Обществени консултации

Закон за допълнение на Закона за автомобилните превози

С предложения законопроект се осигурява въвеждането в националното законодателство на Република България на изискванията на Директива 2010/40/ЕС за рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт.

В изпълнение на Решение по т. 6 от 254-то заседание на Съвета по европейски въпроси, проведено на 26 юли 2011 г., бе създадена временна междуведомствена работна група за изготвянето на законодателни предложения във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България, произтичащи от Директива 2010/40/ЕСна Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт.
 
Работната група проведе поредица от срещи, на които бяха обсъдени възможностите за транспониране на правилата за интелигентните транспортни системи в националното законодателство, като предвид хоризонталния характер на директивата, издаването на постановление на Министерския съвет бе определено като най-подходящ вариант за постигане на целта. По време на междуведомственото съгласуване на проекта на постановление, дирекция „Правна” на Министерския съвет изрази категоричното становище, че не е налице правно основание за приемането от Министерския съвет на горецитираното постановление и че за целта следва да се предвиди такова в закон, още повече че с постановлението се предвиждат функции на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, свързани с внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт.
 
Интелигентните транспортни системи (ИТС) попадат в обхвата на транспортната политика, поради което отговорността за координираното и последователно внедряване и използване на ИТС на територията на Република България следва да бъде възложено на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В тази връзка, предложеният законопроект задължава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да координира дейностите при внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт.
 
За подпомагане задълженията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с проекта на закон се предлага създаването на Съвет по ИТС с консултативни функции. Предвидено е Съветът да консултира министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на правомощията му в областта на ИТС, както и да осъществява следните дейности: изготвяне на национален план за действие за внедряване и използване на ИТС, обсъждане на доклад с информация относно напредъка по националните дейности и проекти по отношение на приоритетните области за използване на спецификации и стандарти за ИТС, подготовка на предложения за изменения в правното регулиране и в областта на ефективното внедряване на ИТС, даване на становища по нормативни актове и по други въпроси, свързани с внедряването на ИТС. Дейността на съвета по ИТС ще се подпомага организационно-технически от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 
В проекта на закон е предвидено конкретните правила, свързани с внедряването и използването на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт, да се определят в постановление на Министерския съвет. Постановлението ще предвиди внедряването на ИТС приложения и услуги на територията на Република България да се осъществява при изпълнение на условията, съдържащи се в приетите от Европейската комисия спецификации и в приетите от органите по стандартизация стандарти в следните приоритетни области:
1. оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията;
2. непрекъснатост на ИТС услугите за управление на движението и товарните превози;
3. ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност;
4. свързване на превозното средство с транспортната инфраструктура.
 
Приоритетните действия по изброените приоритетни области включват предоставяне на:
а) информационни услуги за мултимодални превози;
б) информационни услуги в реално време за движението по пътищата;
в) минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, в случаите когато това е възможно, като информацията ще бъде безплатна за потребителите, както и събиране на данни и изработване на процедури за предоставяне на такава информация;
г) оперативно съвместима система „eCall“ в Европейския съюз;
д) информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства;
е) резервационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства.
 
До 27 февруари 2013 г. Европейската комисия следва да приеме конкретни спецификации по всяко от горепосочените приоритетни действия, за да предотврати създаването на различни и несинхронизирани ИТС приложения и услуги на територията на Европейския съюз. Предвижданите стандарти за ИТС приложения и услуги ще бъдат приемани съответно от органите по стандартизация.
 
Въз основа на направените през 2006 г. изводи от ревизията на Бялата книга за транспортна политика от 2001 година, Европейската Комисия изготви План за действие относно интелигентните транспортни системи (ИТС) в автомобилния транспорт. Внедряването на ИТС приложения на общоевропейско равнище, което да обхваща всички начини на пътуване, обаче бе затруднено, поради липсата на общоевропейска рамка за комбиниране на автомобилния с другите видове транспорт. В тази връзка, през 2008 г. Европейската комисия предложи използването на (рамкова) директива като най-подходящ начин за постигане на стандартизация и оперативна съвместимост между отделните ИТС услуги и системи в различните видове транспорт. В този смисъл, Директива 2010/40/ЕС предоставя необходимата рамка за изпълнение на Плана за действие на Европейската комисия относно интелигентните транспортни системи.
 
Внедряването на ИТС приложения и услуги ще осигури цялостно подобряване на ефективността и безопасността на пътния транспорт, както и минимализиране на негативното влияние на транспорта върху околната среда. Сред примерите за прилагане на интелигентни транспортни системи в автомобилния транспорт са системите за управление, наблюдение и контрол на движението в градовете и по автомагистралите, системите за безопасност на превозните средства, електронните системи за събиране на пътни такси за изминато разстояние (ТОЛ такси), сателитните системи за навигация по пътищата, единния европейски телефон за спешни и аварийни обаждания (телефон 112) и др.
 
Законопроектът ще има положително въздействие за развитието на автомобилния транспорт и пътната инфраструктура, при което особено важен е социално-икономическият ефект от намаляването на пътнотранспортните произшествия, опазването на околната среда и оптимизирането на сектора.
 
Лице за контакти:
Златомира Тодорова,
Младши експерт,
Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество”,
МТИТС,
Тел.  02/ 9409 546,
 
 


Дата на откриване: 21.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 3.6.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари