Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

С предлаганите в настоящия законопроект изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) се цели прецизиране и допълване на действащите разпоредби на чл. 6, ал. 10, чл. 8б, ал. 1 и чл. 8ю, ал. 4, т.2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с управлението на морските плажове, както и приемане на мерки за протичане на летен сезон 2021 г. в условията на пандемията Ковид-19.

Прави се предложение да се регламентират отношения във връзка с приложените мерки през 2020 г. по § 23 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИД на ЗЗ) относно предлагането на плажните принадлежности на намалени цени през летен сезон 2020 г. и съответното дължимо намаление на наемните цени и концесионните възнаграждения и въвеждането на нови мерки по отношение на летен сезон 2021 г.

Във връзка с икономическата и социална криза, породена от пандемията Ковид-19, и трудностите по преодоляването на негативните последици от същата, следва да се въведат мерки по отношение на управлението на морските плажове през летен сезон 2021 г.

Предлага се възможност за концесионерите и наемателите на морски плажове да намалят цените на плажните принадлежности (чадъри и шезлонги) за сезон 2021 г., при което се намалява размерът на концесионното възнаграждение, съответно на наемната цена по методика.

Предлага се за сезон 2021 г. на територията на морските плажове през 2021 г. да се допуска към обектите по чл. 10, ал. 4, т. 2, буква „б“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие ползването на допълнителна търговска площ на морския плаж извън площта по чл. 10, ал. 7 от същия закон, но не повече от 4 на сто от площта на морския плаж, като са предвидени санкции за нарушаване на предложена разпоредба, посочени са длъжностните лица, оправомощени да установят нарушенията, и административно наказващия орган.


Дата на откриване: 26.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 9.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 април 2021 г. 11:53:41 ч.
evassileva

Необходимост от прецизиране на предложенията в проекта на Закона за изм. и доп. ЗУЧК

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУЧК има нужда от прецизиране на текстовете:

1. Да се допълни текст за отмяна на ал.10 от Чл. 6 на ЗУЧК и да се възложи на Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождание на имота да отразява служебно морските плажове в едноседмичен срок от приемането на специализираната карта по чл.6, ал.7 от ЗУЧК.

МОТИВИ: Дейността се възлага по компетентност и се намалява срока и административните пречки пред вписването на плажовете.2. Да се изтрие чл.32 от предложения текст на Законопроекта.

МОТИВИ: Независимо от ограниченията на здравните власти за отстояние между хората в търговските площи, не се налага да се увеличава търговската площ, защото предположенията, заложени в Закона са за намаляване на броя на посетителите на плажа и съответно компенсиране на този факт чрез намаляване цените на плажните принадлености с цел привличане на повече посетители. При това чисто лобистки ДВА пъти се компенсират евентуални загуби.

3. Да се изтрие от предложения текст на законопроекта изречението "Повторно закононарушение е нарушение, извършено в 4-месечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение за същия морски плаж." на всички места, където се среща в законопроекта.

МОТИВИ: Плажовете се използват сезонно и след повече от 4 месеца от влязло в сила предходно закононарушение, няма как да бъде направено ново, защото сезонът ще е изтекъл. Това стимулира нарушителите да правят нарушения, вместо да ги санкционира - чисто лобистки текст в интерес на нарушителите, а не на обществото.