Обществени консултации

Проект на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България

Мотивите за изготвяне на проект на нова Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България (Наредба № 6) са свързани с въвеждане на съществени и многобройни изменения в условията и реда за освидетелстването на професионалната квалификация на морските лица в морското корабоплаването и корабоплаването по вътрешни водни пътища във връзка с изисквания на следните актове на вторичното право на Европейския съюз: 1) Директива (ЕС) 2019/1159 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки (OB L 188, 12.7.2019); 2) Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване и за отмяна на Директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО на Съвета (ОВ L 345, 27.12 2017г.) и 3) Делегирана директива 2020/12 на Комисията от 2 август 2019г. за допълване на Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите за компетентности и съответните знания и умения, за практическите изпити, за одобряване на тренажори и за здравословната годност (ОВ L 6 от 10.01. 2020 г.) .

Основната цел на Директива (ЕС) 2019/1159 е улесняване на мобилността на морските лица с квалификация в морското корабоплаване и развитие на морското обучение в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., приета в Лондон на 7 юли 1978 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2005 г., попр., бр. 86 от 2009 г., бр. 91 от 2009 г., изм., бр. 17 от 2014 г., изм., бр. 90 от 2018 г.) (Конвенция STCW).

Директива (ЕС) 2019/1159 предвижда изменение на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица (ОВ, L 323 от 2008 г.), като въвежда изисквания за: 1) взаимно признаване на свидетелства на морски лица, издадени от държави-членки на Европейския съюз, на хартиен носител или в цифров формат; 2) взаимно признаване на свидетелства на морски лица, издадени в съответствие с правило I/2, параграф 7 от Конвенция STCW и правила V/1-1 и V/1-2 от приложение I към Директива 2008/106/ЕО; 3) признаване на медицински свидетелства, издадени от държави-членки на Европейския съюз; 4) осигуряване на ред за обжалване на отказ за потвърждаване или приемане на свидетелство; 5) доказване на продължаваща компетентност за работа на кораби, плаващи в полярни води, в съответствие с раздел A-I/11, параграф 4 от Кодекса STCW; 6) сравняване на нормите за компетентност, прилагани до 1 януари 2017 г., с нормите за компетентност, посочени в част А от Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW) (обн., ДВ. бр. 31 от 2005 г., изм., бр. 33 от 2014 г., бр. 90 от 2018 г., попр. бр. 107 от 2018 г.), във връзка с преценка на необходимостта от осъвременяване на квалификациите на морските лица, в това число квалификациите на лицата, които служат на борда на кораби, използващи за гориво газ съгласно раздел A-V/3 от Кодекса STCW; 7) предоставяне информация на Европейската комисия за брой издадени потвърждения на свидетелства на трета държава, в случай на едностранно признаване на свидетелства на трета държава.

В съответствие с изискванията на Конвенция STCW, Директива (ЕС) 2019/1159  и Директива 2008/106/ЕО проектът на наредба урежда ред за придобиване и поддържане на правоспособностите в морското корабоплаване. За целта се предлага обособяване на следните правоспособности за морски кораби: 1) правоспособности в морското корабоплаване, 2) правоспособности със специфични изисквания и 3) правоспособности в местно плаване.

 Изискванията за специална и допълнителна подготовка на морските лица, в зависимост от вида на заеманата длъжност и типа на морския кораб, са уредени съгласно приложение № 1 към чл. 4, ал. 2-3 „Допълнителна и специална подготовка на морските лица и изисквани свидетелства в съответствие с Конвенция STCW от 1978, както е изменена”.

На следващо място, с проекта на наредба се въвежда принципно нов подход по отношение на условията и реда за освидетелстването на професионалната квалификация на морските лица в корабоплаването по вътрешни водни пътища във връзка с изискванията на Директива (ЕС) 2017/2397.

Директива (ЕС) 2017/2397 отменя Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища (ОВ L 373, 31.12.1991 г. ) и Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно хармонизирането на условията за получаване на национално удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Общността (ОВ L 235, 17.9.1996 г. ), като определя условията и процедурите за издаване на свидетелствата за квалификация на Европейския съюз в корабоплаването по вътрешните водни пътища, както и за признаването на тези квалификации в държавите членки.

С цел ефективност на административното сътрудничество в Европейски съюз, Директива (ЕС) 2017/2397 регламентира: 1) задължение за притежание на свидетелство за квалификация на Европейския съюз за член на палубната команда (съгласно чл. 4 от Директива (ЕС) 2017/2397); 2) задължение за притежаване на свидетелство за квалификация на Европейския съюз за специфични операции (съгласно чл. 5 от Директива (ЕС) 2017/2397); 3) задължение за специални разрешения за капитаните на плавателни средства (съгласно чл. 6 от Директива (ЕС) 2017/2397); 4) ред за класификация на вътрешните водни пътища от морски тип и за определяне на участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове (съгласно чл. 8-9 от Директива (ЕС) 2017/2397); 5) ред за признаване на свидетелства за квалификация на Европейския съюз за корабоплаване по вътрешни водни пътища, моряшки служебни книжки или корабни дневници (съгласно чл. 6 от Директива (ЕС) 2017/2397); 6) ред за издаване, подновяване, временно прекратяване и оттегляне  на свидетелства за квалификация на Съюза и на специални разрешения за капитани на плавателни средства (съгласно чл. 11-14 от Директива (ЕС) 2017/2397); 7) изисквания за компетентностите и ред за оценка на компетентностите, в това число процедури за провеждане на изпит, за одобряване на програми за обучение, за оценка на компетентностите при специфични рискове и при използване на тренажори (съгласно чл. 16-20 от Директива (ЕС) 2017/2397); 8) ред за валидиране на плавателен стаж и изискване за издаване на една-единствена действаща моряшка служебна книжка на член на екипажа и на един-единствен корабен дневник (съгласно чл. 22 от Директива (ЕС) 2017/2397); 9) изискване за доказване на здравословна годност на морските лица в корабоплаването по вътрешни водни пътища (съгласно чл. 23 от Директива (ЕС) 2017/2397); 10) ред за поддържане на регистри на свидетелства за квалификация на Европейския съюз за корабоплаване по вътрешни водни пътища, моряшки служебни книжки или корабни дневници при спазване на изискванията за защита на личните данни на морските лица (съгласно чл. 25 от Директива (ЕС) 2017/2397); 11) обхват на правомощията на националния компетентен орган във връзка с прилагане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/2397, в това число за целите на мониторинг и независима оценка на дейностите, свързани с придобиването  и проверката на компетентност в корабоплаването по вътрешни водни пътища (съгласно чл. 26-28 от Директива (ЕС) 2017/2397); 12) процедури за административно сътрудничество, предотвратяване на измами и други незаконни практики, в това число задължение за прилагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при нарушение на националните разпоредби във връзка с прилагане на Директива (ЕС) 2017/2397 (съгласно чл. 15 и чл. 29-30 от Директива (ЕС) 2017/2397).

При обстоятелства, създаващи особен риск за безопасността на корабоплаване Директива (ЕС) 2017/2397 предвижда издаването на специални разрешения по-специално за управление на големи конвои, управление на плавателни средства, задвижвани с втечнен природен газ, управление в условия на намалена видимост, плаване по вътрешни водни пътища от морски тип или плаване по водни пътища, създаващи специфични рискове за корабоплаването. За да получат такива разрешения, от капитаните на плавателни средства се изисква доказване на специфични допълнителни умения. Доказване на специфични допълнителни умения се изисква и за придобиване на свидетелство за квалификация на Европейския съюз за специфични операции от лицата, отговорни за извънредните ситуации на борда на пътническите кораби, и за лицата, занимаващи се със зареждането на плавателните съдове, задвижвани с втечнен природен газ.

Изискванията на Директива (ЕС) 2017/2397 са допълнени с Делегирана директива 2020/12, която въвежда следните задължителни стандарти: 1) стандарти за компетентност за квалификация на Европейския съюз за корабоплаване по вътрешни водни пътища и съответните знания и умения; 2) стандарти за практически изпити за оценка на компетентностите на морските лица в корабоплаването по вътрешни водни пътища; 3) стандарти за одобряване на тренажори в корабоплаването по вътрешни водни пътища; 4) стандарти за здравословната годност на морските лица за работа по вътрешни водни пътища. В проекта на наредба съответно са включени приложения със стандарти за компетентности в корабоплаване по вътрешни водни пътища, стандарти за практическите изпити и стандарти за одобряване на тренажори.

            Стандартите за компетентност определят минималните компетентности, необходими за безопасната експлоатация на плавателния съд, за членовете на екипажа на оперативно и управленско равнище, за капитаните на плавателни съдове, на които е разрешено да плават с помощта на радар, и тези, на които е разрешено да плават по водни пътища от морски тип, за експертите в областта на пътническото корабоплаване и за експертите в областта на втечнения природен газ (LNG).

Стандартите за практическите изпити регламентират система за оценяване на компетентностите на морските лица в корабоплаването по вътрешни водни пътища, включително технически изисквания към плавателните средства, използвани за практически изпит и технически изисквания към инсталации на брега, използвани за практически изпит.

Стандартите за одобряване на тренажори обхващат процедурата за административно одобряване на тези тренажори в корабоплаването по вътрешни водни пътища, в това число техническите и функционалните изисквания за тренажори за работа с плавателни съдове и за радарни тренажори.

             Във връзка с гореизложеното и в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г., доп. бр. 7 от 1978 г., бр. 57 от 1980 г., изм., бр. 46 от 2007 г.) разпоредбите, включени в проекта на наредба, са организирани в единадесет глави, както следва: глава първа „Общи разпоредби“, глава втора „Изисквания за придобиване на правоспособност, плавателен стаж и здравословна годност“ с раздел I „Изисквания за придобиване на правоспособност“, раздел II „Плавателен стаж“ и раздел III „Здравословна годност“, глава трета „Комплектуване на корабите с екипаж. Корабни длъжности“, глава четвърта „Правоспособности и права за заемане на длъжности в морското корабоплаване“ с раздел I „Правоспособности и права за заемане на длъжности в морското корабоплаване“, раздел II „Правоспособности и права за заемане на длъжности в морското корабоплаване със специфични изисквания“ и раздел III „Правоспособности и права за заемане на длъжности в местно корабоплаване на морски кораби“, глава пета „Правоспособности и права за заемане на длъжности за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Европа“, глава шеста „Подготовка на морските лица“ с раздел I „Професионално образование, обучение и квалификация на морските лица“, раздел II „Учебно-материална база на морските и речните учебни заведения и центрове“ и раздел III „Ред за провеждане на изпити“, глава седма „Регистрация на морски лица и свидетелства“, глава осма „Издаване, продължаване срока на валидност и преиздаване на свидетелства за правоспособност, свидетелства за професионална компетентност, други равностойни документи и потвърждения“, глава девета „Признаване на свидетелства за правоспособност, свидетелства за професионална компетентност и други равностойни документи, издадени от администрация на друга държава. Проверка за автентичност на български свидетелства за правоспособност“ с раздел I „Признаване на свидетелства за работа на море“, раздел II „Признаване на свидетелства за работа по вътрешни водни пътища“, раздел III „Проверка за автентичност на български свидетелства“ и раздел IV „Временно прекратяване и оттегляне на свидетелства за квалификация на Европейския съюз или специални разрешения за капитани на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища. Административно сътрудничество, предотвратяване на измами и други незаконни практики“, глава десета „Вахтена служба“ и глава единадесета „Задължения на корабопритежателите“.

В чл. 3, ал. 1, т. 1 е предвидено, че обучението и освидетелстването на морските лица в морското корабоплаване се извършва в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1159.

Изискванията на Директива (ЕС) 2019/1159 за взаимно признаване на свидетелства на морски лица, в това число медицински свидетелства, са въведени в чл. 14, чл. 23 и чл. 112-113, като е предвиден ред за обжалване на отказ за потвърждаване или приемане на свидетелство. В чл. 113, ал. 7 е предвидено, че в случай на едностранно признаване на свидетелства на трета държава, Изпълнителна агенция „Морска администрация” предоставя на Европейската комисия информация за броя на издадените потвърждения на свидетелства на третата държава.

Изискванията на Директива (ЕС) 2019/1159 във връзка с доказване на продължаваща компетентност за работа на кораби, плаващи в полярни води, са въведени в чл. 107, ал. 3.

Въз основа на сравняване на нормите за компетентност, прилагани до 1 януари 2017 г., с нормите за компетентност, посочени в част А от Кодекс SТСW, е извършен преглед на изискванията за придобиване на правоспособности в морското корабоплаване и е изготвено Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 3 „Допълнителна и специална подготовка на морските лица и изисквани свидетелства в съответствие с Конвенция STCW от 1978, както е изменена”.

Правоспособностите и правата за заемане на длъжности в морското корабоплаване са уредени в глава четвърта и са систематизирани в три раздела. В раздел I „Правоспособности и права за заемане на длъжности в морското корабоплаване“ на глава пета са предвидени следните правоспособности: 1) правоспособности за управление и експлоатация на морски кораби, 2) правоспособности за експлоатация и поддържане на корабни силови уредби и 3) правоспособности за поддържане и експлоатация на корабни технически средства за Световната морска система за бедствие и безопасност (СМСББ). В раздел II „Правоспособности и права за заемане на длъжности в морското корабоплаване със специфични изисквания“ на глава четвърта са предвидени правоспособностите: пилот, девиатор, капитан на влекач, капитан на риболовен кораб крайбрежно плаване до 200 БТ, водач на кораб до 40 БТ, корабен готвач и шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ. В раздел III „Правоспособности и права за заемане на длъжности в местно корабоплаване на морски кораби“ на глава четвърта са предвидени правоспособностите: капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване, главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW в местно плаване, корабен радиооператор в местно плаване, капитан на риболовен кораб местно плаване и механик на риболовен кораб в местно плаване.

С оглед улесняване на подготовката на морските лица за придобиване на правоспособност от оперативно ниво на отговорност в морското корабоплаване се допуска до 3 месеца от учебната плавателна практика да се извърши на кораби от местно плаване, след получаване на одобрение от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по реда на чл. 11, ал. 2.

Допуска се и признаване на прослужено време на кораб за плавателен стаж на море в изчерпателно посочените случаи в чл. 8, ал. 2, след оценка на стажа.

На следващо място, за целите на обучението на морските лица, е предвидено създаване и поддържане на електронна база данни на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за подготвителните курсове на морските лица. Достъп до базата данни се осигурява по реда на чл. 67 на учебните заведения, провеждащи подготвителните курсове на морските лица, във връзка с тяхното задължение за предоставяне на информация за провежданите курсове.

Изискванията на Директива (ЕС) 2017/2397 са въведени в чл. 3 ал. 1, т. 2.

В чл. 8, ал. 5-6 и чл. 10 е уреден редът за отчитане на плавателен стаж в корабоплаването по вътрешни водни пътища, като е предвидено издаването на служебна моряшка книжка на морските лица при спазване на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/182 на Комисията от 14 януари 2020 година относно образци за професионалните квалификации в областта на вътрешното корабоплаване (OВ L 38, 11.2.2020).

Придобиването на правоспособност и права за заемане на длъжност в корабоплаването по вътрешни водни пътища се извършва по реда на глава пета, след освидетелстване на здравословната годност на морските лица в съответствие с изискванията на чл. 12-13.

Правоспособностите в корабоплаването по вътрешни водни пътища са уредени в чл. 48, с изключение на правоспособността за управление на малък кораб, която е уредена в чл. 53. В чл. 48, т. 1-6 са уредени следните правоспособности в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2017/2397: капитан, щурман, старши моряк, моряк, стажант, палубен моряк. С оглед на безопасното комплектоване на кораба с екипаж в чл. 48, т. 7 допълнително е уредена правоспособност механик вътрешно плаване.

Редът за издаване, подновяване, временно прекратяване и отмяна  на свидетелства за квалификация на Европейския съюз и на специални разрешения за капитани на плавателни средства е уреден в глава осма. За свидетелствата за правоспособност за работа по вътрешни водни пътища по чл. 100, ал.1, т. 2 буква „а-в” е предвидено издаването им при спазване на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/182 на Комисията от 14 януари 2020 година относно образци за професионалните квалификации в областта на вътрешното корабоплаване (OВ L 38, 11.2.2020).

В чл. 101-103 са посочени условията за издаване на специални разрешения, както и редът за класификация на вътрешните водни пътища от морски тип и за определяне на участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове.

Поддържането на регистри на издадените свидетелства за квалификация на Европейския съюз за корабоплаване по вътрешни водни пътища, моряшки служебни книжки или корабни дневници е предвидено да се извършва по реда на чл. 98-99 във връзка с чл. 95, т. 6.

Редът за признаване на свидетелства за квалификация на Европейския съюз за корабоплаване по вътрешни водни пътища, моряшки служебни книжки или корабни дневници е уреден в раздел II „Признаване на свидетелства за работа по вътрешни водни пътища“ на глава девета глава.

За целите на осъществяване на административно сътрудничество във връзка с прилагане на Директива (ЕС) 2017/2397 в глава девета е обособен раздел IV „Временно прекратяване и отмяна на свидетелства за квалификация на Европейския съюз или специални разрешения за капитани на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища. Административно сътрудничество, предотвратяване на измами и други незаконни практики“.

Допълнително, с оглед ефективно прилагане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/2397, в чл. 58 е предвидено извършване на независима оценка на дейностите, свързани с придобиването и проверката на компетентността за плаване по вътрешни водни пътища, както и с администрирането на свидетелствата за квалификация на Европейския съюз, моряшките служебни книжки и корабните дневници. Независима оценка на дейностите във връзка с прилагане на Директива (ЕС) 2017/2397 се изисква да се извършва до 17 януари 2037 г. и най-малко на всеки десет години.

В § 9 е определен обхватът на правомощията на Изпълнителна агенция „Морска администрация” като компетентен национален орган за целите на прилагане на Директива (ЕС) 2017/2397.

Във връзка с въвеждане на изискванията на приложения I-II към Директива (ЕС) 2017/2397 са изготвени: Приложение № 7 към чл. 49, ал. 1 „Минимални изисквания за възраст, административно съответствие, компетентност и плавателен стаж”, Приложение № 8 към чл. 49, ал. 2 „Съществени изисквания за компетентност”. Изискванията на Приложение III към Директива (ЕС) 2017/2397 са въведени с чл. 12. Приложение IV към Директива (ЕС) 2017/2397 осигурява съответствие на изискванията на директивата със стандартите на Европейския комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване (CESNI) и не подлежи на въвеждане.

Във връзка с въвеждане на изискванията на Приложения I-III към Делегирана директива 2020/12 са изготвени: Приложение № 9 към чл. 49, ал. 2 „Стандарти за компетентност”, Приложение № 11 към чл. 72, ал. 3 „Стандарти за тренажори” и Приложение № 12 към чл. 76, ал. 1 „Стандарти за практически изпити”.

С §1 от допълнителните разпоредби на проекта на наредба е уреден специален ред за придобиване на правоспособност по наредбата за лицата, служили или служещи на военни или граничнополицейски кораби.

С § 2-4 е предвиден специален ред за придобиване на правоспособностите: „корабен рулеви”, „корабен моторист”, „корабен електротехник”, „Водач на кораб до 40 БТ”, „Шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ”.

С § 5 се допуска лица, които имат плавателен стаж от 12 месеца през последните 5 години на длъжност „капитан на влекач” и отговарят на изискванията за здравословна годност да могат да заявят: 1) преиздаване на свидетелство за правоспособност по чл. 32, т. 1-3 с вписване на ограничение „капитан на влекач” при условие, че притежават такова свидетелство; 2) преминаване на съответен опреснителен курс съгласно Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 3 за преиздаване на свидетелство за специална и допълнителна подготовка; 3) преиздаване на свидетелство за правоспособност по чл. 37, и при условие, че притежават такова свидетелство и при наличие на съответни технически средства за СМСББ на борда на влекача.

В § 6-9 е предвиден ред за обмен на информация, която се предоставя от Изпълнителна агенция „Морска администрация” в качеството на национален компетентен орган за целите на прилагане на Конвенция STCW и Директива (ЕС) 2017/2397.

С останалите допълнителни разпоредби § 10-11 се въвеждат дефиниции на използваните в наредбата понятия и се посочват директивите на Европейския съюз, чиито изисквания се въвеждат в българското законодателство с проекта на наредба.

С § 12-25 от Преходните и заключителните разпоредби на проекта на наредба се уреждат заварените правоотношения, като в § 13-19 е предвиден ред за приравняване на правоспособности, придобити до влизане в сила на проекта на наредба.

Във връзка с отпадане на правоспособностите „електромеханик вътрешно плаване” или  „моряк моторист”, считано от 17 януари 2022 г., в § 19 се осигурява правна възможност лицата, придобили правоспособност „електромеханик вътрешно плаване” или  „моряк моторист” преди 17 януари 2022г, да придобият правоспособност „механик вътрешно плаване“ след полагане на изпит пред комисията по чл. 74, ал.1.

В § 20, ал. 1 е предвидено, че до 16 януари 2022 г. плавателният стаж за работа по вътрешни водни пътища се отчита по данните, вписани при постъпване на длъжност на кораб чрез запис в моряшкия паспорт и/или записа на капитана на кораба в служебната книжка за работа на река съгласно Приложение № 4 на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България, удостоверяващи периода на работа и заеманата длъжност.

В § 20, ал. 2 и § 21-22 е уреден преходен период до 18 януари 2032 г. в съответствие с изискванията на чл. 38 „Преходни разпоредби” от Директива (ЕС) 2017/2397, през който остават валидни издадените или признати в корабоплаването по вътрешни водни пътища преди 18 януари 2022г. свидетелства за квалификация, моряшките служебни книжки и корабни дневници. Същевременно е предвиден и ред, по който в рамките на този преходен период морските лица могат да кандидатстват за издаване на свидетелство за квалификация на Европейския съюз в корабоплаването по вътрешни водни пътища.

В § 23 са посочени текстове от наредбата, въвеждащи изискванията на Директива (ЕС) 2017/2397 и Делегирана директива 2020/12, които влизат в сила от 17 януари 2022 г.

В § 24 е посочено, че с наредбата се отменя Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 31 от 2012 г.), с изключение на: чл. 4, ал. 4, чл. 8, ал. 4, чл. 10, чл. 13, ал. 2, чл.  29, чл. 45-46, чл. 83, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 84, ал. 1, чл. 95-103, Приложение № 2 – 2а към чл. 4, ал. 4, Приложение № 4 към чл. 8, ал. 4, Приложение № 6 към чл.10, ал. 1, Приложение № 6а към чл. 10, ал. 2, Приложение № 10 към чл. 13, ал. 2 и Приложение № 18 към чл. 83, ал. 1, т. 2, които се прилагат до 16 януари 2022 г.

 Към проекта на наредба са изготвени и 23 самостоятелни приложения: Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 3 „Допълнителна и специална подготовка на морските лица и изисквани свидетелства в съответствие с Конвенция STCW от 1978, както е изменена”, Приложение № 2 към чл. 8, ал. 4 „Оценка на плавателния стаж”, Приложение № 3 към чл. 8, ал. 4 „Моряшка книжка за работа на море”, Приложение № 4 към чл. 9, ал. 3 „Удостоверение за плавателен стаж”, Приложение № 5 към чл. 15, ал. 2 „Правила за определяне на необходимия минимален брой морски лица за комплектоване на екипажите на морските кораби”, Приложение № 6 към чл. 15, ал. 2 „Правила за определяне на необходимия минимален брой морски лица за комплектоване на корабните екипажи при корабоплаване по вътрешните водни пътища”, Приложение № 7 към чл. 49, ал. 1 „Минимални изисквания за възраст, административно съответствие, компетентност и плавателен стаж”, Приложение № 8 към чл. 49, ал. 2 „Съществени изисквания за компетентност”, Приложение № 9 към чл. 49, ал. 2 „Стандарти за компетентност”, Приложение № 10 към чл. 66, ал. 1 „Присъствен дневник”, Приложение № 11 към чл. 72, ал. 3 „Стандарти за тренажори”, Приложение № 12 към чл. 76, ал. 1 „Стандарти за практически изпити”, Приложение № 13 към чл. 97, ал. 2 „Записка”, Приложение № 14 към чл. 100, ал. 1, т. 1, б. „а“ „Свидетелство за правоспособност за работа на море: за далечно и за крайбрежно плаване”, Приложение № 15 към чл. 100, ал. 1, т. 1, буква „б“ „Свидетелство за правоспособност за работа на море: за капитан на риболовен кораб в крайбрежно плаване”, Приложение № 16 към чл. 100, ал. 1, т. 1, буква „в“ „Свидетелство за правоспособност за работа на море: за капитан на влекач”, Приложение № 17 към чл. 100, ал. 1, т. 1, б. „г“ „Свидетелство за правоспособност за работа на море: за местно плаване”, Приложение № 18 към чл. 100, ал. 1, т. 3 „Свидетелство за правоспособност пилот”, Приложение № 19 към чл. 100, ал. 1, т. 4 „Свидетелство за правоспособност водач на кораб до 40 БТ”, Приложение № 20 към чл. 100, ал. 1, т. 5 „Свидетелство за правоспособност шкипер на кораб за спорт и развлечение”, Приложение № 21 към чл. 100, ал. 1, т. 6 „Свидетелство за правоспособност водач на малък кораб”, Приложение № 22 към чл. 100, ал. 1, т. 7 „Потвърждение на чуждо свидетелство за правоспособност за работа на море” и Приложение № 23 към § 13 „Таблица за приравняване на правоспособности”.

Проектът на нормативен акт е изготвен в изпълнение на мярка № 84 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 30 на Министерския съвет от 14 януари 2021 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 84 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г.) е изготвена Таблица за съответствие с Директива (ЕС) 2019/1159, Директива (ЕС) 2017/2397 и Делегирана директива 2020/12. Проектът на наредба е съгласуван и в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на нормативен акт не оказва въздействие върху държавния бюджет.

 

 

Лице за контакти:
Елеонора Караколева

Старши експерт,
Отдел "Международни регулации и сътрудничество",
Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването",
Изпълнителна агенция "Морска Администрация",
eleonora.karakoleva@marad.bg
 


Дата на откриване: 29.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари