Обществени консултации

проект на Наредба за условията,размерите и реда за изплащане на допъл.месечно възнаграждение на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за владеене на езици на НАТО

Към настоящия момент на военнослужещи и цивилни служители се изплаща допълнително месечно възнаграждение за владеене на официалните езици на НАТО въз основа на вътрешноведомствен акт на министъра на отбраната, но разпоредбите на чл. 214, ал. 1, т. 6 и чл. 296, ал. 1, т.7  от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България дават основание да се подготви нормативен акт – настоящият проект на наредба на министъра на отбраната, с която се определят условията, размерите и реда за изплащане на допълнително месечно възнаграждение за владеене на официалните езици на НАТО на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на цивилните служители, работещи по трудово правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия, по отношение на които не се прилага Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда. Предвидено е тази наредба да се прилага и по отношение на български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, както и по отношение на български граждани – цивилни служители, командировани на длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, за които не се прилага Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда. По този начин ще се обхване възможно най-широкия спектър от правоимащи лица, които  използват ежедневно английски и/или френски език при изпълнение на служебните си задължения, владеят езика на необходимото ниво, независимо от военното формирование или съответната структура, в която са назначени.

В проекта на наредба са определени, размерите на посоченото допълнително възнаграждение – в съответствие с нивото на владеене на съответния език /английски и/или френски език/ съгласно стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 6001, както и случаите, при които не се изплаща. Изрично е предвидено това допълнително възнаграждение да се изплаща на основание заповед на командира (началника) на съответното военно формирование, ръководителя на съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, за администрацията на Министерството на отбраната – на министъра на отбраната или оправомощено от него лице, за лицата по чл. 1, ал. 2 и 3 – въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която се водят на отчет и доволствие.

С оглед предложената подробна регламентация в настоящия проект на наредба, е предвидена и отмяната на чл. 15а от Наредба № Н-12 от 12 април 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите /обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г., доп., бр. 81 от 2011 г., изм. и доп., бр. 101 от 2012 г., доп., бр. 66 от 2018 г., изм., бр. 8 от 25.01.2019 г./

 

 

 


Дата на откриване: 11.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 март 2021 г. 22:31:32 ч.
nikolaikolev

Нищо продуктивно

Браво "прекрасна" наредба узаконяваща продължаващата подигравка с хората владеещи чужди езици по стандартите на STANAG 6001. Очаквате хората да се мотивират да учат чужди езици и в замяна им предлагате смешните 20 лева... С такива проектонаредби освен да демотивирате военнослужещите и работещите в министерството на отбраната, друго не може да постигнете. 

Предлагам промени в тази наредба съответно за възнагражденията както следва:

При 2222 и между 2222 и 3333 да се изплаща допълнително възнаграждение от 60 лв.

При 3333 да се изплаща допълнително възнаграждение от 100 лв.

При 4444 да се изплаща допълнително възнаграждение от 140 лв.

При такива възнаграждения има смисъл да се прави наредба и мотивите и вече биха били правилни. В момента просто се затвърждават някакви стари подигравателни практики неотговарящи на икономическите условия в страната!