Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност

Предлаганите промени с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност са в следните насоки: • Привеждането й в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент (ЕС) 2016/679) и със Закона за защита на личните данни; • Удължаване на срока за създаване на регистъра по чл. 35, ал. 1 от Наредбата; • През 2021 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност вместо през месец октомври да се проведе през месец ноември, съответно документите за явяване на изпита да се подават до края на месец септември с цел студентите, чиито държавни изпити са били отложени поради въведените противоепидемични мерки, да могат да се явят на изпит за придобиване на юридическа правоспособност през настоящата година.


Дата на откриване: 2.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 март 2021 г. 16:06:59 ч.
MS

дата на изпита за юридическа правоспособност

Във връзка с предложения текст:

„§ 4а. За 2021 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност, определен по чл. 23, ал. 1 за месец октомври, се провежда през месец ноември, като заявлението и приложенията към него се подават до края на месец септември.“

Имам следния коментар - настоящият текст и мотивите за промяната са съобразени с факт, който не е еднозначен. Към мотивите се твърди, че

"...насроченият за месец ноември 2020 г. държавен изпит по публичноправни науки е отложен и проведен през месец януари 2021 г., след отпадане на съответните ограничения от заповедта на министъра на здравеопазването..."

Този факт е налице само за някои ВУЗ, а за други - отложеният изпит по публичноправни науки беше проведен през месец февруари /например ВТУ и ЮЗУ/.

С оглед на гореизложеното и за избягване на неравно третиране на дипломантите, в качеството ми на заинтересовано лице - дипломирана с изпит по публичноправни науки през месец февруари 2021 година, ви обръщам внимание и настоявам за прецизиране на датата на изпита за юридическа правоспособност при спазване на интересите на всички дипломанти, за които изпитът по публичноправни науки беше отложен по независещи от тях причини.

08 март 2021 г. 20:49:16 ч.
atanasyanev

Относно измеменията и допълненията на Наредбата за придобиване на юридическа правоспособност

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХЛАДОВА,

 

Във връзка с предложения текст в Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 година, а именно, че "изпитът за придобиване на юридическа правоспособност, определен по чл. 23, ал. 1 за месец октомври, се провежда през месец ноември, като заявлението и приложенията към него се подават до края на месец септември", имам следния коментар.

Като основен мотив за предлаганото горепосочено изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. е посочен фактът, че "...насроченият за месец ноември 2020 г. държавен изпит по публичноправни науки е отложен и проведен през месец януари 2021 г., след отпадане на съответните ограничения от заповедта на министъра на здравеопазването...". Следователно, завършилите през януари студенти могат да започнат своя стаж най-рано на 01.03.2021 г., което прави невъзможно явяването им на изпит за придобиване на юридическа правоспособност през октомври. 

Считам, че подобен критерий за промяна на изпитната дата е нееднозначен, непълен, недостатъчно убедителен, изваден от контекст и в същото време - ощетяващ значително останалите студенти в Юридическите факултети на страната, които не са завършили своето юридическо образование през януари 2021 година. В защита на изразеното от мен мнение посочвам следните аргументи.

Предвид епидемиологичната обстановка в България, в определени висши учебни заведения, държавният изпит по публичноправни науки не се проведе през януари (както бе в Софийския университет "Св. Климент Охридски"), а в края на месец февруари. Като пример мога да посоча Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", където въпросният държавен изпит се проведе на 19 и 20 февруари 2021 г. Това на практика означава, че завършилите право в този университет, например, ще могат да започнат своя стаж най-рано на 01.04.2021 година, което прави невъзможно явяването има на изпит за придобиване на юридическа правоспособност през тази година, независимо дали той ще се проведе през октомври или през ноември месец, т.е. дипломантите, съобразявайки се с изискванията и нормите на Наредба № 1 от 2019 година, ще имат възможността да се явят на въпросния изпит едва през месец април 2022 година.

Смятам, че когато причината за всички тези промени на дати както за държавните изпити в Юридическите факултети на страната, така и относно изпита за придобиване на юридическа правоспособност, е една и съща (а именно: усложнената епидемиологична обстановка у нас), би било несправедливо и непоследователно една част от завършилите право да могат евентуално да се явят на изпита пред ноември 2021 година, а друга част -  най-рано през април 2022 година. Мисля, че може и трябва да се намери по-адекватно решение, което да е в интерес на всички заинтересовани страни.

 

Уважаема госпожо Ахладова,

 

Във връзка с посоченото от мен досега, предлагам следните възможности, които да бъдат обмислени и обсъдени:

1. Могат да се инициират промени в Наредбата, чрез които само и единствено за текущата година (предвид обстановката), продължителността на стажа да бъде намалена от 6 на 5 месеца.

2. Могат да се инициират промени в Наредбата, чрез които само и единствено за текущата година да бъдат променени сроковете за подаване на документи за явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

3. В изпълнение и съобразно чл. 23, ал. 4 от Наредбата, може да се помисли Министърът на правосъдието да упражни своето правомощие и да насрочи още един изпит през декември 2021 година, освен планираният изпит за ноември месец.

Тези три възможности бяха посочени и от Декана на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. д-р Даниел Вълчев в писмо с изходящ номер 160/12.02.2021 година, адресирано до Вас.

Силно се надявам и разчитам, че ще се стигне до адекватно и справедливо решение в интерес на всички заинтересовани страни.

 

С уважение,

Атанас Димитров Янев,

дипломант по право в Юридически факултет на

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

25 март 2021 г. 10:03:56 ч.
joro112

Какви са критериите за оценка кандидатите за юридическа правоспособност, функционално грамотни ли са

За каква юридическа правоспособност са изпитите, когато в Народното събрание гласуват неграмотни текстове, като например закон за движение по пътищата? Защо  за папагалско цитиране на неразбираеми текстове вместо  за функционална грамотност- умения да мислят и прилагат знанията си , дават юридическа правоспособност?  Последния отменен текст за отнемане на свидетелство и спиране от движение на МПС, отменен от конституционния съд , защото поради  нехайство и  некомпетентност няма предвиден текст в който  неплащането на глобите е нарушение? Това не е първия некомпетентен тест отменен от конституционен съд. Защото  държават не е положила усилия да си вземе парите от глобите? Закон за движение по пътищата е за всичко и нищо работещо, защото за обучение и изпити по професиите водачи на превозни средства има специален закон за професионално образование и обучение, за административните наказания и нарушения има ЗАНН , за вноса на кампоненти има закон за изискванията към продуктите, пазара на МПС с нотариусите, долекарската помощ на БЧК,личните документи , каквото е свидетелството за управление на МПС  няма място в общия закон за движение по пътищата, защото има специални закони за тези  дейности.

01 април 2021 г. 17:19:59 ч.
tatyana.gesheva

Становище относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 от 2029 г. за придоби

Становище относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 от 2029 г. за придобиване на юридическа правоспособност

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХЛАДОВА,

 Благодаря Ви, че се отзовахте своевременно на подадените сигнали относно невъзможността на стажант-юристите по право да се явяват на изпита за придобиване на юридическа правоспособност. Причината беше забраната за провеждането на  всички държавните изпити, с  изключение на тези от медицинските специалности, през ноември и декември 2020 г., нещо, което се случва и сега с поправителната сесия през месец март 2021 г.

Това доведе до разминаване с датите на държавните изпити и датата на изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Изцяло подкрепям Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност и въвеждането на  новия параграф 4а, в който е уточнено, че изпитът ще се проведе през месец ноември, като заявлението и приложенията към него се подават до края на месец септември 2021 г.

Тази промяна устройва всички стажант-юристи, които са се явили на държавните изпити през януари, февруари и началото на месец март 2021 г., и навреме, без разсейване и бавене, са подали документите си за 6-месечния стаж. Основанията ми са следните:

  • Голяма част от университетските ръководства  навреме проведоха отложените изпити – през януари и февруари 2021 г. Доколкото ми е известно само един университет проведе тези изпити – съответно през февруари и на 10 март 2021 г. Което означава, че всички дипломанти, които са си взели изпитите, са могли до 15 март 2021 г. да подадат документи за започване на стажа си от 01.04.2021 г. В случая няма проблем за една част от тези дипломанти, които успешно са завършили до края на януари и съответно са започнали стажа си от началото на месец март 2021 г.
  • Стажант-юристите, които приключват своя стаж в края на септември, спокойно могат да подадат заявлението за явяването на изпита за юридическа правоспособност 2-3 дни преди изтичането на месеца, като не прилагат съответните приложения. Чл. 23 (5) от сега действащата Наредба № 1 дава възможност, цитирам: Когато заявлението с приложенията към него не съответстват на изискванията по чл. 22, стажант-юристът се уведомява за нередовностите чрез интернет страницата на Министерството на правосъдието, като се дава 7-дневен срок за отстраняването им.
  • Следователно стажант-юристите ще имат на разположение 7 дни, в които могат да заверят стажантска си книжка и подписания от наставника по чл. 297, ал. 5 от Закона за съдебната власт индивидуален план за провеждане на професионалния стаж, и да ги приложат към подаденото вече заявление.
  • Както е видно е напълно възможно всички стажант-юристи, които са положили 6-месечния си стаж, приключващ в края на септември, да могат да подадат своите документи и да се явяват на новата посочена дата в проекта на Наредбата – месец ноември. Тук изрично подчертавам, че единственото важно нещо в случая, е те своевременно да са подали документите си за стажа.
  • Няма никакви основания за насрочване на допълнителна дата за изпита, или за намаляване на срока на стажа, тъй като продължителността му не е предмет на тази наредба.

 С уважение, Татяна Гешева