Обществени консултации

Проект на Правилник за функциите и състава на експертния съвет за одобряване на стратегически карти за шум и планове за действие

С цел създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната и жизнената среда от шум се извършва оценка, управление и контрол на шума в околната среда, причинен от различни източници.

В тази връзка Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) регламентира разработването и одобряването на стратегически карти за шум както за агломерациите, така и за основните пътища, основните железопътни линии и основните летища на територията на страната.

Стратегическите карти за шум определят районите с констатирано превишаване на стойностите на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората и за които се прилагат планове за действие.

Стратегическите карти за шум за агломерациите се възлагат за разработване от кметовете на общини и се одобряват от съответния общински съвет.

Стратегическите карти за шум за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища се възлагат за разработване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, в зависимост от техните компетентности, и се одобряват от министъра на здравеопазването, по предложение на експертен съвет към него.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ptsenova@mh.government.bg


Дата на откриване: 11.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 9.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 март 2021 г. 11:06:03 ч.
Aziti

Защита от "шума" на гражданите

Моля да защитите И здравето както на тези, които вдигат "шум", така и онези, които са подложени на "шума" от врявата на недоволни граждани.

Всеки един гражданин с дианостициран Ковид да получава заредена карта или ваучер на стойност например от 600 лева, за да покрият разходи по лечението и възстановяване от болестта. На прекаралите до момента да им се възстановят сумите. Всички граждани да получават месечно  помощ например от 100-200 лева за превенция от заболяване с Ковид, например за маски, дезификант, лекарства и хранителни добавки за повишаване на имунната система.

21 март 2021 г. 11:13:28 ч.
Aziti

Измерване на нивото на шум от ХЕИ при вертикално отворен прозорец

Преди, може би и към момента, бе/е позволено в жилищните помещения да се отвори само така нареченото малко прозорче при измерването нивото на шума от ХЕИ след подаване на сигнал. В днешен ден такива прозорци почти не се предлагат на пазара, тъй като прозорците имат функция за хоризонтално И вертикално отворяне. Моля да се вземат впредвид новите стандарти при производството на прозорци и наредбата да се напасне така, че измерването да се извършва при вертикално отворен прозорец.