Обществени консултации

Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

 В изпълнение на заповед Р-32 от 5.03.2021 г. на заместник-председателя и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Томислав Дончев, Междуведомствена експертна работна група с участието на представители на институции и граждански организации подготви проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Работната група имаше за основа на своята дейност вариант на стратегията, с отразени бележки, от обществените консултации към 31 януари 2021 г.
Настоящият проект се публикува за обществено обсъждане с оглед постъпилите съществени предложения от членове на работната група. Срокът за обществени консултации по този проект е 14 дни.
 
(Информация за обществените консултации може да намерите на: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5708).


Дата на откриване: 29.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 март 2021 г. 21:40:58 ч.
Сирма

Поздравления, но обърнете внимание на институционалния капацитет на ЦОИДУЕМ

Здравейте,

Общото ми впечатление е, че документът е много добре написан. Има ясна визия, стратгически, общи цели и специфични цели. Положително впечатление създава също и факта, че за разлика от предходните стратегически документи, когато става дума за образование, в този най-после изрично е споменат Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В предишните липсваше, може би тенденциозно. ЦОИДУЕМ е една малка, но особено ефективно работеща структура. 

Същевременно ЦОИДУЕМ липсва в Раздел VIII. МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА. Там например се посочва: "Изграден е междуинституционален механизъм, който включва представители на отговорните по съответните приоритети министерства. Същите участват в разработването, планирането и отчитането на мерките и дейностите от Националния план за действие." Предложението ми е в цитираното изречение текстът да се редактира и изрично да се спомене ЦОИДУЕМ. Не трябва да се повтарят старите грешки. 

Второто ми предложение е да се създаде още един булет:

"Институционално укрепване на ЦОИДЕУМ за по-ефективно осъществяване на целите на образователната интеграция". Центърът е с изключително малка численост, а изпълянва различни важни проекти, в това число и е финансираща институция.