Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

С проекта на Постановление се предвижда привеждане на Устройствения правилник на Агенцията за качество на социалните услуги /АКСУ/  в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в областта на мрежовата и информационна сигурност, защитата на личните данни, защитата на класифицираната информация и финансовото управление и контрол.

 

С предвидените промени се създават длъжности "служител по мрежова и информационна сигурност", "служител по сигурността на информацията", "длъжностно лице по защита на личните данни" и финансов контролъор. За постигане на по-добра ефектиност на административните процеси в АКСУ и обезпечаване на изпълнението на нормативно регламентираните дейности е необходимо щатната численост на агенцията да бъде увеличена с четири щатни бройки. Обезпечаването на две щатни бройки ще бъде осъществено чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на АКСУ. Осигуряването на другите две щатни бройки ще се извърши за сметка на намаляване на числеността на специализираната администрация в Агенцията по заетостта.

 

С проекта на акт се предлага увеличаване на щатната численост на Фонд "Условия на труд" и Фонд "Социална закрила" с по две щатни бройки с цел оптимизиране на осъществяваната от тях дейност и гарантиране на по-ефективното изпълнение на функциите на служителите. Осигуряването на необходимите четири щатни бройки ще се извърши за сметка на намаляване на числеността на специализираната администрация на Агенцията по заетостта.


Дата на откриване: 10.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 9.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари