Обществени консултации

Проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката

С въведени през 2018 г. промени в Закона за енергетиката (ЗЕ, обн., ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 8.05.2018 г.) са предвидени нови задължения на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) да извършва контрол по спазването на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (Регламент (ЕС) № 1227/2011, Регламента). В тази връзка, в чл. 224г, ал. 3 от ЗЕ е предвидено, че при установяване на нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, КЕВР следва да наложи санкция на съответното лице. Конкретният размер на санкцията и глобата се определя от Комисията в съответствие с приета от нея методика, публикувана на страницата й в интернет. Предвид законовата делегация, Методиката следва, като отчита критериите на Регламент (ЕС) 1227/2011 за налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, да урежда методите за определяне конкретния размер на санкциите за нарушения на Регламент (ЕС) 1227/2011, представляващи нарушения на забраните за търговия с вътрешна информация (чл. 3 от Регламента); пазарна манипулация и опит за пазарна манипулация (чл. 5 от Регламента). Целта на проекта на Методика е да уреди стъпките и етапите при определяне на конкретния размер на санкциите, както и да регламентира принципите в административно-наказващата дейност на Комисията, като по този начин се обезпечи предвидимост и прозрачност в процеса на определяне на санкциите за нарушения на Регламент (ЕС) 1227/2011. Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, в процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица чрез публикуване на проекта на Портала за обществени консултации. Срокът за предложения и становища по проект, публикуван за обществена консултация, е не по-кратък от 30 дни, като при изключителни случаи, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни – чл. 26, ал. 4 от ЗНА. Предвид направените през 2018 г. промени в Закона за енергетиката (ЗЕ, обн., ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 8.05.2018 г.), въвеждащи правомощия на КЕВР да извършва контрол по спазването на Регламент (ЕС) № 1227/2011, и с оглед своевременно огласяване на критериите, по които Комисията ще определя имуществени санкции и глоби по чл. 224г от ЗЕ в рамките на образувани производства за нарушения на Регламента, се налага да се определи 14-дневен срок за обществена консултация с гражданите и юридическите лица, в рамките на който по проекта да постъпват предложения и становища на Портала за обществени консултации. Избраният подход има за цел да осигури и спазване на принципа на бързина на производствата (чл. 11 от Административнопроцесуалния кодекс), съгласно който процесуалните действия се извършват в сроковете, определени от закона, и за най-краткото време, необходимо според конкретните обстоятелства и целта на действието или на административния акт.

 


Дата на откриване: 10.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 25.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари