Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

С проекта на постановление подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с промените в закона, които са в сила от 1 януари 2021 г.
Предложените изменения се отнасят до правилата за:
работа на платформата;
обмена на документи и съобщения, 
подготовката на процедурите, 
подаването на заявления за участие и оферти, действията на комисията на възложителя по разглеждане на заявленията и офертите, 
условията и реда за включване на лица в списъка на външните експерти с професионална компетентност, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на поръчки;
външния предварителен контрол чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП).
Предлага се прецизиране на разпоредбите, които уреждат криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата с оглед предотвратяване на грешки и пропуски в практиката. С направените редакции се обхващат всички документи, свързани с участие в процедурите, включително тези, които придружават офертите в откритата процедура и публичното състезание. 
Предложени са промени в разпоредбите, които се отнасят до броенето на сроковете при провеждане на поръчки. С оглед характера и спецификите на електронното възлагане се въвежда уточнение, че последният ден на срока за получаване и отваряне на заявления за участие и оферти чрез платформата се определя винаги в присъствен ден.
За преодоляване на проблеми в практиката е предложено допълнение в правилата за подаване на заявления за участие и оферти чрез платформата. Уточнено е, че с подписването на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице. Освен това с подписването се приема, че се потвърждава и верността на приложените документи, които не са представени в оригинал.
Прецизирани са и някои правила при възлагане на поръчки по рамково споразумение. Уточнено е, че докладите и протоколите на комисиите се изпращат на участниците заедно с решението за определяне на изпълнител.
С проекта се предлага прецизиране и допълване на други разпоредби в ППЗОП, с оглед уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта. Такива са нормите относно: образеца на обявление, с което се оповестява поправка на допуснати грешки в обявленията за възлагане на поръчки, за резултатите от конкурса за проект и за промени в договорите (чл. 16, ал. 2); момента на публично оповестяване на ценовите предложения на участниците във вътрешния конкурентен избор по рамково споразумение при публикуване на обявлението за възложена поръчка (чл. 19а, ал. 3), невъзможност за позоваване на конфиденциалност по отношение на единичните цени в ценовото предложение (чл. 39, ал. 5), състава на журито при провеждане на конкурс за проект (чл. 88, ал. 1), уведомяването на кандидатите или участниците при промяна в датата и часа на отваряне на заявленията за участие или на офертите (чл. 53), визуализация на ценовите предложения (чл. 56, ал. 3).
Отговорна дирекция:Агенция по обществени поръчки
E-mail:p.dimitrova@aop.bg

 


Дата на откриване: 24.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 март 2021 г. 13:35:09 ч.
Urumov

В чл.28 ал.6 - срок за получаване на заявленията за участие, офертите или проектите

чл.28 (6) Разликата между определения срок за получаване на заявленията за участие, офертите или проектите и датата и часа за тяхното отваряне не може да е по-малко от 12 часа, и не може да е повече от 60 часа

Мотиви: Да се добави ограничение за времето между часа  на отваряне и този на внасяне на заявленията, офертите. Безмислено някои възложителя изискват офертите да се подават дори седмица предварително (на деня на изтичането на мин.срок от обявлението) и след това да си отседяват дни наред в ЦАИС ЕОП.

Законодателят е определил мин.срокове между обявлението и внасянето, няма ограничанеия срока да е по-голям, толкова колкото му е удобно на Възложителя.

PS. 60 часа, може по целесъобразност да бъде и друго число, но това отгаваря на поне 2,5 дни.

25 март 2021 г. 22:55:11 ч.
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ НА КАБ ПО ПРОЕКТА - ЧАСТ 1

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) засяга условията и реда за провеждане на конкурс за проект и за включване на лица в списъка на външни експерти с професионална компетентност, свързана с предметите на обществените поръчки, в това число такива, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, поради което и на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), Камарата на архитектите в България (КАБ) е компетентна да представи свое становище.

С проекта се цели прецизиране и допълване на разпоредби в ППЗОП, с оглед уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта, поради което представяме и предложения за изменение и допълнение на ППЗОП.

  1. Становище по проекта за изменение и допълнение на ППЗОП

1.1. По § 12

Подкрепяме изменението на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, като считаме за необходимо, с настоящия проект за изменение и допълнение на ППЗОП, да бъде изрично уреден и момента на деклариране на липсата на конфликт на интереси на членовете на жури на конкурс за проект с участници и лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, като се измени разпоредбата на чл. 88, ал. 3 от ППЗОП. Моментът на деклариране на липсата или наличието на конфликт на интереси на членове на журито с участници следва да бъде непосредствено след фазата на разкриване на анонимността на проектите пред журито.

Предлагаме в този параграф да се направи още едно изменение, с което да се предвидят изисквания по отношение на професионалната квалификация и правоспособност на членовете на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог, с цел да се приведат разпоредбите на чл. 51 от ППЗОП в съответствие с изменението на чл. 88, ал. 1 от настоящия проект, да се осигури експертен подбор и оценка, и гаранция за наличие на необходимите познания от членове на комисията по предмета на поръчката.

Предвид сложния предмет и необходимостта от компетентно оценяване на някои видове услуги, като например тези, свързани с устройствено планиране и инвестиционно проектиране, следва да се завишат изискванията към квалификацията на комисията като по-голямата част от членовете да притежават същата или еквивалентна професионална квалификация и правоспособност, каквато се изисква от кандидатите и участниците в обществената поръчка.

Предложение за допълнение към § 12:

В чл. 51, ал. 2 от ППЗОП се създава изречение второ: „Когато от кандидатите или участниците се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко две трети от членовете на комисията трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност.“

1.2. По § 15

С оглед прозрачното и безпристрастно провеждане на процедурите, считаме че в първото изречение на предложената промяна на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП след думата „жребий“ следва да се добави „чрез платформата“ и да се постави точка.

Предложение за изменение:

§ 15. В чл. 58 ал. 3 се изменя така:

„(3) Когато участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти, класирането се извършва чрез проведен от комисията жребий чрез платформата. Когато жребият се извършва извън платформата, при неговото провеждане могат да присъстват представители на участниците. Жребий не се прилага при конкурс за проект - при еднаква оценка възложителят изисква попълването на въпросник от кандидатите, получили най-висока оценка, чрез който се изясняват възможности за усъвършенстване на решенията, свързани с проектите, и взима окончателно решение за класиране на участниците.“

25 март 2021 г. 22:55:53 ч.
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ НА КАБ ПО ПРОЕКТА - ЧАСТ 2

1.3. По § 22

Подкрепяме предложеното изменение на чл. 88, ал. 1 от ППЗОП за повишаване на броя на членовете на журито в конкурс за проект, притежаващи съответната професионална квалификация или правоспособност. Предложеният текст напълно кореспондира със становището на КАБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, публикуван за обществено обсъждане на 07.07.2020 г.

Предлагаме изменителната разпоредба да се допълни като се регламентира, че в журито на конкурса за проект възложителят задължително кани представители на Камарата на архитектите в България.

Във връзка с изразеното по – горе становище (т.1.1) за необходимостта от изрично уреждане на момента, в който се декларира липсата на конфликт на интереси на членове на журито с участници и лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, предлагаме това да бъде направено с изменение на чл. 88, ал. 3 към настоящия параграф.

1.4. По § 27, 28 и 29

Възразяваме срещу предложените изменения на чл. 110, чл. 111 и чл. 112 от ППЗОП. Промените в ЗОП, които са в сила от 1 януари 2021 г., изобщо не засягат чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, поради което, считаме че няма основание за изменение на цитираните разпоредби по прилагане на закона.

Считаме че трябва да се запази действащата редакция на чл. 110, чл. 111 и чл. 112 от ППЗОП. Тя предоставя по-широки възможности за използване на външни експерти с професионална компетентност, свързана с предметите на обществените поръчки, които възложителите да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Премахването на възможността професионални сдружения и организации в съответния бранш самостоятелно да предлагат външни експерти пряко засяга правата на тези организации, в т.ч. на КАБ, и в същото време ограничава избора на възложителя. Професионалните организации разполагат с пълна и актуална информация за квалификацията на своите членове, поради което са ценен източник на кадри, компетентни  да окажат експертна помощ на възложителите.

Освен това действащите разпоредби не представляват пречка лицата с професионална компетентност, сами да поискат включването си в списъка, за което не е необходимо посредничеството на професионалните организации. С действащите разпоредби, обаче, се предоставя допълнителна възможност, поради което запазването им в непроменен вид, би било само полезно за възложителите и за обществото.

Считаме че външната експертна помощ е изключително важна за възложителите, особено в случаите когато администрациите не разполагат със служители с необходимата професионална квалификация. Голяма част от поръчките за устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство са изгответни некомпетентно, без да се отчита по никакъв начин спецификата на този вид дейности.

В тази връзка, считаме за крайно наложително да се предвидят гаранции за защита на професионалния и обществен интерес по пътя на регламентиране на задължителното участие на експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и правоспособност, съответстващи на предмета на обществената поръчка, още на етапа на подготовка на процедурата, като за целта се допълни чл. 29 от ППЗОП.

Предложение за допълнение, създава се нов § 6а:

В чл. 29, ал. 1 от ППЗОП се създават изречение второ и трето: „При процедури за сключване на рамкови споразумения и възлагане на обществени поръчки, при прилагане на реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, с предмет устройствено планиране, инвестиционно проектиране или строителство, при подготовката на документацията за обществената поръчка задължително участват лица със съответната техническа и проектантска правоспособност съгласно Закона за устройство на територията. Техническите спецификации, заданията, проектната задача и указанията за изпълнението й, при поръчки с предмет устройствено планиране и инвестиционно проектиране, се изготвят от проектанти с пълна проектантска правоспособност и съответната професионална квалификация.“

25 март 2021 г. 22:58:57 ч.
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ НА КАБ ПО ПРОЕКТА - ЧАСТ 3

2. Предложения към проекта за изменение и допълнение на ППЗОП

2.1. Предложение за изменение на чл. 86, ал. 4 от ППЗОП

Създава се § 22а:

Чл. 86, ал. 4 от ППЗОП се изменя така: „Възложителят оповестява действията по ал. 1 и 3 чрез платформата.“

Съгласно чл. 86, ал. 2 от ППЗОП заинтересованите лица от участие в конкурса подават възраженията си срещу номиниран член на журито и срещу резервен член, с когото е в отношения, които пораждат конфликт на интереси, чрез платформата. Считаме че следва да се уеднакви реда за подаване на възраженията на заинтересованите лица с този за оповестяване на действията на възложителя по: обявяване поименно на лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове; замяна на лица, номинирани за членове на журито или за резервни членове; обявяване на окончателния поименен състав на журито и на резервните членове. Недопустимо е действия, които касаят конфликта на интереси, да се извършват и оповестяват на различни места.

25 март 2021 г. 22:59:56 ч.
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ НА КАБ ПО ПРОЕКТА - ЧАСТ 4

2.2. Предложение за изменение на чл. 36 от ППЗОП

Във връзка с необходимостта от прецизиране на изискванията към кандидати и участници, които имат право да изпълняват строителство или проектантски услуги, както и при обществени поръчки с обекти едновременно проектиране и строителство по чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, и необходимостта от законосъобразно регламентиране на тези изисквания в съответствие с чл. 10 от ЗОП, предлагаме да се допълнят разпоредбите на раздел III „Изисквания към кандидати и участници“ на глава пета „Подготовка и провеждане на процедури за обществени поръчки“ от ППЗОП.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗОП кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Проектантски услуги, а именно изработване на концепции и схеми за пространствено развитие, устройствени планове и инвестиционни проекти, имат право да изпълняват единствено правоспособни лица по чл. 230, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 7 и § 1, т. 1 от ДР на ЗКАИИП – физически лица, притежаващи диплома от акредитирано висше училище с професионална квалификация "архитект", "ландшафтен архитект", "урбанист", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", вписано в съответния регистър на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и лице с призната проектантска правоспособност при условията и по реда на чл. 10 и 11 от ЗКАИИП.

Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност (чл. 162, ал. 1 от ЗУТ). Проектантите на свободна практика, проектантите с пълна проектантска правоспособност - регистрирани като търговци, както и проектантските дружества, осъществяват дейността си по предоставяне на проектантски услуги в проектантски бюра. Проектантските бюра се вписват в публични регистри, които се поддържат от Камарата на архитектите, съответно от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Съгласно закона (чл. 7, ал. 9 от ЗКАИИП) едно и също лице не може да участва в процеса на строителството едновременно като проектант и строител.

Практиката по възлагане на обществени поръчки в последните години показва, че тези законови изисквания много често не се спазват. В поръчките за проектиране и в поръчките за проектиране и изпълнение на строеж се поставят изисквания за проектантска правоспособност само на лицата в екипа на участника. По този начин до участие се допускат и впоследствие изпълняват поръчки за проектиране лица, които нямат право да изпълняват тези услуги съгласно законодателството ни, стига в екипа си да имат наети проектанти. Тази порочна практика нарушава ЗОП и специалните спрямо ЗОП закони – ЗУТ и ЗКАИИП, пряко нарушава правата на проектантите и на гражданите, защото възлагането на изпълнението на услуги по проектиране на неправоспособни лица рефлектира в изключително ниско качество на извършените услуги, понякога дори в опасни за обществото публични обекти – сгради, площади, паркове, публични пространства. Нарушават се и принципите на ЗОП за забрана за ограничаване на конкуренцията, тъй като се включват условия и изисквания, които дават необосновано предимство на стопански субекти в обществените поръчки без  да са съобразени предмета и сложността на поръчките за устройствено планиране и проектиране.

С оглед на изложеното, настояваме в ППЗОП да се регламентира изрично, че до участие в обществените поръчки с предмет проектиране, с предмет проектиране и изпълнение на строеж и конкурсите за проект, се допускат само проектанти и проектански бюра, регистрирани в КАБ (проектантите физически лица, проектантите юридически лица, които включват в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност и проектантските дружества), както и чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

25 март 2021 г. 23:00:32 ч.
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ НА КАБ ПО ПРОЕКТА - ЧАСТ 5

Създава се § 7а:

§ 7а. В чл. 36 от ППЗОП се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Кандидати и участици в поръчки за проектиране могат да бъдат само проектантите на свободна практика, проектантите с пълна проектантска правоспособност - регистрирани като търговци, както и проектантските дружества, вписани в съответния регистър на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и лица с призната проектантска правоспособност при условията и по реда на чл. 10 и 11 от ЗКАИИП. Когато обществената поръчка включва дейности с обект проектиране и изпълнение на строителство или проектиране и изпълнение на строеж, дейностите по проектиране се възлагат на лица, доказали съответствие с изискванията на предходното изречение.“

2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.

Разчитаме, че становището и предложените от Камарата на архитектите в България текстове, които целят защита на обществения интерес и правата и интересите на нашите членове, ще бъдат съобразени при приемането на Постановлението на МС за изменение и допълнение на ППЗОП.