Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2015 г.

Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с осигуряване изпълнението на Закона за политическите партии (ЗПП), съгласно който са възложени нови функции и отговорности на министъра на правосъдието по отношение на разпределянето на субсидията за политическите партии и коалиции. Съгласно последните изменения в ЗПП (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) министърът на правосъдието определя със заповед документите, които партиите и коалициите трябва да представят за предоставяне на държавната субсидия, и сроковете за представянето им. Държавната субсидия се предоставя ежегодно от бюджета на Министерството на правосъдието на четири части: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември на съответната година. В рамките на проект „Реформа на рамката за несъстоятелност в България“ Европейската комисия предостави техническа помощ на България за разработване на Пътна карта в областта на несъстоятелността, като координатор по изпълнението на мерките е Министерството на правосъдието. Изпълнението на мерките, заложени в Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България по отношение подобряване квалификацията на синдиците, налага прецизиране на функциите на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ /ВСВ/ в министерството, като функциите по квалификация на синдиците от Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ се възлагат на дирекция ВСВ.


Дата на откриване: 11.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари