на предприетите действия от българските власти за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, намерили отражение в Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2014-2020 г., приета с протокол № 53 от заседание на Министерския съвет на 17 декември 2014 г., и е в съответствие с ангажиментите на Република България, съгласно чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Стратегията е изготвена и в изпълнение на т. 37 от Плана за действие към Стратегията за борба с измамите на Европейската комисия (№ SWD(2019) 170 final/29.4.2019). Основната цел на Националната стратегия е през програмен период 2021 - 2027 г. да продължат усилията за подобряване на превенцията, разкриването и противодействието на нередностите и измамите в приходната и в разходната част на бюджета на ЕС. За изпълнение на заложените в Националната стратегия стратегически и оперативни цели се изготвя План за действие към Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., (План за действие) който събира на едно място целите, дейностите, отговорните институции, сроковете и индикатори. Планът за действие се одобрява от Министерския съвет. В съответствие с действащата в момента нормативна уредба, напредъка в изпълнението на Плана за действие се отчита от отговорните институции на тримесечие. В т. 6.2. „План за действие“ от Националната стратегия, с цел намаляване на административната тежест, е препоръчано преминаването от тримесечно към шестмесечно наблюдение на изпълнението на Плана, респективно отчитането, а именно: срокът на Плана за действие да е за 1 година, а периодът за отчитане на изпълнението на Плана - 6 месеца. С оглед на гореизложеното и с цел уеднаквяването на сроковете дадени в т. 6.2. „План за действие“ е необходимо да се промени разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, като се предвиди до края на първия месец след всяко шестмесечие членовете на Съвета АФКОС да предоставят писмено информация на дирекция АФКОС за приетите законодателни, административни, организационни и оперативни мерки и дейности за борба с нередностите и измамите, засягащи бюджета на Европейския съюз и националния бюджет.


Дата на откриване: 23.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 февруари 2021 г. 16:58:06 ч.
Aziti

Шестмесечна ...защита

В рамките на шест месеца всички работещите в Съвета за координация в борбата с правонарушенията и членовете на Съвета АФКОС да обявят имената на учрежденияТА, в които работят техните роднини, и учрежденияТА, които посещават техните деца или родители по една или друга причиниа. Тези институции да бъдат проверени с предимство, за да се защитят личните финансовите интереси на ЕС гражданите от първа линия.