Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от служба „Военна информация“

Причини, които налагат приемането на акта:

С последното изменение на Закона за военното разузнаване (обн., ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г.) е променено наименованието от служба „Военна информация“ на Служба „Военно разузнаване“ (Службата) и са прецизирани функциите, задачите, както и мястото на Службата в единният разузнавателен процес, който се осъществява във Въоръжените сили на Република България.

С Постановление № 316 на Министерския съвет от 20.11.2020 г. е приет нов Правилник за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ (Правилника), както и са направени изменения в Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“(обн.,ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г.).

Приетите изменения и допълнения в тези нормативни актове конкретизират функциите, задачите и дейностите, възложени на Службата, и регламентират по нов начин нейното устройство и организация на дейността. Това налага изменения и в останалите подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността и функционирането на Службата.

С предложените изменения и допълнения на Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от служба „Военна информация“ (Наредбата), се отразяват извършените и вече действащи промени в Закона за военното разузнаване и Правилника.

Част от измененията на Наредбата са технически и са свързани с промяната на наименованието на Службата и синхронизиране на терминологията въведена в Правилника.

Съществено изменение се предлага с новото Приложение № 1 към чл. 12 от Наредбата (поверително), в което се определят по нов начин условията и реда за изплащане на допълнителното възнаграждение на военнослужещите и цивилните служители за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд, свързани с осъществяването или осигуряването на разузнавателна дейност. Въвеждат се конкретни показатели, по които ще бъде оценяван индивидуалния принос на всеки един от тях при изпълнение на поставените задачи в съответствие с утвърдените планове на структурите и разузнавателните органи на Службата. Показателите за оценка на военнослужещите са идентични с показателите, посочени в атестационния формуляр и оценката ще бъде обвързана с него. За цивилните служители се въвежда петстепенна скала за оценяване на техния принос за изпълнение на задачите, възложени на Службата.

Предвижда се тежестта на оценката по въведените показатели, начинът на формиране на крайната оценка и индивидуалния процент, който съответства на тази оценка да се определя с акт на директора на Службата.

Оценяването ще става два пъти годишно към 31 януари и 31 юли или при промяна на оценката, въз основата на която е определен приносът на въоеннослужещия или цивилния служител при изпълнение на функциите, задачите и дейностите, възложени на Службата. Индивидуалната оценка ще определя и процента на допълнително възнаграждение, което ще бъде изплащано на всеки един военнослужещ и цивилен служител.

Тази промяна ще въведе и нов подход за определяне на допълнителното възнаграждения по чл. 12 от Наредбата, който ще се основава на персонално извършената работа от всеки служител и приноса му за постигане целите на структурното звено и Службата като цяло.

В тази връзка е направено предложението за изменение на максималния процент на допълнителното възнаграждение, като едновременно се въвежда и минимален процент. Това ще даде възможност за по-отчетливо диференциране на допълнителното възнаграждение в зависимост от индивидуалния принос на съответния служител и ще послужи като важен стимул при осъществяване на неговата дейност и изпълнение на поставените конкретни задачи.

На следващо място се предлагат промени по отношение възможностите за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност, без да се променя определящата роля на министъра на отбраната в този процес. Такова възнаграждение ще бъде изплащано единствено в случай на икономии от средствата за персонала в бюджета на Служба „Военно разузнаване“. Предвижда се разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати да са в размер на не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджета на Служба „Военно разузнаване“.

На последно място в предложените изменения се предефинира легалната дефиниция на понятията „специфични условия при изпълнение на военната служба“, „специфични условия на труд“ и „специфични условия“, като се конкретизира, че тези условия са свързани на стратегическата роля на Службата в системата за ранно предупреждение от външни заплахи. Освен това ролята на Службата за водене на разузнаване на стратегическо ниво поставя повишени професионални изисквания и компетентности към подбора, подготовката, обучението и професионалното развитие на служителите, а така също определя и специфични изисквания и характерни особености при осъществяване или осигуряване на разузнавателната дейност.

Цели, които се поставят, са:

- синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с действащия Закона за военното разузнаване;

- оптимизиране условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия за осъществяване и осигуряване на разузнавателната дейност.

Целите се постигат чрез предложените промени в Наредбата, като се промени наименованието на Службата и се оптимизират условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия. По този начин допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд ще бъдат в пряка зависимост от личния принос на всеки служител и от степента на постигане на целите и изпълнение на задачите, както и показаните компетентности при осъществяване или осигуряване на разузнавателната дейност от служителя.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За изпълнението на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от служба „Военна информация“ не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

Не са необходими допълнителни разходи по бюджета на Служба „Военно разузнаване“, които да бъдат одобрени за сметка на бюджета на Министерството на отбраната за текущата година.

Очаквани резултати от прилагането:

С приемането на промените ще се синхронизира действащата Наредбата с приетия и влязъл в сила Закона за военното разузнаване. Ще се осигури персонализиране на допълнителното възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещия и специфични условия на труд на цивилния служител, чрез пряка зависимост от постигане на целите и изпълнение на задачите, а за ръководните длъжности и от управленските им способности. Тези изменения ще стимулират служителите да повишат ефективността на своята дейност и допринесат за по-високо качество в изпълнение на функциите, задачите и дейностите, възложени на Службата.

Прилагането на съкратения 14 дневен срок на обществено обсъждане цели измененията в посочения подзаконов нормативен акт да осигурят нормалното осъществяване функциите на Служба „Военно разузнаване“. Предвид факта, че измененията в Закона за военното разузнаване (обн. ДВ, бр. 69 от 2020 г. от 04.08.2020 г.) и Правилника за устройството и дейността на Служба „Вонно разузнаване“ (обн. ДВ, бр. 101 от 2020 г.) вече са влезли в сила, то и извършването в краткосрочен план на промяна в подзаконовата нормативна уредба, уреждаща изплащането на допълнителните възнаграждения и статута на службата и служителите в нея, е наложително. На следващо място прилагането на съкратения срок е обусловено от факта, че след извършването на организационно-щатни промени в Службата, считано от 01.12.2020 г. се промени статута на част от служителите и е необходимо да се актуализира размера на допълнителните им възнаграждения, в съответствие с новия им статут.

 


Дата на откриване: 5.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари