Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на уврежданеи лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до

Причините за приемане на изменение и допълнение на нормативния акт е влязло в сила Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС, което отменя разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 4 от Наредба № Н-19 от 02.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-г. възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища, в частта относно израза " на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и".

В проекта на Наредба се прави предложение за изменение на чл. 2, ал. 4, т. 2 с което ще се изисква както копие на пълномощното в случайте на упълномощаване, така и копие от личната карта или личен паспорт на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, на което при подаване на документите да са вписва "Вярно с оригинала" и подписва от упълномощеното лице. Целта на изменението е свеждане до минимум възможни документни злоупотреби при подаване на заявление-декларация от упълномощените лица.

С въвеждане на това изискване ще се избегне противоречието на разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 2 от Наредбата с разпоредбата на чл. 11 от Закона за българските лични документи.


Дата на откриване: 22.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 5.6.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари