Обществени консултации

Проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г.

Програмата е изготвена на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), в който е предвидено, че всяка година до 31 март Министерският съвет приема Национална програма за превенция и защита от домашно насилие и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие, съгласно който министърът на вътрешните работи съвместно с министъра на правосъдието, министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите разработва всяка година проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие (НППЗДН), който внася за приемане от Министерския съвет. В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г. са посочени дейностите, които следва да се реализират през 2021 г., отговорните органи, източниците на финансиране и сроковете за изпълнението на тези дейности, както и очакваните резултати. За част от дейностите по превенция и защита от домашно насилие като обучение, мониторинг, социално, психологическо и правно консултиране и други, съгласно чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН, средствата за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел с тази насоченост се определят ежегодно по бюджета на Министерство на правосъдието (МП) за съответната година със Закона за държавния бюджет на Република България. Откриването на конкурсната процедура на МП е обвързано с приемането на Програмата за 2021 г., тъй като от заложените в нея дейности се избират приоритетните цели за финансиране, които се включват в насоките за кандидатстване с проекти от страна на неправителствените организации по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН. В тази връзка срокът за провеждане на обществените консултации е съкратен на 14 дни с оглед необходимостта своевременно да бъде открита конкурсната процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Това може да се осъществи след приемане на Програмата от Министерския съвет.


Дата на откриване: 26.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари