Обществени консултации

Постановление за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за държавния служител

С проекта на Постановлението се предлага въвеждане на основните промени, свързани с реформата на държавната администрация в България. Предложенията за промени са съобразно последните изменения в Закона за държавния служител. С Постановлението се предлагат основни промени в: 

1. Класификатора на длъжностите в администрацията.
2. Наредбата за прилагането на Класификатора на длъжностите в
администрацията.
3. Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
4. Наредбата за условията и реда за оценяване на изпълнението на
служителите в държавната администрация.
5. Наредбата за длъжностните характеристики на държавните
служители.


Дата на откриване: 23.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 6.6.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 май 2012 г. 12:10:16 ч.
spetrova

Наредба атестиране

Поредното изменение на правилата за атестиране оставя възможности за произвол от страна на прекия ни ръководител. Ако ми напишат 5, няма какво да направя, освен да се моля контролиращият ръководител да ми я повиши на 4, независимо колко заслужавам. Следва да се предвиди възможност за преразглеждане на оценката, вкл. и наказания за подобен произвол, за да не се изкушават началниците.

27 май 2012 г. 21:13:56 ч.
Frodo_Baggins

Питане

Искам да попитам какво се случва със служителите назначени по ПМС 66/1996г. Ще си останем ли по това постановление (на МРЗ) или ще влезем и ние в таблиците и най-накрая ще ни се вдигнат заплатите?

28 май 2012 г. 10:00:55 ч.
apetrov

Наредба за прилагане на КДА

(5) За главните дирекции по чл. 4, ал. 2 от Закона за администрацията и главните дирекции за администрациите на комисиите, отчитащи се пред Народното събрание, за генералните дирекции по чл. 5а от Закона за дипломатическата служба и за териториалните поделения на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Държавен фонд „Земеделие” на края на изречението вероятно е изпуснат текста "не се прилагат нормативи за числен състав" иначе цялата алинея няма смисъл

28 май 2012 г. 10:52:16 ч.
mario

НАРЕДБА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бих желал да се направят няколко изменения в горепосочената Наредба, а именно както следва: 1. в чл. 3, ал. 2 да се продължи изречението, а именно: ",който не може да бъде променян." Практиката показва, че в повечето държавни администрации всеки си променя формата на длъжностната характеристика и не се съобразява с това. Ето защо е хубаво да се допълни, че не може да бъде променяна. 2. в чл. 5, ал.2 предлагам да се добави ново изречение, а именно: Служителят по човешки ресурси не разбработва длъжностните характеристики, а само лицата посочени в чл. 5, ал. 1. Мотивите ми са следните: Практиката показва, че служителите заемащи ръководни функции възлагат писането на длъжностните характеристики на служителите по човешки ресурси, което е в нарушение на чл. 6, ал. 1 от Наредбата. 3. в чл. 9, ал. 2 и ал. 3 предлагам думата "екземпляр" да се замени с "копие". Не става ясно от думата "екземпляр" дали да е оригинал или копие.

28 май 2012 г. 10:56:46 ч.
mario

Н А Р Е Д Б А ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В Преходни и заключителни разпоредби в $2, ал.4 предлагам думата "по-ниска степен" да бъде заменена с "по-висока степен". Защо, когато един служител има 10 години професионален стаж и отговаря на 4 степен, но заплатата му е по-ниска и трябва да бъде свален на 3 степен. Това е дискриминация и се прави за да не му се увеличава заплатата. Много бих се радвал ако се промени това нещо, защото да имаш толкова професионален стаж, но тъй като заплатата ти е ниска и веднага слизаш в една степен по надолу.

28 май 2012 г. 11:40:51 ч.
genova

Атестиране

Както преките ръководители /оценяващи/ оценяват своите подчинени служители би трябвало да се регламентира и обратният процес: оценявания служител да оцени /напр. чрез анкетни карти с определени въпроси и скала за оценка, напълно анонимно!/ своя пряк ръководител -за отношението му към подчинените, какъв ръководител е той в техните очи, ангажиран ли е достатъчно с проблемите в сектора/отдела и др.

28 май 2012 г. 21:24:41 ч.
mario

Н А Р Е Д Б А за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администраци

Интерес буди в мен чл. 3, ал. 2, а именно: "под наблюдението и контрола на контролиращ ръководител и на синдикалната организация на работниците и служителите в администрацията.". За да се спазва наистина това, предлагам: 1. Под работния план, междинната среща и годишната оценка във формулярите да се подписва не само оценяващия ръководител, но и контролиращия и представител на синдиката. 2. Не е ясно разбираемо синдикалната организация на работните и служителите?

29 май 2012 г. 09:43:49 ч.
mario

Н А Р Е Д Б А за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администраци

Хубаво би било наистина служителите по човешки ресурси 2 пъти в годината да пускат анектни карти само на ръководните служители за начина им на работа, знания, дали са запознати със закони, наредби, кодекс на труда и въз основа на анкетната карта да се прецени дали този служител отговаря за заемане на този пост. Практиката показва, че повечето служители на ръководна длъжност изобщо не са запознати с новите промени, не подпомагат изобщо дейността на служителя по човешки ресурси. С една дума няма никакъв контрол за тяхната работа и знания.

30 май 2012 г. 13:15:50 ч.
genova

Длъжностно разписание

Предложение: В Приложение 1, Длъжностно разписание колони 6,7 и 8 да са в същият порядък, както в Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени - за повече удобство.

31 май 2012 г. 14:32:00 ч.
DUNKOVA

Нормативни актова по прилагане на ЗДСл

1. По длъжностното разписание: - каква заплата се залага за вакантните длъжности? 2. По чл. 16 от Закона за държавния служител: - при вътрешно съвместителство се определят 50% от основната заплата за незаетата длъжност. Коя степен на основните месечни заплати се ползва? 3. По Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация в чл. 21 и чл. 22 е записано, че допълнителното възнаграждение се изчислява върху индивидуалната основна заплата и ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ С ПОСТОЯНЕН ХАРАКТЕР, които възнаграждения бяха заложени в отменената наредба. 4. В Наредбата за прилагането на КДА в чл. 3, ал. 7 е записано „Длъжността „инспектор” в администрацията може да се заема и от служител с минимална степен на завършено образование „средно””. - кое е длъжностното ниво и вида правоотношение в Класификатора на длъжностите в администрацията

31 май 2012 г. 17:36:05 ч.
stepbystep

Наредба за условията и реда за оценяване

В предложената наредба за оценяване, както и в действащата, липсва възможност за разглеждане на възраженията от независим контролиращ орган, което създава предпоставка за субективизъм. Оценяващият и контролиращият ръководител са в отношения на подчиненост, което неминуемо води до зависимост на оценката от мнението или отношението на контролиращия към оценявания.Препоръчително е да се включи възможност за обжалване пред независим орган (например "Главна инспекция по труда") в разумни срокове. Работата в държавната администрация обикновено е разпределена между експерти - въпросът е как да бъде оценен индивидуалният принос и компетентност, ако поради лично отношение разпределението е несправедливо?

01 юни 2012 г. 14:18:58 ч.
stepbystep

препоръки и въпроси - ПМС и наредби, свързани със ЗДС

В проекта на ПМС - Преходни и заключителни разпоредби - параграф 2, т. 12(в)- чл. 24 от ал. 4 на Наредбата за служебното положение на държавните служители цитира и ал. 2, която се отменя. В Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация - обърнете внимание на чл. 7, ал. 2 - приложението, което се цитира трябва да е 2. Разликата между минималния и максималния размер на заплатата в едно ниво, т.е. при равни други условия, е драстична. Не е ясно основанието, поради което за една и съща длъжност (например на ниво 1) може да се получава по-висока заплата от следващото ниво, на което се предполага, че човек има по-голям опит и е обучен. Още по-несправедливо е допускането на драстична разлика в полза на по-високи основни заплати за по-ниски длъжности - какъв е стимулът на един държавен експерт да разработва високопрофесионални анализи, ако главният или старшият получават по-високо възнаграждение? Как ще се осигури прозрачността при разлика в едно ниво от 2 до 3 пъти?

06 юни 2012 г. 16:41:14 ч.
endi_n

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Съгласно чл. 25, ал. 3 от наредбата, оценяването на резултатите на административните звена се извършва от ръководителя на административната структура, а в следващата ал. 4, т. 2 на същия член е записано, че във вътрешните правила за заплатите се определят длъжностните лица, които ще определят оценките. Кой всъщност ще извършва оценяването на адм.звена - ръководителя на адм. структура или определени длъжностни лица?